Actualidade Parlamentaria do Parlamento de Galicia
Noticias do Parlamento de Galicia
2018-12-16T02:58:46Z http://www.parlamentodegalicia.gal/sitios/web/Contenidogal/rss/AnunciosRss.aspx Copyright (c) Parlamento de Galicia Sharepoint generator Parlamento de Galicia webmaster@parlamentodegalicia.gal O Parlamento de Galicia celebra o próximo venres a segunda xornada conmemorativa do 40 aniversario da Constitución


 
• Dará continuidade á do pasado 3 de decembro e contará coa participación de políticos galegos que participaron nos pactos do Hostal como José Luis Barreiro, José Rivas Fontán, Francisco Vázquez, Luis Sobrado e Carlos Barros
 
• Incluirá unha conferencia do catedrático de Historia Justo Beramendi, que será presentado pola presidenta do Consello da Cultura Galega; unha mesa redonda coa participación de portavoces parlamentarios e será clausurada polos presidentes da Xunta e do Parlamento
 
Santiago, 15 de decembro de 2018.- O Parlamento de Galicia acollerá o vindeiro venres, 21 de decembro a segunda das xornadas conmemorativas organizadas pola Cámara galega no marco do 40 aniversario da Constitución española.
 
Baixo o título Da Constitución española de 1978 ao Estatuto de Autonomía de Galicia, a xornada comezará cunha conferencia do historiador e catedrático de historia contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela Justo Beramendi González, que falará sobre 38 anos do referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia. Contexto histórico. Será presentado pola presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco.
 
Acto seguido, está prevista unha mesa redonda, moderada por Ramón Villares Paz, catedrático de historia contemporánea da USC e ex-presidente do Consello da Cultura Galega, titulada Da Constitución do 78 aos pactos do Hostal. Participarán José Luís Barreiro Rivas (AP), José Rivas Fontán (UCD), Francisco Vázquez Vázquez (PSdeG-PSOE), Luis Sobrado Fernández (PG) e Carlos Barros Guimeráns (PCG).
 
A derradeira mesa redonda da xornada analizará O Estatuto de Autonomía de Galicia: balance e perspectiva, e contará coa participación dos portavoces do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga; do Grupo Parlamentario de En Marea, Luis Villares Naveira; e do  Grupo Parlamentario Popular de Galicia, Pedro Puy Fraga. Sera moderada pola xornalista Carmen Lourido. Foron convidados os catros grupos parlamentarios representados na Cámara.
 
Inscrición a través da web do Parlamento
 
O programa completo das xornadas, así como o formulario de inscrición para as persoas que desexen asistir están dispoñible na web do Parlamento de Galicia: https://goo.gl/8qAxQU. As xornadas son abertas ao público, previa inscrición. Os asistentes recibirán diploma de asistencia.
 
A clausura desta xornada correrá a cargo do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que será precedido no uso da palabra polo titular do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
Esta xornada dá continuidade á celebrada o pasado 3 de decembro baixo o título Análise dos 40 anos da Constitución española desde a perspectiva de Galicia.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.
 
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-15T13:18:00Z 2018-12-15T13:18:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2809/
Acordo da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 14-12-2018

A  Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 14 de decembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 39812 (10/PNC-003201)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Novo Fariña, María Isabel e 7 máis
Sobre a habilitación polo Goberno galego, na Casa-Biblioteca Domingo Fontán, no lugar de Porta do Conde, no concello de Portas, dun museo onde se expoña o seu traballo e obra
BOPG n.º 383, do 14.11.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia, para que dentro dos avances que se están facendo de difusión e posta en valor da figura de Domingo Fontán, se habilite na Casa Biblioteca Domingo Fontán en Porta de Conde, a súa terra natal, unha exposición permanente na que se expoña o seu traballo e obra e poida ser visitado para divulgar a súa vida e obra.”

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-14T13:58:00Z 2018-12-14T13:58:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2808/
UNICEF entrega ao presidente do Parlamento o informe sobre “A Infancia en Galicia 2018”


Santiago, 13 de decembro de 2018.- A presidenta de UNICEF Comité Galicia, Myriam Garabito, entregou ao presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, o informe “A Infancia en Galicia 2018”.
O documento achega abundante información sobre a situación da infancia na Comunidade Autónoma e será trasladado aos grupos parlamentarios que integran a Cámara. O informe foi elaborado por un equipo de investigadores da Universidade de Santiago de Compostela, coordinado polas profesoras María del Mar Lorenzo e Mª del Carmen Cambeiro, da Facultade de Ciencias da Educación.
UNICEF Comité Galicia e os tres grupos parlamentarios representados daquela na Cámara asinaron, en abril de 2011, o Pacto Galego pola Infancia, orientado a mellorar o cumprimento da Convención sobre os Dereitos do Neno.
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-13T12:54:00Z 2018-12-13T12:54:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2807/
Convocatoria do Pleno (ordinario) do Parlamento de Galicia previsto para o 18 de decembro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 18 de decembro de 2018, ao remate da sesión plenaria orzamentaria, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 12 de decembro de 2018, a orde do día da sesión é a
seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, sobre o Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (39156, 10/PL-000011)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario de En Marea, pola que se regula o sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde (doc. núm. 38843, 10/PPL-000027)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
 
1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, de reforma da Lei 9/2011, do 9 de novembro de 2011, dos medios  públicos de comunicación audiovisual de Galicia (doc. núm. 39019, 10/PPL-000030)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
 
Punto 2. Mocións
 
2.1 41511 (10/MOC-000118)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa reforma da Política Agraria Común para o período 2021-2017. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 40091, publicada no BOPG nº 386, do 21.11.2018, e debatida na sesión plenaria do 04.12.2018)
 
2.2 41551 (10/MOC-000119)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa sanidade pública de Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 39327, publicada no BOPG n. 378, do 31.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 04.12.2018)
 
2.3 41639 (10/MOC-000120)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel
 Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación emprego da industria do automóbil. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 40351, publicada no BOPG n.º 386, do 21.11.2018, e debatida na sesión plenaria do 04.12.2018)
 
Punto 3. Proposicións non de lei
 
3.1 5566 (10/PNP-000470)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Trenor López, Gonzalo e 8 máis
 Sobre a solicitude pola Xunta de Galicia ao Concello da Coruña da cesión dos espazos axeitados no mercado de Santa Lucía para prestar asistencia sanitaria aos usuarios do Centro de Saúde Federico Tapia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 75, do 01.03.2017
 
3.2 31022 (10/PNP-002298)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto de execución da autovía do Atlántico no traxecto A Coruña-O Porriño, o destino dos orzamentos previstos para ese fin ao rescate da AP-9 e a elaboración dun estudo para o seu reforzo, así como o cumprimento do acordo parlamentario referido ao incremento das frecuencias e adaptación dos horarios do servizo ferroviario do eixe atlántico, a redución do prezo dos billetes nel e o inicio dos trámites para o rescate da concesión da AP-9
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
3.3 32796 (10/PNP-002475)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia, antes do ano 2020, dun estudo específico respecto do financiamento e implantación da renda básica universal en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
3.4 34510 (10/PNP-002591)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego en relación coa demanda de profesionais no Sergas, especialmente nos puntos de atención continuada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
3.5 38833 (10/PNP-002892)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas medidas de minoración dos impostos anunciadas para a compra de vivenda habitual usada, así como para a xente moza, familias numerosas e persoas con discapacidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
3.6 40364 (10/PNP-003033)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego nas bases reguladoras reflectidas na Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Igualdade, para a concesión da prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero, así como a que debe aplicar na resolución que dite para ese fin para o ano 2019
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
3.7 41089 (10/PNP-003101)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas intervencións e as obras denunciadas nos camiños Primitivo e Francés polas distintas asociacións de defensa dos camiños de Santiago, así como cos proxectos e as obras de acondicionamento e mellora que se realicen no Camiño
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 05.12.2018
 
3.8 41145 (10/PNP-003108)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 7 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas peaxes das autoestradas AG-55 e AG-57, así como as demandas que debe realizar ao Ministerio de Fomento en relación coas peaxes e o financiamento das obras nas autoestradas AP-53 e AP-9
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 05.12.2018
 
Punto 4. Interpelacións
 

4.1 35663 (10/INT-001186)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co cumprimento da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.2 39120 (10/INT-001292)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa información aos consumidores respecto das tarifas eléctricas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
4.3 40773 (10/INT-001353)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa mellora da profesionalización dos servizos de emerxencias e protección civil
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 390, do 28.11.2018
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
5.1 41648 (10/POPX-000121)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a posibilidade de esconder a situación da sanidade pública mediante a información que emite a CRTVG
 
5.2 41649 (10/POPX-000122)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre as políticas previstas polo Goberno galego para mellorar a situación da mocidade
 
5.3 41650 (10/POPX-000123)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para parar o continuo deterioro da sanidade pública de Galicia, que ten provocado a dimisión do 80% dos xefes de servizo da Área sanitaria de Vigo
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 
6.1 38937 (10/POP-004556)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o peche da factoría de Alcoa na Coruña e a perda dos postos de traballo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
6.2 41460 (10/PUP-000207)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
 Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para contribuír a consolidar o esforzo en I+D+i que se vén realizando, principalmente ao abeiro do Plan Galicia Innova 2020
 
6.3 41647 (10/PUP-000210)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as actuacións urxentes de carácter orzamentario ou informativo que vai adoptar a Xunta de Galicia para paliar os efectos que vai ter para miles de familias a perda do Bono Social Eléctrico
 
6.4 40523 (10/POP-004730)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
 Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego para garantir o futuro do Centro Galego de Bos Aires, preservando o seu patrimonio artístico, documental e bibliográfico, así como os servizos sanitarios que presta ás persoas asociadas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 390, do 28.11.2018
 
6.5 40853 (10/PUP-000206)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a conservación do Camiño Francés como patrimonio da humanidade, singularmente ao seu paso polo concello de Touro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 390, do 28.11.2018
  
6.6 41598 (10/PUP-000209)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para salvagardar o Centro Galego de Buenos Aires
 
6.7 38011 (10/POP-004463)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da utilización do persoal do Hospital Povisa por parte da empresa que xestiona ese centro hospitalario á hora de exixir máis recursos públicos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018 
 
6.8 40988 (10/POP-004787) (c.e. 12641)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rey Varela, José Manuel e 10 máis
 Sobre o estado de tramitación do expediente e os prazos estimados pola consellaría para o inicio das obras de remodelación do complexo hospitalario universitario de Ferrol
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 05.12.2018
 
6.9 41046 (10/POP-004792)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Miranda Pena, Flora María
 Sobre a dispoñibilidade por parte da Administración sanitaria pública galega dalgún plan estratéxico de continxencia para organizar, estruturar, planificar e ordenar a atención pediátrica no concello de Cuntis
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 05.12.2018
 
6.10 41592 (10/PUP-000208)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a consideración por parte da Xunta de Galicia da dimisión en bloque de numerosos xefes de servizo de Atención Primaria na área sanitaria de Vigo como un punto de necesaria inflexión na súa política sanitaria
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
 
Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-12T19:15:00Z 2018-12-12T19:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2806/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 18 de decembro de 2018 (Orzamentos)

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar a súa sesión o próximo día 18 de decembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 12 de decembro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Debate e  votación  do  ditame,  emitido pola  Comisión 3.ª,  Economía, Facenda e  Orzamentos, sobre o  Proxecto de  lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019   (09/PL-000010 doc. núm. 39155)

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2018
 
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-12T18:57:00Z 2018-12-12T18:58:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2805/
O presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra presenta a Santalices iniciativas a prol das infraestruturas e a competitividade

 

Santiago, 12 de decembro de 2018.- O presidente da Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, presentou este mediodía ao titular do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, diferentes iniciativas que está a impulsar esa organización no ámbito do desenvolvemento de infraestruturas e da competitividade empresarial.
 
Na entrevista, Jorge Cebreiros explicoulle a Santalices que a CEP vén de integrarse na Plataforma Atlántico Noroeste (PAN) e na Alianza Noroeste, integradas por organización empresariais e entidades de Galicia, Asturias e Castela e León que reclaman a conexión destes territorios co corredor atlántico ferroviario de mercadorías e outras infraestruturas que garantan o desenvolvemento económico. A entrevista foi solicitada polo presidente da CEP e enmárcase na rolda de contactos deste organización con diferentes administracións e organismos públicos.
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-12T13:13:00Z 2018-12-12T13:13:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2804/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 5 de decembro de 2018

4.1 37093 (10/PNP-002780)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 9 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a modificación da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, no que atinxe aos artigos referidos ao exercicio do voto polos españois residentes no exterior
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno do Estado e aos grupos políticos presentes no Congreso dos Deputados, e no marco dos traballos que está a rematar a Subcomisión para a Reforma Electoral creada no seo da Comisión Constitucional que modifique, con carácter de urxencia, a Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, nos artigos referidos ó exercicio do voto polos españois residentes no exterior, para que poidan exercer o seu dereito a voto coas mesmas garantías que os residentes no territorio español, eliminando a solicitude (rogo) do voto, combinando todas as posibilidades de participación electoral que sexan posibles e simplificando o procedemento en beneficio da eficiencia e a axilidade”.
 
4.2 37208 (10/PNP-002783)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos servizos de "transporte á demanda" que se están a prestar nas zonas rurais máis desatendidas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a potenciar os servizos de transporte a demanda, dentro da segunda fase do Plan de Transporte Público de Galicia, co obxecto de garantir a mellora da mobilidade das persoas nas zonas rurais máis desatendidas”.
 
4.5 39526 (10/PNP-002945)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central do asinamento da orde de construción das cinco fragatas F-110 da Armada Española no estaleiro de Navantia, na comarca de Ferrol, así como a garantía dos investimentos tecnolóxicos e das infraestruturas necesarias para promover a conversión desa factoría nun estaleiro 4.0
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de  Galicia  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  que  requira  do  Goberno  de  España: 
 
1)   A  firma,  dentro  deste  ano,  da  orde  de  execución  das  fragatas  F-110,  un  encargo imprescindible para a creación de máis de 7.000 empregos.
 
2)   Garantir os investimentos tecnolóxicos e as infraestruturas que son necesarias para promover a conversión da factoría de Navantia nun Estaleiro 4.0”.
 
4.6 40088 (10/PNP-003000)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas vítimas do franquismo soterradas en fosas comúns en Galicia, así como con aquelas iniciativas promovidas polo Goberno central ou por comunidades autónomas nas que existan persoas galegas desaparecidas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento insta ao Goberno galego a elaborar    e    aprobar,    coa    participación    das    entidades    locais, universidades   e   asociacións   de   memoria   histórica,   un   Plan   plurianual   de investigación,   localización,   exhumación   e   identificación   das   vítimas   do franquismo  que  están  soterradas  en  foxas  comúns  en  Galicia.  O  procedemento para    a    localización    basearase    na    investigación    por    parte    dun    equipo multidisciplinar  que  teña  en  conta  as  fontes  orais,    as  probas  documentais  e  a relación   de   indicios   que   a   xustifiquen.   Os   traballos   de   exhumación   e identificación realizaranse por equipos profesionais, con financiamento público e de  conformidade  cos  protocolos  establecidos. O obxectivo  último  do  plan  debe ser   a   entrega   dos   restos   ás   familias   e   o   desenvolvemento   de   actos   de enterramento digno”.
 
4.7 40278 (10/PNP-003026)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das intencións do Goberno central referidas á implantación de peaxes nas autovías
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia:
 
Amosa a súa rotunda oposición á intención do goberno central de establecer peaxes nas autovías, por consideralo unha medida regresiva, que establece barreiras económicas no acceso á servizos básicos como son as infraestruturas viarias,  pon  en  risco  a  seguridade  viaria  e  que  supón  un  atranco  o  desenvolvemento económico é a cohesión social en Galicia”.
 
4.8 40356 (10/PNP-003031)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co actual esquema retributivo dos responsables públicos de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:

“ O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1. Realizar  un  estudo  no  que  se  analice  o  actual  esquema  retributivo  dos responsables públicos galegos. 
 
2. Realizar  unha  proposta  que  amose  un  compromiso  real  para  establecer  unha política retributiva máis transparente e coherente co fin de reducir o gasto total en soldos públicos. 
 
3. Incluír nos cadros de persoal que forman parte da información dos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia o número, categorías e retribucións de persoal eventual e de Gabinete”.
 

