Opcións para o uso do buscador.

O buscador permite a utilización de varias opcións avanzadas de busca:

Frase exacta.

Para buscar unha frase exacta debe ir entre comiñas.

Exemplo: "texto a buscar"

Buscar documentos que conteñan todas as palabras indicadas.

Por defecto o buscador atopa os documentos que conteñan algunha das palabras indicadas. Se quere que o documento conteña todas as palabras debe separar as palabras polo termo AND.

Exemplo: palabra1 AND palabra2

Uso de comodíns.

Pode utilizar os comodíns * e ?.

Exemplos:

parlament*s

Busca todos os documentos que conteñan palabras que sigan o patrón especificado, substituíndo o símbolo * por calquera frase, como parlamentarios ou parlamentos.

deputad?s

Busca todos os documentos que conteñan palabras que sigan o patrón especificado, substituíndo o símbolo ? por calquera carácter, como deputados ou deputadas.

Outras consideracións.

O buscador non distingue entre o uso de maiúsculas ou minúsculas. Tampouco ten en conta o uso de acentos ortográficos nin tiles.


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408