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-05T14:43:00Z 2018-12-11T12:14:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2803/
Santalices anima aos expertos designados polo Parlamento a “atinar no deseño de propostas tecnicamente eficaces e economicamente viables” en materia de incendios forestais

•        O Parlamento de Galicia acolleu o acto de constitución do grupo de expertos derivado do Ditame da Comisión especial non permanente de estudo e análise das reformas da política forestal
 
 
Santiago, 5 de decembro de 2018.-
O Parlamento de Galicia acolleu, esta mañá, o acto de constitución formal do grupo de expertos derivado do Ditame da Comisión especial non permanente de estudo e análise das reformas da política forestal. As seis persoas designados por proposta dos grupos parlamentarios, deberán presentar, antes de período de alto perigo de incendios de 2019, un informe detallado en relación cos retos actuais e futuros do Servizo Galego de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais.
 
Na súa intervención, o presidente do Parlamento apuntou que, en contra do que ás veces se afirma, “os resultados  das comisións de estudo, alomenos neste Parlamento en datas recentes, resultan altamente positivos”, tanto pola proxección pública que outorgan ás comparecencias de expertos que ofrecen enfoques “innovadores e construtivos”, como polo caudal de información que poñen a disposición de deputadas e deputados “para un mellor desempeño da función lexislativa.
 
Referíndose ao grupo de expertos que hoxe se constitúe, Santalices Vieira recordou que existe unha coincidencia xeral en que Galicia conta cun bo Servizo da Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, “unha excelencia que estamos obrigados a manter, obxectivo só viable cunha permanente posta ao día que, necesariamente, deberá ter en conta retos e escenarios novos, como sucedeu coas situacións meteorolóxicas extremas do outono de 2017”.
 
O presidente do Parlamento fixo un chamamento para  “reforzar, aínda máis se fose posible”, a coordinación e a colaboración entre todas as partes implicadas. Na súa opinión, “resulta inconcibible, por exemplo, que un alcalde poda negar o seu teléfono aos responsables da coordinación das emerxencias”.
 
Subliñou Santalices que “Galicia é dona dun patrimonio natural de valor incalculable, cun enorme potencial económico”, feito que pon de manifesto  a “enorme transcendencia” do encargo que asume o grupo de expertos formalizado esta mañá.
 

Traballo en equipo
 
“Sei ben que atinar no deseño de propostas tecnicamente eficaces e economicamente viables non é un cometido doado –dixo Santalices-, pero sei tamén que ante retos desta dimensión é cando a creatividade, o coñecemento científico e a capacidade de traballo en equipo ofrecen os seus mellores restados”.
 
No transcurso do acto, o presidente do Parlamento foi precedido no uso da palabra polo conselleiro de Medio Rural da Xunta de Galicia, José González Vázquez.
 

Informe dos expertos

 
O Ditame da Comisión especial non permanente de estudo e análise das reformas da política forestal sinala, en relación co Servizo Galego de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, que a posición común nas comparecencias da Comisión é que Galicia conta cun magnífico servizo de extinción de incendios, que debe manter a súa configuración actual de servizo público. Non obstante, e dado que en diferentes comparecencias se debateron distintas cuestións relativas ao SPDCIF e co fin de incrementar a súa eficacia, xa de por si moi alta, a Comisión de Estudo recomenda que se cree un grupo de expertos que, antes do período de perigo alto de incendios do ano 2019, presente un informe detallado .
 
Expertos designados polo Parlamento de Galicia:
 
•       Acebal Lucía, Guillermo - Xefe do servizo provincial de prevención e defensa contra os incendios  A Coruña.
•       Barca Añón, José Luis - Xerente do Consorcio Provincial Contra Incendios e  Salvamento da provincia da Coruña.
•       Rodríguez y Silva, Francisco - Profesor titular de Enxeñaría Agroforestal da Universidade de Córdoba.
•        Bruña Garcia, Xavier.
•        Reza Rodríguez, Xosé Benito.
•        Blanco Casal, Alberte.
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-05T11:57:00Z 2018-12-05T11:57:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2802/
Mocións aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 4 de decembro de 2018

Mocións aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 4 de decembro de 2018
 
3.2 40795 (10/MOC-000115)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto que está a ter en Galicia a suba constante do prezo da electricidade. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 38087, publicada no BOPG n.º 354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar en defensa dos puntos acordados no Parlamento galego no pleno do 23 de outubro e dos puntos demandados no escrito remitido polo Comité de Empresa de Alcoa á Xunta de Galicia e ao Goberno de España con data de rexistro de 30 de outubro de 2018.
 
Neste contexto, seguirá a impulsar unha unidade de acción para garantir o mantemento da actividade empresarial e o emprego en Galicia entre a empresa, os traballadores e as administracións públicas”.

3.4 40805 (10/MOC-000117)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais das mulleres que traballan limpando pisos, hoteis e apartamentos. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 38579, publicada no BOPG n.º 371, do 16.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a: 
 
Apartado A.
 
1. Demandar do Goberno do Estado que continúe co estudo e as medidas que está levando a cabo en relación ás condicións de traballo que se dan no sector de aloxamento turístico e particularmente nos hoteis, incorporando a perspectiva de xénero.
 
2. Impulsar o diálogo social entre a patronal e as organizacións sindicais para mellorar a calidade do emprego no sector turístico, con especial fincapé en posibles colectivos en risco por prexuizos de xénero.
 
3. Reunirse cos representantes do sector turístico creando un grupo de traballo específico en materia de xénero, que impulse medidas no ámbito da sensibilización, da formación e da aplicación de criterios de contratación que protexan aos colectivos en risco.
 
Apartado B.
 
Solicitar do Goberno central:
 
1. Se aumente o número de inspectores e inspectoras de traballo da seguridade social de Galicia en consonancia co contemplado no Plan Director por un emprego digno, aprobado polo Goberno do Estado. Así como as inspeccións que se levan adiante no sector turístico e que afectan ás condicións das traballadoras.
 
2. Se inicie e axilice o procedemento de analise das condicións de traballo do sector de cara a posibilitar o recoñecemento da xubilación anticipada en función da natureza do traballo das camareiras de piso”.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-04T19:43:00Z 2018-12-04T19:44:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2801/
O Parlamento de Galicia acolle unha nova campaña de doazón de sangue na semana da conmemoración do 40 aniversario da Constitución española

• As catorce campañas de ADOS desenvolvidas na Cámara galega acadaron 367 doazóns de sangue
 
Santiago, 4 de decembro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, e maila directora da Axencia de Doazón de Órganos (ADOS) e Sangue, Marisa López García, visitaron este mediodía a unidade móbil da Axencia, que se desprazou ata a Cámara galega. Esta visita enmárcase na semana da conmemoración do 40 aniversario da Constitución española e nunhas xornadas festivas que motivan que o permanente chamamento á solidariedade dos cidadáns por parte de ADOS cobre unha especial importancia.
 
Unha unidade móbil de doazón de sangue desprázase polo menos dúas veces ao ano o Parlamento de Galicia, dentro da campaña de recollida de doazóns de sangue que efectúa a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue en empresas e organismos públicos e que representa o 9% de todas as doazóns recollidas anualmente en Galicia. Ademais, dende o ano 2001, as unidades móbiles de ADOS visitaron en catorce ocasións o Parlamento de Galicia, acadando un total de 367 doazóns de sangue no transcurso destas visitas.
 
 
Agradecemento
 
Tanto o presidente do Parlamento como a directora de ADOS tiveron verbas de agradecemento para os cidadáns que doan sangue habitualmente pero, en especial nesta oportunidade, a todos os deputados e deputadas e aos profesionais que desenvolven o seu traballo no Lexislativo galego. Na última campaña de doazón desenvolvida no Parlamento de Galicia, no mes de maio do presente ano, doaron sangue 25 persoas.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-04T14:42:00Z 2018-12-04T14:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2799/
O presidente do Parlamento vincula o Estado de benestar e o impulso da protección legal das persoas con discapacidade á Constitución do 78

• O Parlamento de Galicia acolle un acto institucional conmemorativo do Día Internacional e Europeo das Persoas con Discapacidade
• “A predisposición do Parlamento de Galicia en materia de discapacidade  é absoluta”, afirma Santalices
 
• Anuncia a próxima convocatoria dunha bolsa para persoas con discapacidade física e un proxecto para a supresión de barreiras arquitectónicas e a mellora da accesibilidade do Pazo do Hórreo 
 
Santiago 4 de decembro de 2018.- “É a partir da Constitución do 78 cando toma impulso definitivo o que hoxe coñecemos como o Estado de benestar, ao tempo que se foi articulando un sistema de dereitos e garantías legais que protexe as persoas con discapacidade, sexa esta de tipo físico ou intelectual”. Así o manifestou esta mañá o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, nun acto institucional organizado na Cámara galega co gallo do Día Internacional e Europeo das Persoas con Discapacidade  que se celebra cada 3 de decembro.
 
Santalices afirmou que a elección do Pazo do Hórreo como escenario para este acto conmemorativo afianza o papel do Parlamento, “a casa de todas as galegas e galegos, e de maneira especial das persoas máis necesitadas do amparo, do apoio e do alento das institucións públicas”.
 
Admitiu o presidente do Parlamento que o sistema de protección das persoas con discapacidade debe seguir avanzando de cara a superar os atrancos que aínda persisten.
 
O exemplo do Parlamento
 
“A predisposición do Parlamento de Galicia en materia de discapacidade  é absoluta”, afirmou Santalices Vieira antes de recordar a existencia dunha comisión non permanente de discapacidade, as medidas da administración parlamentaria en materia de integración de persoas con discapacidade; ou os acordos para canalizar a interlocución do Parlamento coas diferentes organizacións que traballan no ámbito da discapacidade.
 
O presidente do Parlamento anunciou tamén a próxima convocatoria dunha bolsa de formación orientada a persoas con discapacidade física, así como a elaboración dos proxectos técnicos orientados á supresión de barreiras arquitectónicas e a mellora da accesibilidade do edificio que alberga o Lexislativo galego.
 
Referiuse tamén ás diferentes  posibilidades de participación cidadá habilitadas polo Parlamento de Galicia e recordou que a última delas, a posta en servizo dunha sede electrónica, converte ao Parlamento de Galicia no primeiro de España en ofrecer un servizos destas características.
 
No acto tomaron tamén a palabra a conselleira de Política Social da Xunta, Fabiola García, e o presidente do Comité de Representantes de Persoas con Discapacidade de Galicia (CERMI Galicia), Iker Sertucha

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-04T11:08:00Z 2018-12-04T11:09:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2798/
Santalices recorda que na transición “os españois deron exemplo de xenerosidade e tolerancia para dar paso á etapa de maior estabilidade e prosperidade da nosa historia”

• O Parlamento de Galicia acolleu esta mañá a primeira das dúas xornadas organizadas para conmemorar o 40 aniversario da Constitución
• Reivindica o pacto constitucional e os seus resultados que “se cadra polo proverbial pesimismo que levamos nos nosos xenes, non sempre valoramos na súa auténtica dimensión”
 
Santiago, 3 de decembro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, apuntou este mediodía que durante a transición á democracia “españois situados nas antípodas ideolóxicas deron exemplo de xenerosidade, de renuncia e de tolerancia para dar paso á etapa de maior estabilidade e prosperidade de toda a nosa historia”.
 
Santalices Vieira facía esta reflexión no acto de clausura da  xornada de Análise dos 40 anos da Constitución española desde a perspectiva de Galicia, a primeira dunha serie de dúas actividades que terá continuidade o próximo 21 de decembro.
 
A celebración destas xornadas conmemorativas do 40 aniversario da Constitución española “resultaba obrigada para o Parlamento de Galicia e para a sociedade galega no seu conxunto”.
 
 
Balance razoablemente satisfactorio
 
Ao seu xuízo, a Constitución do 78 “ofrece un balance razoablemente satisfactorio, sen que iso implique deixar de recoñecer erros e debilidades que todas e todos temos a obriga de corrixir”.
 
Recordou o presidente do Parlamento de Galicia que “o noso Estatuto de Autonomía, as elevadas cotas de autogoberno que Galicia xestiona hoxe, a posta en valor dos nosos sinais de identidade, o Estado do benestar, o crecemento exponencial da clase media nestes 40 anos –malia as dificultades que aínda persisten-, mesmo a nosa plena e exitosa integración en Europa, son consecuencia directa do pacto constitucional que, se cadra polo proverbial pesimismo que levamos nos nosos xenes, non sempre valoramos na súa auténtica dimensión”.
 
 
O valor do xornalismo
 
Para Santalices, ao convidar a diferentes xornalistas a esta xornada “quixemos facer memoria dos cambios operados pola sociedade española e  galega, e tamén reivindicar solemnemente o valor inmenso dos xornalistas e dos medios de comunicación”. Considerou que “sen xornalismo non hai democracia, unha afirmación dificilmente rebatible, que cobra unha especial dimensión nestes tempos convulsos nos que as noticias falsas contribúen a distorsionar a realidade”.
O presidente do Parlamento valorou tamén a participación de catedráticos e profesores das universidades galegas, avalados polo “traballo e a investigación rigorosa desenvolvidos ano tras ano”
 
Agradeceu Santalices a participación de tres dos portavoces parlamentarios da Cámara galega, “protagonistas destacados e insubstituíbles nun debate que debe sumar criterios xurídicos e políticos”.
 
 
Programa
 
A xornada de hoxe comezou cunha conferencia na que a xornalista Pilar Cernuda falou sobre 40 anos da Constitución. Perpectiva galega na prensa de Madrid. Celebrouse, de seguido, unha mesa redonda titulada Galicia e os 40 anos da Constitución. Aqueles primeiros anos desde a prensa galega, moderada por Javier García Sánchez, coa participación dos tamén xornalistas José Manuel Rivas Troitiño, Encina Ramos e Aurea Sánchez.
 
A mesa redonda sobre A Constitución de 1978 vista desde as universidades galegas foi moderada polo catedrático de Dereito Constitucional e primeiro reitor da Universidade da Coruña, José Antonio Portero Molina, coa participación de Roberto Blanco Valdés (Universidade de Santiago), Ana María Aba Catoira (Universidade da Coruña) e José Agustín González-Ares Fernández, (Universidade de Vigo).
 
A derradeira mesa redonda desta xornada versou sobre A Constitución de 1978: pasado, presente e futuro, e contou coa participación da viceportavoz  do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Patricia Vilán Lorenzo; do Grupo Parlamentario de En Marea, Luis Villares; e do  Grupo Parlamentario Popular de Galicia, Pedro Puy Fraga. Estivo moderada polo xornalista Jesús Fontenla.
 
A clausura da xornada correu a cargo do vicepresidente da Xunta e conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda Valenzuela, e do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira.
A de hoxe foi a primeira dunha serie de dúas xornadas. A seguinte celebrarase o próximo 21 de decembro baixo o título Da Constitución española de 1978 ao estatuto de Autonomía de Galicia.
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-03T14:23:00Z 2018-12-03T14:26:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2797/
O Parlamento de Galicia organiza dúas xornadas conmemorativas do 40 aniversario da Constitución


 
• Celebraranse os días 3 e 21 de decembro e contarán coa participación de xornalistas, catedráticos e profesores universitarios, historiadores, políticos da transición e portavoces parlamentarios

Santiago, 1 de decembro de 2018.- O Parlamento de Galicia acollerá, ao longo do mes de decembro, dúas xornadas conmemorativas do 40 aniversario da Constitución española, que contarán coa participación de xornalistas, catedráticos e profesores universitarios, historiadores, políticos da transición e portavoces parlamentarios.
 
A primeira xornada celebrarase o próximo luns, 3 de decembro, e levará por título Análise dos 40 anos da Constitución española desde a perspectiva de Galicia, mentres que a segunda, que se celebrará o 21 de decembro, denominarase Da Constitución española de 1978 ao Estatuto de Autonomía de Galicia.
 
3 de decembro
 
A primeira deste ciclo de dúas xornadas, a do 3 de decembro, comezará cunha conferencia na que a xornalista Pilar Cernuda falará  sobre 40 anos da Constitución. Perpectiva galega na prensa de Madrid. Celebrarase, de seguido, unha mesa redonda titulada Galicia e os 40 anos da Constitución. Aqueles primeiros anos desde a prensa galega, moderada por Javier García Sánchez, coa participación dos tamén xornalistas José Manuel Rivas Troitiño, Encina Ramos e Aurea Sánchez.
 
Seguiralle unha mesa redonda sobre A Constitución de 1978 vista desde as universidades galegas, que será moderada polo catedrático de Dereito Constitucional e primeiro reitor da Universidade da Coruña, José Antonio Portero Molina, coa participación de Roberto Blanco Valdés (Universidade de Santiago), Ana María Aba Catoira (Universidade da Coruña) e José Agustín González-Ares Fernández, (Universidade de Vigo).
 
A derradeira mesa redonda desa xornada, moderada polo xornalista Jesús Fontenla, versará sobre A Constitución de 1978: pasado, presente e futuro, e contará coa participación da viceportavoz do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Patricia Vilán Lorenzo; e dos portavoces do Grupo Parlamentario de En Marea, Luis Villares; e do  Grupo Parlamentario Popular de Galicia, Pedro Puy Fraga. Foron convidados os catros grupos parlamentarios representados na Cámara.
 
A clausura da xornada correrá a cargo do vicepresidente da Xunta e conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda Valenzuela; e do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
21 de decembro
 
Baixo o título Da Constitución española de 1978 ao Estatuto de Autonomía de Galicia, a xornada prevista para o 21 de decembro comezará cunha conferencia do historiador e catedrático de historia contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela Justo Beramendi González, que falará sobre 38 anos do referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia. Contexto histórico. Será presentado pola presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco.
 
Acto seguido, está prevista unha mesa redonda, moderada por Ramón Villares Paz, catedrático de historia contemporánea da USC e ex-presidente do Consello da Cultura Galega, titulada Da Constitución do 78 aos pactos do Hostal. Participarán José Luís Barreiro Rivas (AP), José Rivas Fontán (UCD), Francisco Vázquez Vázquez (PSdeG-PSOE), Luis Sobrado Fernández (PG) e Carlos Barros Guimeráns (PCG).
 
A derradeira mesa redonda da xornada analizará O Estatuto de Autonomía de Galicia: balance e perspectiva, e contará coa participación dos portavoces do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga; do Grupo Parlamentario de En Marea, Luis Villares Naveira; e do  Grupo Parlamentario Popular de Galicia, Pedro Puy Fraga. Sera moderada pola xornalista Carmen Lourido.
 
Inscrición a través da web do Parlamento
 
O programa completo das xornadas, así como o formulario de inscrición para as persoas que desexen asistir están dispoñible na web do Parlamento de Galicia: https://goo.gl/8qAxQU. As xornadas son abertas ao público, previa inscrición. Os asistentes recibirán diploma de asistencia.
 
A clausura desta segunda xornada correrá a cargo do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que será precedido no uso da palabra polo titular do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.
 
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-12-01T12:47:00Z 2018-12-01T12:50:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2796/
Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 30-11-2018

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 30 de novembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
 
- 36686 (10/PNC-002941)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado para a defensa da pesca de quenlla por parte da frota de palangre, así como a clarificación técnica da interpretación da normativa que prohíbe a práctica denominada "finning" e a súa aplicación ao resto de frotas mundiais
BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificación respecto do texto orixinal. Votación separada por puntos:
 
Punto 1º, resulta aprobado por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións; Punto 2º, resulta aprobado por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado:
 
1. Que defenda a pesca de quenlla por parte da nosa frota de palangre e proceda a demandar da Comisión Europea a clarificación técnica da interpretación da normativa que prohibe a práctica coñecida como "finning".
 
2. Que traballe no seno da Unión Europea para que se estenda a aplicación da normativa europea nesta materia ao resto de frotas mundiais e así evitar que existan diferentes condicionantes para esta práctica pesqueira segundo a frota de cada país. Tendo en conta que corresponde á Comisión Europea realizar as xestións oportunas nos foros internacionais para que este aspecto se consiga."

Aprobación por unanimidade con modificacións:
 
- 38059 (10/PNC-003049)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o asinamento por parte do Goberno galego dun convenio coa Deputación Provincial da Coruña para o financiamento da implantación de semente produtiva na ría de Ferrol
BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a artellar unha fórmula coa Deputación Provincial da Coruña para que cada administración proceda a asignar una cantidade, non inferior a 70.000 euros por cada administración, co fin de recuperar e promover a mellora produtiva da ría de Ferrol."

Aprobación por unanimidade sen modificacións:
 
- 36694 (10/PNC-002945)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e ao Ministerio de Fomento das actuacións necesarias destinadas a solucionar a problemática da potencia das embarcacións de recursos específicos
BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e do Ministerio de Fomento a continuación dos trámites necesarios para finalizar as modificacións normativas precisas, conforme á negociación mantida, de cara a darlle solución á problemática da potencia das embarcacións de recursos específicos."
 
- 37716 (10/PNC-003030)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 3 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, en colaboración co sector e as universidades galegas, dun plan integral de apoio ao sector do mar afectado pola normativa europea que obriga ao desembarco da totalidade das capturas
BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento insta a Xunta de Galicia a elaborar, en cooperación co sector e as Universidades galegas, un plan integral de apoio ao sector do mar afectado por esta norma, que permita abordar o impacto económico que a obriga de desembarco vai ter para a frota artesanal galega. Este plan debe contemplar, entre outros, dende os estudos para aplicar melloras técnicas nas embarcacións que permitan reducir os descartes, así como o financiamento dos estudos científicos que permitan minimizar o impacto da norma logo da súa presentación ás autoridades europeas, ata os mecanismos de compensación económica ante as situación de peche que se poidan provocar pola aplicación da norma."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-30T16:18:00Z 2018-11-30T16:27:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2795/
Santalices apoia a presenza da arte galega nunha exposición do Congreso e o Senado

• Asistiu nas dúas cámaras á inauguración da mostra El Poder del arte. Obras de la colección del Museo Reina Sofía, organizada no marco da conmemoración do 40 aniversario da Constitución

Santiago, 30 de novembro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, asistiu este mediodía, primeiro no Congreso dos Deputados, e logo no Senado, á inauguración da exposición El Poder del arte. Obras de la colección del Museo Reina Sofía. A mostra está organizada no marco da conmemoración do 40 aniversario da Constitución española e divídese en dous espazos diferentes: o Congreso e o Senado.
 
Coa súa asistencia ao acto inaugural, ademais de sumarse ás actividades conmemorativas do 40 aniversario da Constitución, Santalices Vieira quere respaldar expresamente á arte galega contemporánea, representada nesta exposición con obras de Maria Ruido, Francisco Leiro, Menchu Lamas e Antón Lamazares.
 
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-30T14:41:00Z 2018-11-30T14:43:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2794/
O presidente do Parlamento recibe en Madrid a Insignia de Ouro 2018 da Asociación de Médicos Gallegos

 
• Santalices recorda que a asunción das transferencias sanitarias marcou un punto de inflexión na mellora asistencial en Galicia e puxo en valor a excelente capacitación dos facultativos  galegos
 
• Apunta, baseándose na experiencia do Parlamento de Galicia,  que unha das claves para elaborar boas leis sanitarias reside en escoitar aos expertos e ás persoas usuarias
 
Santiago, 29 de novembro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, recibiu esta noite en Madrid a Insignia de Ouro 2018 da Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA), un acto no que destacou que a asunción das transferencias sanitarias marcou un punto de inflexión na mellora asistencial e puxo en valor a excelente capacitación dos facultativos  galegos.
 
A xuízo de Santalices, pódese falar de “un antes e un despois” da transferencia do antigo Insalud a Galicia, efectiva a partir do 1 de xaneiro de 1991, un punto de inflexión que marcou o inicio dunha constante mellora da oferta e a calidade asistencial que o Sergas presta na Comunidade Autónoma.
 
Desafío superado con éxito
 
A transferencia permitiu que “foramos capaces de definir as nosas propias necesidades sanitarias, tendo en conta as peculiaridades da poboación”. Recordou o presidente do Parlamento, que coa asunción das competencias en materia de asistencia sanitaria, Galicia asumiu o reto de organizar e xestionar os seus propios recursos sanitarios, un desafío superado con éxito, convertendo ao sistema sanitario galego nunha referencia.
 
Como exemplo das novidades introducidas, Santalices citou a historia clínica electrónica (Ianus), a receita electrónica, o teléfono 061 de urxencias sanitarias, e as novas infraestruturas sanitarias postas en servizo, tanto no ámbito hospitalario (entre as que citou o Hospital Público Alvaro Cunqueiro de Vigo, a maior obra destas características acometida en España nos últimos anos e unha das maiores de Europa), como no da atención primaria, coa construción e mellora dunha extensa rede de centros de saúde, especialmente no ámbito rural.
 
O presidente do Parlamento apuntou que “sempre é bo acudir á fonte limpa na asistencia sanitaria, e os médicos de ASOMEGA son unha das nosas fontes limpas, porque son facultativos de referencia”.
 
Santalices Vieira confesouse emocionado e ilusionado por este recoñecemento, na medida en que é outorgado por médicos galegos que exercen en postos estratéxicos de centros de referencia e fixo extensiva a distinción a todas as compañeiras e compañeiros cos que compartiu responsabilidades profesionais no Sergas e tamén aos seus colaboradores directos nos diferentes destinos.
 
Un Parlamento que escoita aos expertos e á cidadanía
 
Ao igual que no exercicio da medicina, Santalices recordou que tamén no Parlamento é necesario contar coa opinión dos mellores expertos en cada materia de cara a elaborar lexislación de calidade. 
 
A Lei de racionalización do gasto na prestación farmacéutica, que implantou o catálogo priorizado de fármacos que estendeu o uso de xenéricos; a Lei de garantías de prestacións sanitarias, que regula cuestións como o dereito a dispoñer dunha  segunda opinión médica ou a manifestar as instrucións previas; ou a Lei de  dereitos  e  garantías  da  dignidade  das  persoas  enfermas terminais, que regula os coidados sanitarios ao final da vida, son exemplos de normas elaboradas polo Parlamento de Galicia contando coa opinión de expertos, e tamén dando resposta ao sentir da cidadanía.
 
Para Santalices, unha das claves de que algunha destas normas teña sido tomada como referencia noutros puntos de España reside na sensibilidade amosada polas deputadas e deputados do Parlamento de Galicia respecto aos criterios que lles foron trasladados previamente polos profesionais sanitarios e polas persoas usuarias do sistema.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-29T21:39:00Z 2018-11-29T21:58:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2793/
Acordo da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, do 29.11.2018

A  Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 29 de novembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 38789 (10/PNC-003107)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 13 máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia da redacción dun proxecto de mellora e acondicionamento do trazado da estrada OU-636, entre Freixido e A Pobra de Trives, para posibilitar a súa aprobación no ano 2019 e a realización dos trámites necesarios para a execución das obras
BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a iniciar a redacción dun proxecto de mellora e acondicionamento de trazado da estrada OU-636 entre Freixido e A Pobra de Trives, co obxectivo de que poida estar redactado e aprobado no ano 2019 para, a continuación, seguir coa tramitación necesaria para a execución das obras."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-29T14:23:00Z 2018-11-29T14:23:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2792/
O Parlamento de Galicia convértese na primeira Cámara autonómica en contar con sede electrónica


• A medida pon a disposición de deputados, persoas e empresas todos os servizos de administración electrónica existentes na actualidade e supón a plena adaptación á lexislación máis recente na materia
 
• Reforza as posibilidades de participación cidadá no Parlamento, e completa a dixitalización de procedementos como a licitación e  a factura electrónica
 
Santiago, 28 de novembro de 2018.- O Parlamento de Galicia é, desde hoxe, a primeira Cámara lexislativa autonómica en contar cunha sede electrónica plenamente operativa que pon a disposición de deputados, empresas e cidadanía tecnoloxía e procedementos de vangarda en materia de administración electrónica, ao tempo que garante a plena adaptación da plataforma á lexislación máis recente neste ámbito.
 
O titular da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, recorda que “o Parlamento de Galicia conta desde 2015 cos procedementos de participación cidadá máis avanzados de España -é o único, por exemplo, que contempla a presentación de proposicións non de lei de iniciativa popular-, e agora lidera a oferta de sede electrónica, nunha aposta decidida pola innovación”. Outros lexislativos autonómicos están a desenvolver as súas sedes electrónicas, pero aínda non entraron en servizo.
 
A sede electrónica do Parlamento de Galicia foi desenvolvida pola empresa Indra, gañadora do concurso público convocado a tal efecto pola Administración parlamentaria.
 
Colaboración de Amtega
 
O Parlamento de Galicia agradece tamén a colaboración prestada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que comparte coa Cámara galega  servizos comúns no ámbito das TIC do sector público autonómico.
 
 
Funcionalidades
 
Entre outras funcionalidades, a sede electrónica do Parlamento de Galicia permite a presentación, a través da web, de todos os documentos relacionados cos procedementos que tramita o Parlamento de Galicia, tanto no ámbito da participación cidadá na actividade parlamentaria, como os vinculados coa licitación electrónica ou o Rexistro de facturas.
 
 
Sistemas dixitais
 
A sede electrónica do Parlamento susténtase en diferentes sistemas dixitais, implantados a partir da colaboración brindada pola Amtega.
 
Trátase  da Chave365, que permite aos cidadáns maiores de idade identificarse e asinar documentos na sede electrónica en necesidade de usar certificados dixitais nin DNI electrónico; a persoa usuaria identifícase co seu NIF e clave persoal e asina electronicamente cun código, único para cada operación, que recibe no seu teléfono móbil. 
 
A Validación de certificados permite verificar a validez do certificado (calquera dos admitidos pola sede electrónica), ou certificados, empregados para asinar un documento. Os certificados admitidos son todos os certificados validados pola plataforma @firma da Administración Xeral do Estado.
O Selado de tempo ten como obxectivo funcional a realización de operacións de selado de tempos, que garante de forma legal e inequívoca que o documento non foi alterado dende o momento do seu selado.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-28T14:05:00Z 2018-11-28T14:05:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2791/
Acordo da Comisión Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, do día 28.11.2018

A  Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 28 de novembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 38452 (10/PNC-003075)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa taxa de reposición de prazas vacantes vixente na actualidade, así como a actuación que debe levar a cabo para recuperar todas as prazas vacantes do Sistema público de saúde de Galicia
BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a instar ao Goberno español á eliminación como norma básica da taxa de reposición de efectivos na Lei estatal de orzamentos do ano 2019, correspondendo a cada comunidade autónoma a competencia de determinar o número de prazas a incluír na oferta anual de emprego público."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-28T14:01:00Z 2018-11-28T14:01:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2790/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto parao día 4 de decembro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 4 de decembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 27 de novembro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia (doc. núm. 32947, 10/PPL-000026)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 331, do 04.07.2018
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario de En Marea, pola que se regula o sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde (doc. núm. 38843, 10/PPL-000027)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
 
1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para o fomento da responsabilidade social en Galicia (doc. núm. 38858, 10/PPL-000029)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
 
Punto 2. Comparecencia
 
2.1 38091 (10/CPP-000084)
Da Sra.  conselleira do Mar, por petición propia, para dar conta da liña de traballo de cara á negociación dos totais admisibles de capturas e das cotas para 2019
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 40794 (10/MOC-000114)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos proxectos de instalacións de xestión e tratamento de residuos, así como coas instalacións xa existentes. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 38227, publicada no BOPG n.º 368, do 10.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)

3.2 40795 (10/MOC-000115)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto que está a ter en Galicia a suba constante do prezo da electricidade. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 38087, publicada no BOPG n.º 354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)
 
3.3 40799 (10/MOC-000116)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de medios humanos e materiais dos servizos de urxencias dos centros hospitalarios. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 27682, publicada no BOPG n.º 280, do 21.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)
 
3.4 40805 (10/MOC-000117)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais das mulleres que traballan limpando pisos, hoteis e apartamentos. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 38579, publicada no BOPG n.º 371, do 16.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 37093 (10/PNP-002780)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Arias Rodríguez, Raquel e 9 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a modificación da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, no que atinxe aos artigos referidos ao exercicio do voto polos españois residentes no exterior
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
4.2 37208 (10/PNP-002783)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos servizos de "transporte á demanda" que se están a prestar nas zonas rurais máis desatendidas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
4.3 38254 (10/PNP-002845)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Rodríguez, Patricia e Toja Suárez, María Dolores
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dun plan integral de formación náutico-pesqueira para a Mariña lucense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
4.4 39171 (10/PNP-002917)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David
Sobre a defensa polo Goberno galego dun plan estratéxico propio para Galicia cara ao vindeiro período da Política Agraria Común
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 378, do 31.10.2018
 
4.5 39526 (10/PNP-002945)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central do asinamento da orde de construción das cinco fragatas F-110 da Armada Española no estaleiro de Navantia, na comarca de Ferrol, así como a garantía dos investimentos tecnolóxicos e das infraestruturas necesarias para promover a conversión desa factoría nun estaleiro 4.0
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018
 
4.6 40088 (10/PNP-003000)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas vítimas do franquismo soterradas en fosas comúns en Galicia, así como con aquelas iniciativas promovidas polo Goberno central ou por comunidades autónomas nas que existan persoas galegas desaparecidas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
4.7 40278 (10/PNP-003026)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das intencións do Goberno central referidas á implantación de peaxes nas autovías
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
4.8 40356 (10/PNP-003031)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co actual esquema retributivo dos responsables públicos de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 

5.1 39327 (10/INT-001300)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre a xestión do Goberno galego en materia de sanidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 378, do 31.10.2018
 
5.2 40091 (10/INT-001327)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa reforma da Política Agraria Común para o período 2021-2027
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
5.3 40351 (10/INT-001341)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a política do Goberno galego en relación co emprego da industria galega do automóbil
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 40859 (10/POPX-000118)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a valoración da contribución do Goberno galego ao autogoberno de Galicia, despois de nove anos sen conseguir a transferencia de ningunha competencia
 
6.2 40860 (10/POPX-000119)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución da desigualdade social en Galicia
 
6.3 40861 (10/POPX-000120)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
Sobre as cuestións que ten que ocultar o Goberno galego en relación coa xestión da sanidade pública de Galicia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 40204 (10/POP-004683)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 8/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
7.2 40849 (10/PUP-000205)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa rexeneración da ría do Burgo
 
7.3 33582 (10/POP-003888)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre os traballos para a posta en marcha da 2ª fase do Plan de transporte público de Galicia no ano 2019
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 27.07.2018
 
7.4 39559 (10/POP-004622)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para reverter o incremento do número de persoas falecidas nas estradas de Galicia no ano 2018
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018
 
7.5 40848 (10/PUP-000204)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego referida a posible realización por Augas de Galicia dun seguimento das condicións nas que quedou a canle do río Xunqueira despois da curta autorizada de árbores
 
7.6 40853 (10/PUP-000206)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a conservación do Camiño Francés como Patrimonio da Humanidade, singularmente ao seu paso polo concello de Touro
 
7.7 33981 (10/POP-003959)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vega Pérez, Daniel e 10 máis
Sobre as obras de ampliación e remodelación do Hospital da Mariña lucense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
7.8 35488 (10/POP-004183)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a planificación do Goberno galego para solucionar o déficit de profesionais existente no Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 355, do 13.09.2018
 
7.9 40033 (10/POP-004665)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Oubiña Solla, Rosa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa campaña da vendima de 2018 nas cinco denominacións de orixe de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
7.10 40159 (10/POP-004679)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise en relación coa situación actual da cría do percebe e a previsión cara á campaña do Nadal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
 
 
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior
 
Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2018
 
 
 
 
 
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-27T18:28:00Z 2018-11-27T18:58:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2789/
Acordos da Comisión 4.ª, Educación e Cultura, do 27.11.2018

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 27 de novembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións

 
- 37603 (10/PNC-003019)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Educación da articulación, no marco do Pacto social e político pola educación, dun procedemento de acceso á universidade que garanta o mesmo nivel de exixencia nas probas de acceso e a igualdade de oportunidades para todos os alumnos, con independencia da comunidade autónoma onde residan
BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 5 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta ao goberno galego a dirixirse ao Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades do goberno de España para que, dentro do marco do Pacto Social e Político pola Educación, se articule un procedemento de acceso á universidade no que as probas de acceso garanticen o mesmo nivel de esixencia e a igualdade de oportunidades para todos os alumnos independentemente de en que comunidade autónoma residan."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 36157 (10/PNC-002902)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa iniciación do proceso de declaración da ponte de Cruzul, no concello de Becerreá, como "ben de interese cultural"
BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento insta a Xunta de Galiza a adoptar as medidas necesarias diante do Goberno español para iniciar, no menor tempo posible, a declaración da Ponte de Cruzul (Concello de Becerreá) como Ben de Interese Cultural."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-27T13:36:00Z 2018-11-27T13:36:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2788/
A Real Academia Galega de Belas Artes colaborará na divulgación da colección artística do Parlamento de Galicia


• Os presidentes do Parlamento e o da Real Academia Galega de Belas Artes formalizaron o compromiso a través dun convenio de colaboración asinado esta mañá

Santiago, 27 de novembro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, e o responsable da Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario, Manuel Quintana Martelo, asinaron esta mañá un convenio de colaboración orientado á difusión, estudo, investigación e conservación da colección de arte da Cámara galega e do propio edificio que a alberga.
 
O Parlamento de Galicia conta cunha valiosa e variada colección de arte galega contemporánea, integrada por máis de 300 obras pictóricas e escultóricas, fundamentalmente, tanto propiedade da Cámara como en depósito.
 
O convenio asinado por Santalices Vieira e Quintana Martelo non comporta obrigas económicas e busca incrementar o coñecemento da colección de arte da Cámara por parte da sociedade, así como o seu estudo e investigación desde a óptica da museoloxía.
 
A Real Academia Galega de Belas Artes, asociada ao Instituto de España, é unha corporación oficial que actúa como institución consultiva, informativa e asesora dos organismos públicos e privados que teñan ao seu cargo a defensa, a conservación e a restauración do tesouro artístico e monumental de Galicia, fomenta a investigación e a práctica das artes, e vela, desde as súas posibilidades, pola conservación, valoración e difusión da riqueza monumental e artística.
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-27T11:08:00Z 2018-11-27T11:09:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2787/
O Parlamento de Galicia recibe en Asturias o Pupitre de Honra como recoñecemento ao seu apoio ao Foro Comunicación y Escuela

 
• Santalices Vieira participou en Vegadeo, co seu homólogo asturiano, na conmemoración do décimo aniversario deste proxecto educativo
 
Santiago, 27 de novembro de 2018.- O titular do Lexislativo galego, Miguel Ángel Santalices Vieira, recolleu esta tarde en Vegadeo (Asturias) o Pupitre de Honra concedido ao Parlamento de Galicia como recoñecemento ao apoio brindado pola Cámara galega ao Foro Comunicación y Escuela, que celebra o seu décimo aniversario.
 
O presidente do Parlamento de Galicia felicitou aos promotores desta iniciativa educativa da que destacou, ademais, a súa aposta polos hábitos de vida saudables.
Amosouse encantado con este recoñecemento, que relacionou coa aposta do Parlamento de Galicia por abrirse á sociedade, tanto para potenciar as visitas ao Pazo do Hórreo, como para divulgar e animar a utilizar as diferentes posibilidades de participación cidadá na actividade parlamentaria.
 
Santalices resaltou o acerto que supoñen as diferentes iniciativas de cooperación impulsadas por asturianos e galegos, e puxo como exemplo o traballo dos presidentes das dúas comunidades en materia de financiamento autonómico, dispersión poboacional ou demografía.
 
O acto contou tamén en coa asistencia, entre outras autoridades, do presidente da Xunta Xeral (Parlamento) do Principado de Asturias, Pedro Sanjurjo; e do delegado da Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-26T19:15:00Z 2018-11-26T19:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2786/
Diego Calvo presenta na Coruña o libro que certifica a orixe de Isabel Zendal, “heroína galega que merece figurar nos manuais de historia”

 
• Canda o libro, editado polo Parlamento de Galicia, presentouse tamén o “Espazo Isabel Zendal” na Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da Coruña
 
Santiago, 26 dem novembro de 2018.- A escasas datas do aniversario da partida, desde o porto da Coruña, da expedición Filantópica da Vacina, o 30 de novembro de 1803, o vicepresidente primeiro do Parlamento de Galicia, Diego Calvo Pouso presentou na cidade herculina o libro Isabel Zendal nos arquivos de Galicia, que certifica a orixe galega da que é considerada a primeira enfermeira da historia en misión internacional.
 
O libro é obra do historiador e xornalista Antonio López Mariño e foi editado polo Parlamento de Galicia atendendo unha proposta da Asociación Isabel Zendal.
 
En palabras de Diego Calvo, coa publicación deste libro “sae definitivamente á luz o ADN identitario de Isabel Zendal e remátase coa infinidade de confusións que rodeaban a sua figura”. A investigación de López Mariño acredita que Isabel Zendal  naceu na aldea de Agrela, na parroquia de Santa Mariña de Parada, en Ordes, no derradeiro terzo do século XVIII.
 
Enfermidade erradicada
 
Isabel Zenal foi a responsable directa da atención aos nenos que portaban nos seus corpos a vacina da variola  que, deste xeito chegou a América e, desde alí, a Filipinas e a China. “Grazas a ela, ao seu traballo e á súa entrega, hoxe podemos falar dunha enfermidade erradicada e non dunha infección gravísima, mortal na meirande parte dos casos”, segundo lembrou Calvo Pouso.
 
Para o vicepresidente do Parlamento, coa edición deste libro, e a inauguración do denominado “Espazo Isabel Zendal”, na Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da Coruña, “lembramos a unha heroína galega que merece figurar nos  manuais de historia”. 
 
Diego Calvo aproveitou a presentación do libro sobre a enfermeira da expedición que contribuíu a erradicar a variola para “facer un chamamento e unha advertencia” fronte aos riscos que se derivan dos  movementos que rexeitan as vacinas.
 
O acto celebrado este mediodía na Coruña contou tamén coa participación do conselleiro de Sanidade da Xunta, Jesús Vázquez Almuíña; o autor do libro, Antonio López Mariño; e a presidenta da Asociación Isabel Zendal, Pilar Farjas.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.
 
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-26T16:11:00Z 2018-11-26T16:13:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2785/
Acordos da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 23.11.2018

A  Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 23 de novembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 38784 (10/PNC-003106)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 5 deputados/deputadas máis
Sobre a continuación pola Xunta de Galicia co impulso dos programas de mellora da raza rubia galega
BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a seguir a potenciar os programas de mellora da raza rubia galega."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 39109 (10/PNC-003136)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 deputados/deputadas máis
Sobre a renovación polo Goberno galego do Programa de recollida de plástico agrícola, así como o establecemento dunha liña de axudas aos concellos de vocación agrícola-gandeira para a súa recollida e o acondicionamento dos puntos de depósito
BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento insta a Xunta de Galicia a estudar medidas para colaborar cos concellos na recollida e transporte dos plásticos usados de orixe agrícola."
 
 
 
- 39340 (10/PNC-003160)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 deputados/deputadas máis
 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a execución da reestruturación parcelaria nas parroquias de Bamonde, Lampai, Lucí, Luou, Oza, Rarís, Teo e Vilariño, do concello de Teo
BOPG n.º 378, do 31.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que estude a posibilidade de iniciar os traballos de reestruturación parcelaria de Baamonde, Lampai, Luci, Luou, Oza, Rarís, Teo e Vilariño, así como de outras zonas que tamén o soliciten, cumprindo cos obxectivos da Lei 6/2011, de 13 de outubro de Mobilidade de terras e da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-23T14:37:00Z 2018-11-23T14:37:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2784/
Acordos da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 22-11-2018

A  Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 22 de novembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
 
- 38811 (10/PNC-003112)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central respecto da orde definitiva para a tramitación referida aos suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica de 2013, os custos que se requiran para o cumprimento das sentenzas xudiciais na materia, así como o establecido nos artigos 16.4 e 17.6 da Lei 24/2013, do sector eléctrico
BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Sométese a votación por puntos co resultado seguinte:
 
. Puntos 1 e 2, aprobados por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
. Punto 3, rexeitado por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal,  é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado:
 
1. Que exclúa a Galicia da Orde definitiva para a tramitación respecto dos suplementos territoriais para o exercicio 2013, por atentar contra as competencias galegas en materia de tributación ambiental e por seren contrarias para os intereses dos galegos e galegas e da nosa economía.
 
2. En caso de non prosperar os recursos legais e políticos á aplicación dos suplementos territoriais, demandar do Estado a asunción de todos os custes que sexan requiridos para dar cumprimento a estas Sentenzas, xa que foi una norma emitida polo goberno central a causante destas."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 39010 (10/PNC-003126)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 10 máis
Sobre a continuación polo Goberno galego co afondamento na mellora e especialización da Vía da Prata como ruta preferente para os peregrinos a cabalo, a través do impulso, polo menos, dun albergue adaptado a esas características
BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G.P. de En Marea doc. núm. 40687 e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Seguir afondando na mellora e especialización da Vía da Prata como ruta preferente para os peregrinos a cabalo a través do impulso, a lo menos, dun albergue adaptado a estas características.

2.- Elaborar un mapeo da Vía da Prata indicando os servizos existentes, públicos e privados, para a acollida dos peregrinos a cabalo, promovendo uns criterios de calidade que garantan o axeitado benestar animal."
 
- 39114 (10/PNC-003137)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o mantemento dos centros produtivos e dos postos de traballo da empresa Alcoa en Galicia
BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento insta a Xunta de Galicia a realizar todas as accións necesarias encamiñadas a garantir os centros produtivos e os postos de traballo de Alcoa en Galicia, a comezar por:

1. Solicitar da multinacional a retirada do ERE de extinción de emprego.

2. Promover a constitución dunha mesa de negociación para loitar pola continuidade da empresa na que se dea participación ao cadro de persoal, entidades sociais e administración comprometidas coa súa permanencia.

3. Negociar un marco enerxético estábel para a industria do noso país."
 
- 39124 (10/PNC-003138)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio de peche da factoría de Alcoa na Coruña, así como as demandas que debe realizar ao Ministerio de Transición Ecolóxica respecto da industria electrointensiva e a regulación do sector eléctrico
BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Sométese a votación por puntos como segue:
 
Os puntos 1 a 4 (o punto 4 transaccionado coa emenda do G.P. dos Socialistas de Galicia doc. núm. 40677) resultan aprobados pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O punto 5 transaccionado coa emenda do G.P. dos Socialistas de Galicia, doc. núm. 40677, resulta rexeitado por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
Os punto 6, resulta rexeitado por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
Os puntos 7, 8 e 9 da emenda do G.P. de En Marea, resultan rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Realizar as actuacións necesarias ante Alcoa para que retire o ERE de extinción como primeira medida para reconducir a situación.

2.- Desenvolver todas as accións necesarias para poñer en marcha de inmediato una mesa de negociación entre a empresa, os traballadores, os Concellos afectados, a Xunta e o Goberno do Estado.

3.- Instar ao Ministerio de Transición Ecolóxica a convocatoria e execución inmediata da partida orzamentaria de 2018 de 150 M€ para mellorar a viabilidade da industria electrointensiva.

4. Instar ao Ministerio de Transición Ecolóxica a condicionar as axudas á industria electrointensiva á mellora tecnolóxica e ao mantemento do emprego."
 
- 39528 (10/PNC-003174)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego á Dirección da empresa pública Navantia para manter a carga de traballo en obra civil do estaleiro de Fene
BOPG n.º 380, do 06.11.2018
 
Sométese a votación xunto coa emenda do G.P. dos Socialistas de Galicia doc. núm. 40685 e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse á Dirección da empresa pública Navantia a continuar o esforzo no eido comercial para manter a carga de traballo en obra civil do estaleiro de Fene, xa sexa a través da eólica offshore coma coa construción de buques civís e buques militares."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-22T20:30:00Z 2018-11-22T20:32:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2783/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 21 de novembro de 2018

4.2 29816 (10/PNP-002188)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a implantación e aplicación polo Goberno galego das medidas normativas e regulamentarias necesarias para evitar, a partir do curso 2018-2019, a exixencia polos centros escolares de uniformes diferentes para cada sexo
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018

 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento  de Galicia  insta  ao Goberno  galego a implantar  e aplicar todas  as medidas  normativas  e  regulamentarias  pertinentes  para  que,  a  partir  do  seguinte curso   escolar   19-20,   todos   aqueles   centros   educativos   que   decidan   que   o alumnado  leve  uniforme  escolar,  non  obriguen  a  un  código  de  vestimenta diferenciado  por  sexo  entre  alumnas  e  alumnos,  contemplando  en  todo  caso  a opción de que as alumnas poidan elixir acudir ao centro educativo con pantalón”.
 
4.3 30032 (10/PNP-002210)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 8 máis
Sobre o requirimento polo Goberno galego aos concellos de Ferrol e Pontevedra da realización dos trámites necesarios para a posta en marcha, o máis axiña posible, do servizo de transporte urbano
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:

 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a requirir daqueles concellos que teñen o deber de dispoñer de servizo de transporte urbano e que non o teñen aínda implantado -isto é os Concellos de Ferrol e de Pontevedra- que realicen cantos trámites sexan necesarios para a posta en marcha, á maior brevidade posible, do transporte urbano ao que están obrigados, ao obxecto de ofrecer máis e mellores servizos aos cidadáns, nomeadamente cara aos centros hospitalarios, e lograr así unha maior coordinación coa planificación do transporte que está a levar a cabo a Xunta.
 
O Parlamento de Galicia insta ao Gobenro galego a desenvolver a coordinación necesaria con ambos concellos coa finalidade de que, considerando a área metropolitana de ambas as dúas ciudades, o servizo de transporte urbano e o metropolitano se configuren conxuntamente como un servizo eficiente para a cidadanía”.

 
4.4 33233 (10/PNP-002513)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para protexer as vítimas de violencia de xénero, menores e testemuñas nas dependencias xudiciais
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 

O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Que se sigan levando a cabo, segundo a capacidade actual das infraestructuras en uso, aquelas reformas necesarias nas dependencias xudiciais galegas para evitar o cruce entre vítimas e agresores.
2.- Que se contemplen actuacións de modernización e evolución das tecnoloxías configurando a videoconferencia como un servizo básico  nos termos previstos nas leis.
 
3.- Que se habiliten, no marco da capacidade real en cada edifico xudicial, espazos axeitados nas dependencias xudiciais para os menores que teñen que acudir a procedementos xudiciais”.

 
4.8 39685 (10/PNP-002961)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 13 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en materia de violencia de xénero
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta  á Xunta de Galicia  a que se  dirixa  ao   Goberno  do Estado para solicitarlle:
1.- Levar a cabo as reformas lexislativas aprobadas e recollidas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero coa máxima celeridade, apelando á vontade dos grupos parlamentarios para favorecer a súa aprobación.
 
2.- Concretar  a  forma  e  o  prazo  sobre  a  formalización  da  distribución  dos  créditos correspondentes  ao  Pacto  de  Estado  contra  a  Violencia  de  Xénero  tanto  ás  CC.AA. como ás entidades locais para o ano 2019.
 
3.- Reactivar  os  seis  Grupos  de  Traballo  creados  no  seo  da  Comisión  Técnica  de Igualdade  celebrada  o  30  de  novembro  de  2017  con  obxecto  de  coordinar  as  accións para  desenvolver  para  a  implementación  das  medidas  prioritarias  no  ano  2018, coordinados pola Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-21T14:12:00Z 2018-11-21T15:56:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2782/
O Parlamento acolleu unha sesión extraordinaria da Real Academia de Medicina de Galicia, a primeira actividade deste tipo na Cámara

 
• Santalices enmarca esta actividade na estratexia de apertura do Parlamento á sociedade e comprométese a continuar avanzando nesta liña
 
Santiago, 14 de novembro de 2018.- O Parlamento de Galicia acolleu esta tarde a celebración dunha sesión extraordinaria da Real Academia Galega de Medicina de Galicia, na que se abordaron diferentes aspectos da epidemia de gripe de 1918.
 
O presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, subliñou que a desta tarde foi a primeira sesión que unha academia celebra na Cámara galega ao longo dos case 37 anos de vida da institución.
 
Parlamento aberto
 
Enmarcou este acto no estratexia de “Parlamento aberto” coa que se  persegue tanto que a sociedade coñeza a institución, como a participación cidadá a través dos diferentes mecanismos establecidos a tal efecto.
 
Santalices agradeceu a colaboración da Real Academia de Medicina de Galicia e a boa acollida da iniciativa por parte do decano da Facultade de Medicina da USC.
 
Tamén resaltou a colaboración da Consellería de Sanidade nas diferentes iniciativas de divulgación impulsadas polo Parlamento de Galicia (reanimación cardiopulmonar e manexo de desfibrilador semiautomático, prevención do melanoma ou do glaucoma, entre outras) e a boa acollida prestada á xornada de hoxe, na que ademais de afondar en diferentes aspectos da gripe de 1918, se chamou a atención sobre a importancia das campañas de vacinación antigripal.
 
A sesión científica comezou cun relatorio do Dr. Benito Regueiro García sobre “O virus causal da gripe de 1918 e a súa pervivencia ata os nosos días”. Continuou cunha disertación do Dr. Juan Jesús Gestal Otero, que falou sobre “Singularidades e enigmas desta pandemia”, ao que seguiu unha intervención do Dr. José Carro Otero, presidente da Real Academia de Medicina de Galicia,  que analizou os “Aspectos médico-sociolóxicos da gripe de referencia”.
 
A clausura da sesión correu a cargo do decano da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago, Julián Álvarez Escudero; o conselleiro de Sanidade da Xunta, Jesús Vázquez Almuiña; e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
Dase a circunstancia de que parte da actual sede do Parlamento de Galicia foi cedida parcialmente ao Exército en setembro de 1918 pola necesidade de locais provocada pola epidemia de gripe que afectaba daquela á tropa acuartelada na cidade. O pazo do Hórreo albergou unha Escola de Veterinaria entre 1915 e 1924, ano no que pasou definitivamente ao Exército.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-14T19:30:00Z 2018-11-14T19:38:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2781/
Acordo da Comisión 1ª. Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 14.10.2018

A  Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 14 de novembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 37543 (10/PNC-003014)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas actuacións da actual familia titular do pazo de Meirás para evitar a súa devolución ao patrimonio publico, así como a actuación que debe levar a cabo o Goberno central para ese fin
BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galiza acorda como resolución reprobar as argucias da familia Franco para intentar boicotear o proceso de devolución do Pazo de Meirás, e insta a Xunta de Galicia para que requira ao  Goberno do Estado a que active con urxencia a demanda legal consonte o indicado na conclusión final do Informe da comisión de expertos, de acordo coa vontade unánime expresada o pasado 11 de xullo no Pleno do Parlamento de Galiza.”

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-14T14:17:00Z 2018-11-14T14:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2780/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 20 de novembro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 20 de novembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de novembro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Comparecencia
 
 38089 (10/CPP-000083)
 Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición propia, para informar das actuacións para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Punto 2. Textos lexislativos
2.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, de iniciativa  popular, para a protección e mellora dos hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais (doc. núm. 19044, corrección de erros doc. núm. 21081, 10/PPLI-000003)
Publicación da Proposición de lei, BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
2.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia (doc. núm. 32947, 10/PPL-000026)
 Publicación da Proposición de lei, BOPG n.º 331, do 04.07.2018
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 40031 (10/MOC-000112)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en materia de vivenda. (Moción, a consecuencia da interpelación nº 35115, publicada no BOPG nº 352, do 05.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 06.11.2018)
 
3.2 40050 (10/MOC-000113)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa Rede galega de atención temperá. (Moción, a consecuencia da interpelación nº 38782, publicada no BOPG nº 375, do 24.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 06.11.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 23492 (10/PNP-001703)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para combater a violencia de xénero contra as mulleres maiores de sesenta e cinco anos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
4.2 29816 (10/PNP-002188)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre a implantación e aplicación polo Goberno galego das medidas normativas e regulamentarias necesarias para evitar, a partir do curso 2018-2019, a exixencia polos centros escolares de uniformes diferentes para cada sexo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
4.3 30032 (10/PNP-002210)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 8 máis
 Sobre o requirimento polo Goberno galego aos concellos de Ferrol e Pontevedra da realización dos trámites necesarios para a posta en marcha, o máis axiña posible, do servizo de transporte urbano
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
4.4 33233 (10/PNP-002513)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para protexer as vítimas de violencia de xénero, menores e testemuñas nas dependencias xudiciais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
4.5 34769 (10/PNP-002615)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia para mellorar a atención primaria no Servizo Galego de Saúde
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
4.6 35217 (10/PNP-002628)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre o incremento polo Goberno galego da contía destinada de xeito específico á prevención, tratamento e loita contra a violencia machista ata chegar, cando menos, ao 1% do total no Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 352, do 05.09.2018
 
4.7 39495 (10/PNP-002940)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa solicitude de aprobación da modificación puntual do Plan urbanístico do Concello de Mos para executar un proxecto deportivo e comercial nas parroquias de Tameiga e Pereiras
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018
 
4.8 39685 (10/PNP-002961)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 García Míguez, María Ángeles e 13 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en materia de violencia de xénero
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 27682 (10/INT-000892)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa dotación de medios humanos e materiais dos servizos de urxencias dos centros hospitalarios
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
5.2 36087 (10/INT-001202)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto en Galicia da suba constante do prezo da electricidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
5.3 38227 (10/INT-001266)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación cos proxectos de instalacións de xestión e tratamento de residuos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
5.4 38579 (10/INT-001276)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca
 Sobre a política do Goberno galego en relación coas condicións laborais das mulleres que traballan limpando pisos, hoteis e apartamentos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 40153 (10/POPX-000115)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa resposta xudicial e institucional, incluída a da Xunta de Galicia, ao asasinato de 45 mulleres na última década
 
6.2 40154 (10/POPX-000116)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a avaliación da política do Goberno galego en materia de dotación de servizos e equipamentos sanitarios
 
6.3 40155 (10/POPX-000117)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as políticas que vai levar a cabo o Goberno galego para rematar cos condicionantes de xénero na desigualdade económica e garantir os dereitos reprodutivos das mulleres
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 40130 (10/PUP-000202)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre o tipo de actuacións ás que se van aplicar os máis de oito millóns de euros correspondentes aos fondos recibidos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para políticas de prevención de violencia de xénero no rural
 
7.2 40132 (10/PUP-000203)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir as reivindicacións dos traballadores da CRTVG que os levan á folga no mes de novembro de 2018
 
7.3 40096 (10/PUP-000200)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
 Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da misión especial a China encabezada pola Xunta de Galicia para participar na I Feira Internacional de Importación
 
7.4 40105 (10/PUP-000201)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa demora na construción das fragatas F-110 da Armada Española no estaleiro de Navantia en Ferrol
 
7.5 36800 (10/POP-004348)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións do Goberno galego en relación coa baixada na valoración da sanidade pública galega
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 359, do 20.09.2018
 
7.6 37057 (10/POP-004372)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
 Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a implantación do servizo de Hemodinámica as 24 horas do día no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
7.7 38820 (10/POP-004548)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto do financiamento dun proxecto de residencia pública para persoas maiores en Boiro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
7.8 39173 (10/POP-004589)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de que Galicia conte cun plan estratéxico propio, cara ao vindeiro período da Política Agraria Común, no que se teñan en conta as características do país
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 378, do 31.10.2018
 
7.9 36641 (10/POP-004332)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
 Sobre a valoración que fai o Goberno galego da evolución que presenta nos últimos anos a presenza da muller no sector marítimo-pesqueiro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 359, do 20.09.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-13T18:47:00Z 2018-11-13T18:48:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2779/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 19 de novembro de 2018


A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 19 de novembro de 2018, ás 10:00 hs., no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de novembro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
A orde do día é a seguinte :
 
Punto 1. Debate de totalidade do Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 (doc. núm. 39155, 10/PL-000010)
 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
   Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 382, do 13.11.2018
 
Punto 2. Debate de totalidade do Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (doc. núm. 39156, 10/PL-000011)

 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
   Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 382, do 13.11.2018

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-13T14:58:00Z 2018-11-13T14:58:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2778/
Diego Calvo: “A palabra e o debate civilizado son ferramentas imprescindibles nas democracias avanzadas”


• O vicepresidente da Cámara clausurou o VI Foro de Participación Infantil Parlamento de Galicia-Unicef, no que participou alumnado de catro centros educativos e representantes dos consellos locais de participación infantil e adolescente

Santiago, 13 de novembro de 2018.- O Parlamento de Galicia acolleu hoxe o VI Foro de Participación Infantil Parlamento de Galicia-Unicef, que foi clausurado polo vicepresidente da Cámara, Diego Calvo Pouso.
 
Para o vicepresidente do Parlamento, “a palabra e o debate civilizado son ferramentas imprescindibles nas democracias avanzadas, como a que por fortuna temos en España. Por iso mesmo, a violencia é menos frecuente nos países democráticos, onde o Estado de Dereito prevé mecanismos para resolver conflitos e superar as diferenzas de criterio de maneira ordenada, civilizadamente”.
 
“A vacina do bo trato” é o título proposto por Unicef para as actividades programadas co gallo do Día Mundial da Infancia, que cada 20 de novembro conmemora  a sinatura da Convención sobre os Dereitos do Neno.
 
Importancia da formación
 
Calvo Pouso, dirixíndose á rapazada presente no Hemiciclo, insistiu na  importancia da educación. “Cunha boa formación non só seredes mellores persoas, teredes maiores oportunidades profesionais e máis posibilidades de éxito persoal, senón que tamén seredes quen de construír unha sociedade máis harmoniosa e menos violenta”.
 
O pleno infantil celebrado no Pazo do Hórreo contou coa intervención de alumnado o IES Xelmírez I, CPR Manuel Peleteiro, CPR La Salle e CPR Santa Apolonia; e de integrantes dos consellos locais de participación infantil e adolescente dos concellos galegos adheridos  á iniciativa Cidades Amigas da Infancia liderada por Unicef Comité Español (Castrelo de Miño, Tomiño, Ourense, Teo, Moeche, O Porriño, Cabanas, Carnota e Redondela).
 
O vicepresidente do Parlamento foi precedido no uso da palabra pola presidenta de Unicef Comité Galicia, Myriam Garabito. Tamén asistiron integrantes da Mesa da Cámara, así como respresentantes dos grupos parlamentarios e a directora xeral de Familia da Xunta.
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-13T14:36:00Z 2018-11-13T14:43:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2777/
Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 8-11-2018

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 8 de novembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 38824 (10/PNC-003114)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa consideración en situación de incapacidade ás persoas diagnosticadas dunha enfermidade crónica grave, nomeadamente oncolóxica, así como a reincorporación aos seus postos de traballo
BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstención.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado que traslade ao Pacto de Toledo a necesidade de estudar a consideración de situación de incapacidade permanente a toda persoa que sexa diagnosticada dunha enfermidade crónica grave, nomeadamente oncolóxica, durante todo o período que demore o proceso de tratamento, e as alternativas posibles para facilitar a reincorporación ao posto de traballo cando acade a curación definitiva."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-08T14:24:00Z 2018-11-13T19:00:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2776/
O Parlamento acollerá unha sesión extraordinaria da Real Academia de Medicina de Galicia

• Contará coa intervención de tres académicos que disertarán sobre a epidemia de gripe de 1918
 
Santiago, 8 de novembro de 2018.- O Parlamento de Galicia acollerá, o vindeiro 14 de novembro, unha sesión extraordinaria da Real Academia de Medicina de Galicia na que diferentes académicos analizarán a epidemia de gripe de 1918 en Galicia desde diferentes ópticas.
 
A sesión comezará cun relatorio do Dr. Benito Regueiro García, que disertará sobre “O virus causal da gripe de 1918 e a súa pervivencia ata os nosos días”. Continuará cunha disertación do Dr. Juan Jesús Gestal Otero, que falará sobre “Singularidades e enigmas desta pandemia”. De seguido, o Dr. José Carro Otero, presidente da Real Academia de Medicina de Galicia,  analizará  os “Aspectos médico-sociolóxicos da gripe de referencia”.
 
A clausura da sesión correrá a cargo do decano da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago, Julián Álvarez Escudero; o conselleiro de Sanidade da Xunta, Jesús Vázquez Almuiña; e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
A xornada servirá tamén para reivindicar a utilidade das campañas de vacinación antigripal que se desenvolven na actualidade.
 
Dase a circunstancia de que parte da actual sede do Parlamento de Galicia foi cedida parcialmente ao Exército en setembro de 1918 pola necesidade de locais provocada pola epidemia de gripe que afectaba daquela á tropa acuartelada na cidade. O pazo do Hórreo albergou unha Escola de Veterinaria entre 1915 e 1924, ano no que pasou definitivamente ao Exército.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-08T12:27:00Z 2018-11-08T13:12:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2775/
Santalices: “A autonomía política que Galicia exerce arestora é tributaria do traballo que no pasado desenvolveron persoeiros como Castelao”


 
• O presidente do Parlamento participou na inauguración da exposición “Alba de Gloria   de Castelao. Unha experiencia”, organizada polo Consello da Cultura Galega 

Santiago, 7 de novembro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, participou esta tarde na inauguración da exposición “Alba de Gloria de Castelao. Unha experiencia” organizada polo Consello da Cultura Galega e que quedou aberta ao público na igrexa de San Domingos de Bonaval, en Santiago.  
 
Santalices felicitou ao equipo do Consello de Cultura Galega por este traballo e destacou o labor do comisario da mostra, Manuel Gago, por ter deseñado unha iniciativa que “axudará a coñecer e interpretar mellor a nosa historia e os seus protagonistas”.
 
O presidente do Parlamento reiterou que “a autonomía política que Galicia exerce hoxe é tributaria do traballo previo que no pasado desenvolveron persoeiros como Castelao, como Alexandre Bóveda, como Rajoy Leloup ou como Otero Pedrayo, por citar tan só algúns da extensa nómina de galegos bos e xenerosos aos que recordaremos sempre pola súa absoluta entrega a Galicia”.
 
Nesta liña, Santalices amosouse convencido de que “esta exposición contribúe a saldar a débeda de recoñecemento público que as xeracións actuais mantemos tanto con Castelao como cos demais patriotas galegos coetáneos”.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-07T21:09:00Z 2018-11-07T22:20:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2774/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 7 de novembro de 2018

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 7 de novembro de 2018
 
3.2 36685 (10/PNP-002729)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das accións destinadas ao asinamento e aplicación do protocolo entre  Aecosan e Intecmar
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social para darlle continuidade á tramitación e adecuar definitivamente,  para proceder á súa posterior sinatura e aplicación, o Protocolo entre a AECOSAN e o INTECMAR no que se designaba o INTECMAR como laboratorio nacional de referencia, no ámbito nacional, para biotoxinas  mariñas  e  control  e  clasificación  das zonas de producción".
 

3.3 36781 (10/PNP-002743)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 9 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado para a concreción do prazo e da fórmula elixidos para a supresión da peaxe de Redondela
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de  Galicia  insta  a  Xunta  de  Galicia  a  requirir  ao  Goberno  do  Estado  a concreción do prazo e fórmula elixidos para a supresión da peaxe de Redondela”.

3.5 38443 (10/PNP-002852)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa tramitación do expediente para declarar o parque do Pasatempo, de Betanzos, como ben de interese cultural, así como o financiamento das obras para a súa rehabilitación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia  insta á Xunta:
- A axilizar a a declaración de interese  cultural  do parque do Pasatempo, reducindo na medida do posible os prazos de tramitación.
- A prestar apoio técnico ao Concello de Betanzos para a elaboración dun proxecto de rehabilitación implicando a outras administracións públicas, recabando outros posibles apoios financeiros e colaborando economicamente para garantir a consecución do proxecto”
 
3.6 38578 (10/PNP-002860)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais e salariais existentes no sector da conxelación e refrixeración dos produtos do mar
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a actuar no conflicto laboral do sector de elaborados do mar, a través da consellería competente, que debe adoptar un papel activo de mediación entre a representación legal dos traballadores e a patronal Conxemar para acadar un acordo no convenio colectivo que mellore os salarios, a calidade do emprego, as condicións de traballo, reduza a temporalidade e reforce a supervisión da subcontratación”.
 
3.8 39126 (10/PNP-002913)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para evitar o peche dos centros de produción e asegurar o mantemento dos postos de traballo da empresa Alcoa en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de Galicia apoia a proposta para a continuidade das plantas de aluminio primario que Alcoa ten en Avilés e A Coruña, presentada polo Comité de Empresa de Alcoa Inespal Coruña S.L. o pasado 30 de outubro de 2018, perante a delegación do Goberno en Galicia”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-07T14:14:00Z 2018-11-08T10:28:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2773/
Santalices explica os mecanismos de participación cidadá do Parlamento de Galicia no Aeroclub de Santiago

 

Santiago, 5 de novembro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, participou hoxe nun coloquio con integrantes do Real Aeroclub de Santiago de Compostela, aos que explicou os diferentes mecanismos de participación cidadá habilitados pola Cámara galega.
 
Explicou Santalices que a Lei de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia, aprobada en 2015, ampliou as posibilidades existentes ata entón e reduciu os requisitos esixibles. Na actualidade, a participación cidadá no Parlamento de Galicia pode materializarse a través de cinco modalidades diferentes: proposicións de lei de iniciativa popular, participación popular na elaboración das leis, proposición non de lei de iniciativa popular, proposta de preguntas ao Goberno, e dereito de petición perante o Parlamento de Galicia.
 
O presidente do Parlamento apuntou que ademais de apoiar a participación popular, a Cámara galega está inmersa nunha estratexia de apertura da institución nunha dobre dirección: que a cidadanía visite a coñeza a sede do Lexislativo galego, e tamén que deputados e deputadas teñan unha maior presenza na sociedade.
 
O coloquio de hoxe, canda outras charlas e conferencias que o precederon, enmárcanse precisamente na aposta da Cámara por incrementar a súa proxección exterior.

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-11-05T18:14:00Z 2018-11-05T18:15:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2772/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 6 de novembro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 6 de novembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 30 de outubro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Comparecencia
 
 37713 (10/CPP-000079)
Do Sr. conselleiro de Cultura e Turismo, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
Punto 2. Mocións
 

2.1 39422 (10/MOC-000109)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de estradas. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 37366, publicada no BOPG n.º 365, do 03.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 23.10.2018)
 
2.2 39423 (10/MOC-000110)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa execución de obras de infraestruturas rurais. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 38081, publicada no BOPG n.º 368, do 10.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 23.10.2018)
 
2.3 39426 (10/MOC-000111)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación  coa política do Sergas en materia de contratación de persoal. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 35901, publicada no BOPG n.º 354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 23.10.2018)
 
Punto 3. Proposicións non de lei
 
3.1 27687 (10/PNP-001974)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia do Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela dos medios humanos e materiais necesarios demandados polo persoal do centro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
3.2 36685 (10/PNP-002729)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das accións destinadas ao asinamento e aplicación do protocolo entre  Aecosan e Intecmar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.3 36781 (10/PNP-002743)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Pazos Couñago, José Alberto e 9 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado para a concreción do prazo e da fórmula elixidos para a supresión da peaxe de Redondela
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.4 37548 (10/PNP-002797)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de negociación que se está a desenvolver para o establecemento dun novo acordo salarial para o persoal da industria auxiliar de Navantia na ría de Ferrol, así como as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
3.5 38443 (10/PNP-002852)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa tramitación do expediente para declarar o parque do Pasatempo, de Betanzos, como ben de interese cultural, así como o financiamento das obras para a súa rehabilitación
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
3.6 38578 (10/PNP-002860)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais e salariais existentes no sector da conxelación e refrixeración dos produtos do mar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
3.7 39067 (10/PNP-002902)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, antes do remate do curso 2018-2019, do Decreto 132/2013, do 1 de agosto, de xeito que se garanta de forma efectiva a posibilidade de prestar distintas modalidades de xestión do servizo de comedor escolar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
3.8 39126 (10/PNP-002913)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Rodríguez, Patricia e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para evitar o peche dos centros de produción e asegurar o mantemento dos postos de traballo da empresa Alcoa en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Punto 4. Interpelacións
 
4.1 35115 (10/INT-001170)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a política do Goberno galego en materia de vivenda protexida
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 352, do 05.09.2018
 
4.2 36087 (10/INT-001202)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto en Galicia da suba constante do prezo da electricidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.3 38782 (10/INT-001283)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa Rede galega de atención temperá
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta

 
5.1 39482 (10/POPX-000112)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as propostas que vai impulsar a Xunta de Galicia co fin de garantir un marco estable para as empresas electrointensivas e evitar o peche de Alcoa
 
5.2 39483 (10/POPX-000113)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da calidade do emprego que se crea en Galicia
 
5.3 39484 (10/POPX-000114)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para reducir a desigualdade económica en Galicia
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 
6.1 39072 (10/POP-004572)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a solicitude da Fiscalía de Ourense para a citación como imputados de dous cargos da Consellería de Facenda por un presunto delito de acoso inmobiliario
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
6.2 38963 (10/POP-004560)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da execución do Plan director para o proxecto de saneamento integral do concello de Lalín
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
6.3 36765 (10/POP-004341)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación coa venda de Itínere
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 359, do 20.09.2018
 
6.4 39471 (10/PUP-000197)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á adxudicación dunha praza de docente na Escola de Restauración de Bens Culturais, de Pontevedra, no concurso de traslados de 2016
 
6.5 39480 (10/PUP-000199)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación coa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á adxudicación dunha praza de docente na Escola de Restauración de Bens Culturais, de Pontevedra, no concurso de traslados de 2016
 
6.6 36414 (10/POP-004310)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgunha xuntanza coas principais plataformas web de reservas de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 359, do 20.09.2018
 
6.7 38948 (10/POP-004557)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rey Varela, José Manuel e 10 máis
Sobre o estado de tramitación do expediente para a declaración de Ferrol como cidade Patrimonio da Humanidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
6.8 39479 (10/PUP-000198)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre a situación de precariedade dos servizos de atención á drogodependencia, en especial no que atinxe ás mulleres
 
6.9 37100 (10/POP-004379)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre a evolución que presenta a atención á dependencia en Galicia nos últimos anos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2018

 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-30T17:31:00Z 2018-10-30T17:32:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2771/
Acordos da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 30-10-2018

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 30 de outubro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 31347 (10/PNC-002534)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia, dentro do nodo de interoperabilidade Pasaxe!, en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias e os colexios profesionais implicados, da implantación dunha plataforma electrónica de tramitación de licenzas e doutras tramitacións urbanísticas
BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a impulsar, dentro do nodo de interoperabilidade Pasaxe!, en colaboración coa Fegamp e colexios profesionais implicados, a implantación dunha plataforma de tramitación de licenzas e doutras tramitacións urbanísticas, que favoreza o traballo en rede para realizar os trámites administrativos de solicitude, seguimento e resolución de licenzas e autorizacións de obras, así como normalizar e simplificar os procesos de visado, validación e supervisión técnica efectuados polos colexios profesionais."
 
- 36367 (10/PNC-002918)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 8 máis
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ás deputacións provinciais da Coruña e de Pontevedra, como organismos titulares da ponte de Catoira, da execución das actuacións necesarias para garantir o bo estado e a durabilidade da ponte, así como a seguridade viaria das persoas usuarias
BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse á Deputación Provincial da Coruña e á Deputación Provincial de Pontevedra para que, como organismos titulares da Ponte de Catoira, acometan as actuacións necesarias para garantir o bo estado desta infraestrutura.
 
Específicamente, precísase que as deputacións provinciais da Coruña e de Pontevedra:
 
- Realicen urxentemente una análise estrutural en profundidade e executen as obras que dela se deriven.
- O compromiso de establecer un calendario de inspeccións periódicas a futuro.
 
Todo de cara a garantir a seguridade viaria dos usuarios e a calidade da propia ponte, asegurando tamén así a súa durabilidade."

Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 36255 (10/PNC-002909)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as demandas que se deben realizar ao Parlamento Europeo e ao Goberno central en relación coa inclusión do corredor Galicia-Portugal (Vigo-Leixões-Porto) no corredor atlántico ferroviario de mercadorías, así como co impulso da mellora da conexión ferroviaria Vigo-Porto
BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G.P. Popular de Galicia, doc. núm. 39477, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
- Demandar do Goberno do Estado o impulso da mellora da conexión ferroviaria Vigo-Porto, dotándoa de recursos orzamentarios, solicitando adicionalmente o financiamento á Unión Europea para iso. Entre outras medidas que se poidan impulsar, solicitarase ante o Parlamento Europeo a súa inclusión como parte da rede básica da rede transeuropea de transporte.
 
- Dar traslado do presente acordó á Comisión Europea, Parlamento Europea, así como aos grupos parlamentarios do Parlamento Europeo."

- 38178 (10/PNC-003058)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a asunción por parte da Xunta de Galicia, antes do remate de 2018, do trinta e cinco por cento do investimento necesario para a creación da primeira vía verde ferroviaria que vai discorrer entre Vilagarcía de Arousa e Portas
BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G.P. Popular de Galicia, doc. núm. 39478, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que, antes de que remate o ano 2018, asine un convenio entre Xunta de Galicia, Deputación Provincial de Pontevedra e concellos de Portas, Caldas de Reis e Vilagarcía de Arousa, no que se recollan os compromisos de actuación de todas as partes, incluída a asunción polo Goberno galego do 35% do investimento, e un calendario de execución para a creación da primeira vía verde ferroviaria, que discorrerá entre Vilagarcía de Arousa e Portas, na provincia de Pontevedra."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-30T16:10:00Z 2018-10-30T17:39:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2770/
O fiscal superior de Galicia entrega a Memoria de 2017 ao presidente do Parlamento

Santiago, 30 de outubro de 2018.- O fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, entregou esta mañá ao presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, a Memoria Anual da Fiscalía Superior correspondente ao exercicio de 2017.
 
Coa entrega da Memoria Anual de 2017 da Fiscalía da Comunidade Autónoma de Galicia dase cumplimento ao artigo 11.2 do Estatuto Orgánico do Ministerio Fiscal. O trámite de hoxe terá continuidade, previsiblemente,  cunha futura comparecencia do fiscal superior de Galicia na Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-30T11:12:00Z 2018-10-30T11:14:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2769/
Santalices reivindica a transición española e recorda que a Constitución do 78 propiciou “o período de maior estabilidade, crecemento e prosperidade da historia”

 
• O Parlamento acolle esta tarde un coloquio entre Ana Pastor e José Bono con motivo do 40 aniversario da Constitución española
 
Santiago, 29 de outubro de 2018.- O presidente do Parlamento de Gailcia, Miguel Ángel Santalices Vieira, apuntou esta tarde que a transición española á democracia e a Constitución do 78 dotaron a España do “período de maior estabilidade, crecemento e prosperidade de toda nosa historia”. Santalices efectuaba esta reflexión na tarde de hoxe ao dar paso ao coloquio protagonizado pola presidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor, e  o expresidente da Cámara José Bono, que conversaron, no Pazo do Hórreo, sobre o 40 aniversario da Constitución nun encontro organizado por El País e a Cadea SER.
 
O presidente do Parlamento de Galicia quixo enfatizar o éxito da transición española. “Non  está de máis recordalo – dixo- nun momento no que con tanta frivolidade como oportunismo se cuestiona a lexitimidade de aquel logro de proporcións históricas, visto moitas veces como modelo fóra das nosas fronteiras”.
 
Afirmou o presidente do Parlamento que “os que fomos testemuñas dos últimos estertores do franquismo, e tamén os que nos sentimos orgullosos das profundas conviccións galeguistas e democráticas das nosas familias, acreditamos o exercicio de xenerosidade de cantos, con enorme altura de miras, construíron o Estado de Dereito que, hoxe en día, ampara a todos os españois”.
 
Santalices agradeceu aos organizadores ter optado polo Parlamento para celebrar este coloquio, que vinculou á política de portas abertas impulsada pola institución. O acto enmárcase, ademais, nun acordo do Pleno da Cámara galega, a través do que a institución comprometía o seu apoio ás diferentes celebracións de conmemoración do 40 aniversario da vixente Carta magna. “As portas do Parlamento están abertas a calquera outro acto de significación similar”, agregou o titular do Lexislativo galego.
 
Apuntou o titular do Parlamento de Galicia que “os que creemos na democracia e reivindicamos con vehemencia os principios consagrados na Constitución xamais debemos temer a liberdade nin a pluralidade”. Por iso, agregou, “mentres noutros lugares se pisa a liberdade, cercénase o debate e ralentízase a actividade parlamentaria, aquí estimúlase o debate parlamentario –aí están os datos de actividade que o demostran-, impulsamos a participación cidadá e estamos abertos a fórmulas novidosas como a que nuns momentos vai dar comezo”.
 
O papel dos medios de comunicación
 
Santalices Vieira enxalzou tamén o papel dos medios de comunicación e dos xornalistas “nun entorno que en ocasións parece dominado polas noticias falsas”. Ao seu xuízo, “tomar conciencia do papel dos medios, saber encaixar as críticas e respectar escrupulosamente o cometido dos profesionais  que exercen o xornalismo con honestidade procurando trasladar información veraz resulta unha necesidade ineludible para o conxunto da sociedade, en xeral, e para as institucións en particular”.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-29T18:06:00Z 2018-10-29T18:09:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2768/
O presidente do Parlamento presenta en Castro Caldelas o libro “Portela Valladares: Ante el Estatuto”

 
 
• O volume é obra de Manuel Carrete e, ademais dun achegamento á figura de Portela Valladares, reproduce unha conferencia deste no Centro Galego de Barcelona
 
• Santalices rende homenaxe “a cantos fixeron posible o Estatuto do 36”, ao que Galicia debe a súa consideración como Comunidade histórica
 
Santiago, 27 de outubro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, presentou esta tarde no Castelo de Castro Caldelas, o libro “Portela Valladares: Ante el Estatuto”. Trátase dunha obra de Manuel Carrete Rivera que, ademais dun achegamento á figura de Portela Valladares e outros materiais, inclúe unha conferencia que este pronunciou no Centro Galego de Barcelona o 25 de xullo de 1932.
 
Santalices referiuse a Portela Valladares como un “home de profundas conviccións galeguistas e firme defensor da autonomía galega” que como tal “merece o noso recoñecemento”.
 
A xuízo do presidente do Parlamento de Galicia son merecedores de recoñecemento “cantos fixeron posible o Estatuto do 36 (plebiscitado, pero non promulgado por mor do estourido da Guerra Civil), grazas ao que Galicia obtivo, coa chegada da democracia, a consideración de comunidade histórica e, como tal, as elevadas cotas de autogoberno das que arestora dispoñemos e exercemos”.
 
Para Santalices, Portela Valladares foi unha personalidade “controvertida” para gran parte dos seus coetáneos. “Ata tal punto foi así que falanxistas e republicanos o cuestionaron. Seguramente por iso caeu no esquecemento”.
 
Explicou o titular do Lexislativo galego que coa decisión de presentar o libro en Castro Caldelas se pretende, ao tempo, reivindicar a figura de Manuel Casado Nieto,  un home polifacético nado nesta localidade en 1912 e falecido en Barcelona en 1983.
 
Escritor, tradutor da Biblia ao galego, fiscal da Audiencia de Barcelona e presidente do Centro Galego de Barcelona entre 1954 e 1972, Casado Nieto foi, “sobre todo, galego bo e xeneroso, sempre comprometido coa galeguidade”, en palabras de Santalices.
 
“Estou seguro –afirmou Santalices- de que o Centro Galego de Barcelona nunca tería chegado a ser o que é hoxe sen o traballo e a entrega dun home de Castro Caldelas ao que moitos dos aquí presentes recordarán, Manuel Casado Nieto, un dos tres homenaxeados no Monumento aos Maxistrados, situado ao carón da Igrexa dos Remedios”.
 
O libro presentado esta tarde foi editado polo Centro Galego de Barcelona coa colaboración do Parlamento de Galicia.
Na presentación, ademais do presidente do Parlamento, tomaron tamén a palabra o autor do libro, Manoel Carrete; a alcaldesa de Castro Caldelas, Sara Inés Vega; o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Luis Fernández; e o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García. O acto contou coa actuación musical de Amancio Prada.

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-27T20:02:00Z 2018-10-27T20:04:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2767/
Santalices: “A cultura foi, é e será sempre motor de progreso, de paz e de prosperidade entre os pobos”


 
• O presidente do Parlamento participou na inauguración da mostra Galicia-Baviera, instalada no Museo do Pobo Galego con obras de artistas dos dous territorios
 
• Subliña que o intenso sentimento de identidade de cada territorio, como sucede en Galicia e en Baviera, “non impide que sexamos e nos sintamos españois e alemáns de pleno dereito, orgullosos da nosa condición de europeos”
 
Santiago, 26 de novembro de 2018.- “Sexa a través da arte ou da literatura –como acabamos de facer en Lisboa a través dunha iniciativa de promoción das nosas letras e achegamento á lusofonía da que formamos parte-, a cultura, na súa diversidade, foi, é e será sempre motor de progreso, de paz e de prosperidade para os pobos”. Son palabras do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, na inauguración da exposición “Galicia-Baviera, que estar tarde quedou aberta ao público no Museo do Pobo Galego, en Santiago.
 
A exposición, comisariada por Antón Sobral e Hubert Huber, reúne obras de 33 artistas galegos e bávaros contemporáneos e conta co apoio do Parlamento de Galicia, a Consellería de Cultura e Turismo e o Museo do do Pobo Galego, ademais de diferentes entidades de Baviera. Unha vez clausurada en Santiago, a mostra trasladarase a Neuburg, en Baviera, na primavera do ano próximo.
 
Santalices explicou que a implicación do Parlamento de Galicia nesta iniciativa obedece a un dobre motivo. Por unha parte, referiuse ao “compromiso artístico” do Lexislativo galego, depositario dunha valiosa e variada colección de arte galega contemporánea, tanto propia como en depósito. E tamén á estratexia do Parlamento de Galicia  para “divulgar a cultura galega alén das nosas fronteiras xeográficas”, como vén facendo desde hai tempo no marco do compromiso adquirido no seo da Conferencia de Asembleas Lexislativas Rexionais Europeas (CALRE).
 
Recordou o presidente do Parlamento o “sentimento rexional acentuado” que se rexistra en boa parte dos territorios europeos, como acontece tamén en Galicia e en Baviera. “Posuímos unha cultura e unha forma de ser diferenciadas, das que nos sentimos intensamente orgullosos, sen que nada diso impida -máis ben o contrario- que sexamos e nos sintamos españois e alemáns de pleno dereito, orgullosos da nosa condición de europeos”, afirmou.
 
Fortalecer a integración europea
 
Santalices Vieira reivindicou a utilidade de intercambios como o que hoxe abriu as súas portas en Santiago para fortalecer a integración europea nun contexto no que as institucións e políticas comunitarias son percibidas como unha “estrutura unidireccional e afastada, imposta de arriba cara abaixo con escasa ou nula participación da cidadanía”.
 
Por iso, “iniciativas como esta exposición Galicia-Baviera, resultado do traballo conxunto de artistas galegos e bávaros desde hai máis de dúas décadas, contribúen, de maneira destacada, ao proceso de  construción da sociedade europea como un todo que, desde a diversidade, é quen de traballar co mesmo obxectivo común, na procura dun horizonte con máis e mellores oportunidades para todos os territorios e colectivos”.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-26T20:22:00Z 2018-10-26T21:48:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2766/
Declaración institucional sobre Alcoa

O Parlamento de Galicia quere reafirmar o compromiso co mantemento da  actividade e o emprego en Alcoa, así como trasladarlle o seu apoio aos traballadores e ás traballadoras da planta da Coruña.
Lamentamos e rexeitamos a decisión unilateral da empresa de pechar tanto a instalación coruñesa como a que ten en Avilés, e demandámoslle a busca de alternativas para unha factoría que constitúe unha peza clave do tecido produtivo galego.

O Parlamento de Galicia comprométese a impulsar todas as administracións para, desde a unidade de acción,  instar a compañía Alcoa a retirar o expediente de extinción de emprego que pesa sobre todos os traballadores e as traballadoras, e abrir unha mesa de negociación con todas as partes implicadas para atopar unha solución urxente que garanta o mantenemento da actividade empresarial e o emprego; e a achegar seguridade e permitir ao conxunto das empresas electrointensivas competiren en igualdade de condicións co resto de factorías a nivel internacional.

 Os e as representantes dos galegos e as galegas comprometémonos a facer unha fronte común para seguir defendendo os dereitos dos traballadores e das traballadoras de Alcoa e o futuro desta industria en Galicia.
 
Santiago de Compostela, 24 de outubro de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-24T13:21:00Z 2018-10-24T13:21:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2765/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 23 de outubro de 2018


 
3.1 34727 (10/PNP-002608)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia ante o Ministerio de Agricultura e Pesca para contrarrestar o efecto das medidas adoptadas polas autoridades sanitarias a propósito do anisakis
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de  Galicia  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  reclamar  do  Ministerio  de Agricultura   e   Pesca   que   desenvolva   unha   estratexia   de   comunicación   para contrarrestar  o  efecto  que  está  tendo  esta  confusión  sobre  as    medidas  adoptadas polas autoridades sanitarias a propósito do anisakis”.
 
 
3.5 36986 (10/PNP-002764)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas axudas de compensación por custos adicionais incorridos por industrias electro-intensivas, previstas na disposición adicional centésima cuadraxésima quinta da Lei de Orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, por importe de 150 millóns de euros
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que requira do Goberno do Estado:
 
1. Que  poña  en  marcha  e  antes  da  finalización  da  anualidade  orzamentaria  2018 as  compensacións  previstas  na  disposición  adicional  centésima  cuadraxésima quinta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 por importe de 150 millóns de euros. Estas compensacións deberán estar condicionadas a inversións para viabilidade tecnolóxica futura das factorías e o mantemento do emprego.
 
2. Que,  para  o  exercicio  2019  e  seguintes,  se  implante  un  novo  réxime  de compensación   por   custos   adicionais   incluídos   no   prezo  da   electricidade soportados pola industrias  electro-intensivas. Estas compensacións deberán estar condicionadas a inversións para a viabilidade tecnolóxica futura das factorías e o mantemento do emprego.
 
3. Que   para   os   anos   sucesivos   se   establezan   todos   os   mecanismos   de compensación   necesarios, previo acordo coas Comunidades Autónomas afectadas,   para   que   este   tipo   de   industrias   compitan  en igualdade de condicións coas súas homólogas europeas. Estas compensacións deberán estar condicionadas a inversións para a viabilidade tecnolóxica futura das factorías e o mantemento do emprego.
 
4. Demandar a empresa Alcoa a súa reconsideración e retirada do expediente de extinción de emprego sobre a totalidade da plantilla na súa factoría de A Coruña, tentado buscar solucións entre todos os axentes políticos, económicos e sociais afectados, e a abrir unha mesa de negociación con todas as partes implicadas para buscar unha solución. Solucións que teñen que presentar liñas de actuación adecuadas e de futuro que garantan o mantemento da producción e o emprego en factoría de A Coruña”.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-23T18:45:00Z 2018-10-23T19:10:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2764/
Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 23 de outubro de 2018

2.1 37732 (10/MOC-000106)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación económica e social de Galicia. (Moción consecuencia da interpelación n.º 34252, publicada no BOPG n.º 349, do 31.08.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
O texto aprobado é o seguinte:

 “O  Parlamento  de  Galicia  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  dar  resposta  ás  demandas que formula o  Consello Económico e Social de Galicia na súa Memoria sobre a situación  económica  e  social  de  Galicia  en  2017,  en  especial  as  referidas  á situación do mercado de traballo e relacións laborais, nas que `demanda que se avance   cara   un   modelo   de   crecemento   máis   inclusivo,   con   menos desigualdades e cunha distribución da riqueza mais equitativa’ e a necesaria mellora  na  calidade  do  emprego ‘especialmente no que atinxe á alta taxa de temporalidade, á curta duración dos contratos e á alta rotación’ ”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-23T12:31:00Z 2018-10-23T12:31:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2763/
Santalices felicita ao Instituto Padre Sarmiento polos seus 75 anos de traballo e recorda que “sen as humanidades, a sociedade está abocada ao fracaso”

 
• O presidente do Parlamento rende homenaxe aos integrantes do Seminario de Estudos Galegos, disolto en 1936
 
Santiago, 22 de outubro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, reivindicou hoxe a importancia da investigación humanística na medida en que “sen a aportación das humanidades, a sociedade estaría rotundamente abocada ao fracaso”.
 
Santalices participou esta tarde no acto académico celebrado no Hostal dos Reis Católicos para conmemorar o 75 aniversario da creación do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, e que foi clausurado polo presidente da Xunta de Galicia.
 
Neste escenario, o presidente do Parlamento felicitou a Eduardo Pardo de Guevara, delegado institucional do CSIC Galicia e director do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, ao seu equipo e ás persoas que os precederon polo “traballo silencioso que día a día desenvolven”.
 
Homenaxe ao Seminario de Estudos Galegos
 
Santalices aproveitou a súa intervención para “render homanexe” aos integrantes do Seminario de Estudos Galegos e ao “fecundo traballo” que desenvolveron ao longo dos 13 anos de vida da entidade, entre 1923 e 1936, ano no que foi disolto e os seus integrantes “correron a peor das sortes”. Recordou que “uns foron fusilados ou paseados e outros exiliados, mentres que un terceiro grupo padeceu a represión na súa propia terra”.
 
Malia súa “abrupta disolución, a semente do Seminario prendera con forza e, con todas as dificultades de aquel momento, volveu agromar paseniñamente, en 1943, como Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento adscrito ao Consello Superior de Investigacións Científicas”, agregou o presidente do Parlamento de Galicia.
 
Apuntou Santalices que o autogoberno que boa parte dos integrantes do Seminario de Estudos Galegos arelaban para Galicia “á hoxe unha realidade fecunda”. Ao seu xuízo, “continuar transitando por sendas de entendemento e de concordia non só é unha necesidade imperiosa, senón unha obriga moral na que cada quen debe empeñar todas as súas enerxías”.
 
O salón artesonado do Pazo de Fonseca, no que durante algúns anos se reunía o Pleno do Parlamento de Galicia antes de se trasladar ao Pazo Hórreo foi, no seu momento, o espazo no que se recollían e amosaban as coleccións do Seminario de Estudos Galegos.

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-22T20:46:00Z 2018-10-22T21:03:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2762/
O presidente do Parlamento explica no Instituto Cervantes de Lisboa a lei para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía

 
• Santalices tamén se interesa polo labor do Instituto Cervantes no ámbito das linguas cooficiais, como o galego
 
Santiago, 20 de outubro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, visitou esta mañá a sede do Instituto Cervantes de Lisboa, onde se reuniu co equipo do centro, que lle explicou o traballo que desenvolve esta institución pública.
 
Santalices explicou ao persoal do centro lisboeta do Instituto Cervantes o contido da Lei Valentín Paz Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia en 2014 e xurdida dunha iniciativa popular. A norma sinala que os poderes públicos galegos promoverán o coñecemento da lingua portuguesa e das culturas lusófonas para afondar nos vencellos históricos que unen Galicia cos países e comunidades de lingua portuguesa e polo carácter estratéxico que para Galicia teñen as relacións económicas e sociais con Portugal.
 
A lei regula tamén a progresiva incorporación da lingua portuguesa á oferta educativa de Galicia e obriga os poderes públicos a promover as relacións de todos os niveis cos países de lingua oficial portuguesa, convertendo este obxectivo en prioritario.
 
Durante o encontro, presidente do Parlamento interesouse tamén polo labor do Instituto Cervantes no ámbito das linguas cooficiais, como o galego.
 
O presidente do Parlamento estivo acompañado nesta reunión polo catedrático Ramón Villares, que forma parte da delegación en representación do Consello da Cultura Galega e da Real Academia Galega.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-20T14:56:00Z 2018-10-20T20:30:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2761/
Santalices reivindica o idioma galego como vía de acceso á lusofonía integrada por 250 millóns de persoas

 
 
• O presidente do Parlamento de Galicia participa en Lisboa, coa súa homóloga dos Azores, na inauguración de dúas exposicións que procuran avanzar no irmandamento con Portugal e o achegamento á lusofonía
 
• Lembra que a lei galega para o aproveitamento da lingua portuguesa e os vínculos coa lusofonía “obriga” aos poderes públicos a promover o coñecemento do portugués e das culturas lusófonas para afondar nos vínculos entre os dous territorios
 
Santiago, 19 de outubro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, reivindicou esta tarde en Lisboa as oportunidades económicas e de outro tipo que, para a sociedade galega, encerra o bilingüismo. “Para Galicia, con dous idiomas oficiais –castelán e galego-, o bilingüismo constitúe unha oportunidade que queremos aproveitar, na medida en que nos abre as portas dunha inmensa comunidade: a dos países e comunidades de fala castelán (500 millóns de falantes) e as da lusofonía”, integrada por 250 millóns de persoas.
 
Dúas exposicións
 
Santalices Vieira participou esta tarde en Lisboa, canda a súa homóloga das Asemblea Lexislativa dos Azores, Ana Luísa Pereira Luís, na inauguración de dúas exposicións: a mostra “56 páxinas das nosas letras”, promovida polo Parlamento de Galicia, coa colaboración da Xunta e da Real Academia Galega, para dar a coñecer as e os escritores galegos homenaxeados no Día das Letras Galegas, que quedou aberta ao público na sede da Casa dos Azores en Lisboa; e a exposición fotográfica “Azores, Silencio e Ser”, instalada no Centro Galego de Lisboa.
 
Mandato legal
 
O presidente do Lexislativo galego recordou as “intensas e seculares relacións fraternais entre Galicia e Portugal” e apuntou que coa delegación cultural da que forma parte pretende contribuír a “dar cumprimento ao mandato legal contemplado na Lei para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, xurdida dunha iniciativa popular e aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia en 2014. A norma “obriga” aos poderes públicos a promover o coñecemento da lingua portuguesa e a impulsar as relacións de todo tipo cos países de lingua oficial portuguesa, dada a intercomprensibilidade dos idiomas galego e portugués.
 
A xuízo de Santalices, o potencial da lusofonía é unha “realidade obxectiva, apuntalada no previsible declive do inglés como lingua franca, polo menos nas institucións europeas. Unha oportunidade que non podemos nin debemos perder de vista”.
 
O presidente do Parlamento tivo tamén un “recordo agarimoso e agradecido” para os emigrantes galegos que desde hai séculos se estableceron en Portugal, e que xa o Padre Sarmiento cifraba en 45.000 persoas a mediados do século XVIII.
 
Civilización ibérica
 
Santalices considerou que “ninguén mellor” que as escritoras e escritores protagonistas da exposición “56 páxinas das nosas letras” para “encabezar esta embaixada cultural que aspira a continuar edificando desde a cordialidade, o respecto mutuo e a man tendida, a civilización ibérica arelada polo gran Fernando Pessoa e por tantos outros homes de letras”.
 
Ademais do presidente do Parlamento, integran a delegación galega o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García; e o catedrático Ramón Villares, en representación do Consello da Cultura  Galega e da Real Academia Galega.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-19T20:55:00Z 2018-10-19T21:36:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2760/
Acordos acadados Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o día 19.10.2018

A  Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 19 de outubro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 36137 (10/PNC-002898)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e seis deputados/as máis
Sobre a apertura por parte da Xunta de Galicia de novas zonas de concentración parcelaria de interese agrogandeiro e forestal para rendibilizar as actuais explotacións
BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 10 votos a favor, 2 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a proceder á apertura de novas zonas de concentración parcelaria de interese agro-gandeiro e forestal para rendibilizar as explotacións actuais."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 30946 (10/PNC-002489)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa execución dos traballos subvencionados a través da liña de axudas inserida nos plans de prevención e defensa contra os incendios forestais para a formación de equipos para as comunidades de montes, así como mediante todas as liñas de axuda destinadas a esas comunidades
BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galiza acorda instar a Xunta para que nesta liña de axudas para prevención e defensa contra os lumes forestais, e en todas nas que sexan beneficiarias as comunidades de montes, os traballos obxecto das axudas poidan ser realizados non só polas empresas forestais, senón tamén polas propias comunidades de montes ou as súas mancomunidades."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-19T16:32:00Z 2018-10-19T16:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2759/
O conselleiro de Facenda entrega ao presidente do Parlamento o proxecto de orzamentos de 2019


Santiago, 19 de outubro de 2018.-  O Conselleiro de Facenda da Xunta de Galicia, Valeriano Martínez, entregou esta mañá ao presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, o Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2019.
 
De seguido, a Mesa do Parlamento de Galicia cualificou o proxecto de lei e, unha vez oída a Xunta de Portavoces, o asignou a comisión e aprobou o calendario de tramitación deste texto lexislativo.
 
Pódese acceder ao Calendario de tramitación do proxecto de lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 a través do seguinte enlace:
 
http://parlamento.gal/Pleno/Orzamentos/2019

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-19T13:24:00Z 2018-10-19T14:32:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2758/
Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 18-10-2018

A  Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 18 de outubro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 36696 (10/PNC-002946)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda ao Goberno central da realización de estudos que conduzan a acreditar, diante de ICES e ICCAT, o bo estado do "stock" de bonito do norte e, conseguintemente, a un aumento do TAC asignado a esta especie no Atlántico norte, así como a negociación e adopción de medidas de xestión que permitan estender a duración da campaña e a rendibilidade económica da campaña do bonito
BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno central para:
 
1.- A realización de estudos que conduzan a acreditar, diante de ICES e ICCAT, o bo estado do stock de bonito do norte e, conseguintemente, a un aumento do TAC asignado a esta especie no Atlántico norte.
 
2.- A negociación e adopción de medidas de xestión que permitan, no marco disposto por ICCAT e da normativa europea sobre TAC e cotas, poder estender a duración da campaña e a rendibilidade económica da campaña do bonito."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 26842 (10/PNC-002070)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa comercialización dos produtos procedentes do mar e o incremento do seu valor engadido, así como co financiamento e expansión internacional das empresas que se dedican á súa elaboración
BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a elaborar un programa concreto de apoio á comercialización de produtos procedentes do mar, tanto no ámbito estatal como no internacional, dotándoo coa contía orzamentaria suficiente para executalo na súa totalidade."
 
- 33624 (10/PNC-002751)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego relacionadas co peche da pesqueira da sardiña para a frota do xeito
BOPG n.º 342, do 27.07.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a, de persistir a prohibición de pescar sardiña para a flota de xeito e racú, establecer liñas de axudas, para garantir o mantemento de rendas, especialmente para os mariñeiros que non teñen ninguna outra alternativa, mais tamén para evitar a sobreexplotación doutros recursos pesqueiros."
 
- 34729 (10/PNC-002821)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para evitar o furtivismo nas praias
BOPG n.º 350, do 03.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
- Continuar desenvolvendo no futuro campañas de concienciación para dar visibilidade á problemática do "furtivismo de bañador" e rematar así cos problemas que durante os veráns suceden en Galicia cos turistas que desfrutan as súas vacacións nos nosos areais.
 
- Dotar de mais medios públicos propios de control e vixilancia das praias para evitar todo tipo de furtivismo, creando una partida, no vindeiro orzamento, con este obxectivo."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 32168 (10/PNC-002619)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acceso da cidadanía a toda a información dispoñible referida á xestión de Portos de Galicia, así como a garantía do mantemento dun alto nivel de transparencia por todas as institución públicas de Galicia, permitindo a súa rendición de contas
BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Transmitir a Portos de Galicia a necesidade de que toda a información dispoñible sobre a xestión da institución se atope ao servizo da cidadanía e conte cun aceso fácil e rápido.
 
2.- Garantir que todas as institucións públicas de Galicia manteñan un alto nivel de transparencia, permitindo a rendición de contas.
 
3.- Esixir a Portos de Galicia a publicación de todos os informes de xestión que non están pendurados na súa páxina web coa maior brevidade."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-18T14:36:00Z 2018-10-18T14:36:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2757/
Acordo da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 18-10-2018

A  Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 18 de outubro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 36829 (10/PNC-002967)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Pérez, Moisés e 6 máis
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento do inicio da redacción do proxecto de mellora da seguridade viaria e da accesibilidade do tramo da estrada N-551, na intersección da N-550 e a ponte internacional de Tui, así como a posta en valor desa ponte de acordo co seu carácter patrimonial e cultural
BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia para que se dirixa ao Ministerio de Fomento co fin de solicitarlle que inicie o antes posible a redacción do proxecto de mellora da seguridade viaria e accesibilidade do tramo da N-551 na intersección da N-550 e a Ponte Internacional de Tui, así como a adecuación da Ponte ao seu valor patrimonial e cultural.
 
Así mesmo, acórdase instar á Xunta de Galiza a acelerar o cumprimento do acordo unánime da Comisión 2ª, de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 18 de xaneiro de 2018 respecto das actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar a seguridade viaria do Camiño Portugués.”

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-18T14:14:00Z 2018-10-18T14:16:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2756/
Acordos da Comisión Comisión 1ª., Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 17.10.2018

A  Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 17 de outubro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións

 
- 37090 (10/PNC-002996)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 9 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa situación que están a vivir os emigrantes retornados de Venezuela a consecuencia da demora do Goberno dese país no pagamento das súas pensións
BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
-Solicitar ao Goberno do Estado que tome as medidas oportunas para solucionar a situación que están a vivir todos os emigrantes retornados de Venezuela, que teñen recoñecida unha pensión polo Goberno venezolano pero que non se lles está facendo efectiva dende hai case 3 anos, mediante a concesión do complemento de mínimos ou a prestación non contributiva que lles puidese corresponder por parte do Estado español.
 
-Modificar o criterio de xestión e concesión das pensións non contributivas por parte da Consellería de Política Social mentres se dan as circunstancias expostas, para incluír a efectiva percepción doutra pensión sempre que o Imserso adopte este criterio nas súas instrucións.
 
-Axilizar o protocolo especial para a atención integral das galegas e galegos retornados de Venezuela."
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-17T13:57:00Z 2018-10-17T13:57:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2755/
Acordo da Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 17.10.2018

A  Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 17 de outubro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións

 
- 36862 (10/PNC-002972)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a adopción pola Xunta de Galicia das medidas orzamentarias necesarias para a posta en funcionamento do centro público de día de Miño o máis axiña posible
BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta a tomar as medidas orzamentarias necesarias para que o centro de día público de Miño sexa una realidade na maior brevidade."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-17T13:43:00Z 2018-10-17T13:43:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2754/
O Parlamento de Galicia súmase ao Día Internacional para a erradicación da pobreza coa exposición “Ninguén á marxe”


• Santalices recorda que a educación é o factor que máis eficazmente contribúe a superación da pobreza e a exclusión
 
Santiago, 17 de outubro de 2018.- O Parlamento de Galicia sumouse hoxe aos actos programados co gallo do Día Internacional contra a Pobreza coa inauguración da exposición “Ninguén á marxe”, organizada pola Rede Galega contra a Pobreza (EAPN-Galicia).
 
O presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, enmarcou esta exposición na aposta do Parlamento por abrirse a sociedade e  acercarse ás diferentes realidades que a conforman, incluída a situación das persoas que padecen a pobreza ou o risco de exclusión por razóns como as dificultades económicas, a enfermidade física ou mental, ou calquera outro tipo de causa.
 
Santalices Vieira felicitou á Rede Galega contra a Pobreza por amosar esta exposición no Pazo do Hórreo, ao tempo que  agradeceu a asistencia ao acto de portavoces e deputados e deputadas dos catro grupos con representación parlamentaria.
 
En opinión de Santalices, ademais dos recursos e dos programas específicos necesarios para afrontar esta realidade, “a educación ten moita importancia” na loita contra a pobreza. Parafraseando a Steven Pinker, autor de En defensa de la Ilustración,  o mellor investimento que se pode facer é en educación, porque a educación fai que os países sexan máis prósperos e máis democráticos.
 
O acto inaugural desta mostra contou tamén coas intervencións do presidente da Rede Galega contra a Pobreza, Antonio Hernández Fernández, e da conselleira de Política Social da Xunta, Fabiola García Martínez.  Tamén se deu lectura á Declaración institucional do Día Internacional para a erradicación da Pobreza.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-17T12:22:00Z 2018-10-17T12:23:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2753/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 23 de outubro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 23 de outubro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 16 de outubro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Fixación do número do membros da Cámara encargados da defensa da Proposición de Lei, do Parlamento de Galicia, presentada perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia, e posterior designación. (Art. 163.3 do Regulamento do Parlamento de Galicia) (doc. núm. 31372, 09/PPLC-000014)
 
Punto 2. Mocións
 
2.1 37732 (10/MOC-000106)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación económica e social de Galicia. (Moción consecuencia da interpelación n.º 34252, publicada no BOPG n.º 349, do 31.08.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
2.2 37737 (10/MOC-000107)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación ambiental do río Umia. (Moción consecuencia da interpelación n.º 36141, publicada no BOPG n.º 354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
2.3 37754 (10/MOC-000108)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa redución da oferta educativa nos concellos. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 34790, publicada no BOPG n.º 352, do 05.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018

Punto 3. Proposicións non de lei
 
3.1 34727 (10/PNP-002608)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
 Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia ante o Ministerio de Agricultura e Pesca para contrarrestar o efecto das medidas adoptadas polas autoridades sanitarias a propósito do anisakis
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
3.2 36234 (10/PNP-002696)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa tramitación da modificación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal dos terreos de Ence en Lourizán, así como as demandas que debe realizar ao Goberno central respecto do acordo de prórroga da concesión adoptado o 20 de xaneiro de 2016
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.3 36650 (10/PNP-002723)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa Lei orgánica 11/2015 e coa Lei 41/2002, así como as actuacións que debe levar a cabo respecto do acordo parlamentario do 23 de novembro de 2016 referido á interrupción voluntaria do embarazo, a obrigatoriedade da educación afectivo-sexual no currículo escolar e o desenvolvemento de campañas de formación sobre métodos anticonceptivos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.4 36793 (10/PNP-002746)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas á declaración oficial como praga da "Vespa velutina" na comunidade autónoma, así como dirixirse ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para que revise a versión aprobada pola Comisión Estatal para o Patrimonio Natural e a Biodiversidade do 14 de novembro de 2014 e pola Conferencia Sectorial de Medio Ambiente o 16 de abril de 2015 denominada Estratexia de xestión, control e posible erradicación da avespa asiática ou avespa negra e trasladar ás institucións europeas a urxencia da situación medioambiental que está a suceder en Galicia para que se aborde no seo da Unión Europea e definir unha estratexia comunitaria
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.5 36986 (10/PNP-002764)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas axudas de compensación por custos adicionais incorridos por industrias electro-intensivas, previstas na disposición adicional centésima cuadraxésima quinta da Lei de Orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, por importe de 150 millóns de euros
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
3.6 37671 (10/PNP-002809)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco
 Sobre a demanda do Goberno galego ao Ministerio de Transición Ecolóxica da realización das modificacións oportunas para posibilitar o ofrecemento do bono social por todas as empresas comercializadoras de electricidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
3.7 37693 (10/PNP-002811)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa extensión da rede de puntos de encontro familiar a todo o territorio galego, así como a mellora do protocolo e condicións de acceso das persoas usuarias ás súas instalacións
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
3.8 38250 (10/PNP-002844)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa presentación do preconcurso de acredores por parte da empresa que xestiona o hospital privado Povisa e o concerto que mantén co Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Punto 4. Interpelacións
 
4.1 35901 (10/INT-001193)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a política do Sergas en materia de contratación de persoal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.2 37366 (10/INT-001246)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
 Sobre a política do Goberno galego en materia de estradas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
4.3 38081 (10/INT-001262)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa execución de obras de infraestruturas rurais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
5.1 38773 (10/POPX-000109)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto das denuncias do persoal sanitario, asociacións de doentes, sindicatos, plataformas sanitarias e colexios médicos referidas ao deterioro e privatizacións da sanidade pública
 
5.2 38774 (10/POPX-000110)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a avaliación que fai o Goberno galego do grao de cumprimento das previsións do Plan MOVE
 
5.3 38775 (10/POPX-000111)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as medidas comprometidas polo Goberno galego no plan de choque contra os incendios forestais que foron realmente executadas
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 
 
6.1 33384 (10/POP-003846)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para atallar a situación de discriminación laboral por razón de sexo que se está a dar no servizo de limpeza da Xunta de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018

6.2 38107 (10/POP-004477)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do cumprimento do prazo establecido no Plan MOVE 2009-2015 para o remate da actuación denominada "VAP Tui-A Guarda, treito I: Tui (enlace A-55)-Tomiño (enlace PO-350)"
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
6.3 38162 (10/POP-004488)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do cumprimento do prazo establecido no Plan MOVE 2009-2015 para o remate da actuación denominada "VAP Nadela-Sarria. Desdobramento da VAP Nadela-Sarria"
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
6.4 38757 (10/PUP-000195)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para dignificar as condicións laborais do sector da elaboración dos produtos do mar, diante da situación actual da negociación do seu convenio
 
6.5 35932 (10/POP-004244)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 8 máis
 Sobre os trámites que debe seguir a Xunta de Galicia conxuntamente co Consorcio da Zona Franca de Vigo para o cumprimento dos prazos establecidos para a execución do proxecto de construción do primeiro campus de formación profesional na cidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 355, do 13.09.2018
 
6.6 38146 (10/POP-004484)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e 2 máis
 Sobre as razóns do incumprimento do catálogo de postos de traballo de mestres de educación infantil no Centro Público Integrado As Mirandas, do concello de Ares
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018

6.7 37864 (10/POP-004439)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso da dotación á provincia de Lugo dun centro integral de referencia para as persoas diagnosticadas con trastornos do espectro do autismo, TEA
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
6.8 33469 (10/POP-003862)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vega Pérez, Daniel e 6 máis
 Sobre os programas da Xunta de Galicia destinados a incrementar o consumo de leite
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 27.07.2018
6.9 38724 (10/PUP-000194)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para evitar no sucesivo episodios como a vaga de lumes que asolou Galicia en outubro de 2017
 
6.10 38759 (10/PUP-000196)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
 Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia das modificacións introducidas na política forestal, en materia de prevención e extinción de incendios forestais, un ano despois da vaga de lumes de outubro de 2017 e tralo remate da Comisión especial de estudo ao respecto

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2018

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-16T14:43:00Z 2018-10-16T14:51:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2752/
O Parlamento de Galicia acorda o límite de gasto da Comunidade Autónoma para 2019

Santiago, 16 de outubro de 2018.- O Pleno do Parlamento de Galicia acolleu hoxe o debate e posterior votación na que resultou aprobado o límite máximo de gasto non financeiro da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, fixado en 9.850 millóns de euros.
 
Este límite poderá axustarse na variación dos ingresos do sistema de financiamento e fondos finalistas que incorpore o proxecto de lei de orzamentos da Administración Xeral do Estado, así como na minoración dos axustes de contabilidade nacional sempre que non afectan ao obxectivo de estabilidade aprobado.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-16T13:52:00Z 2018-10-16T13:58:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2751/
Resolucións aprobadas no Debate anual de política xeral

O Pleno do Parlamento de Galicia, na sesión do día 9 de outubro de 2018 aprobou, no punto único da orde do día (Debate anual de política xeral: doc. núm. 36952, 10/DEBA-000002), as seguintes resolucións:

1.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a adoptar medidas de protección sobre o medio ambiente, levando a cabo as seguintes actuacións:
1. Aprobar, antes de que remate o seguinte período de sesións, os plans de xestión dos parques naturais e parque nacional e rematar, antes de que finalice a lexislatura, os plans de xestión para todos os hábitats da Rede Natura 2000.
2. Incluír, dentro da loita contra o cambio climático, criterios ambientais nos procedementos de contratación pública da Xunta de Galicia.
3. Continuar realizando campañas de sensibilización sobre as consecuencias negativas para o medio ambiente do consumo de macro a microplásticos e das medidas tendentes cara á súa redución.
4. Impulsar as modificacións normativas pertinentes para os efectos de poder establecer unha distancia mínima das vivendas e dos núcleos de poboación á que se poidan instalar, en solo rústico, as plantas de tratamento de residuos”.
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 25 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

2.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a, no ámbito da xustiza e exercendo as súas competencias:
1) Tomar medidas para que as novas oficinas xudicial e fiscal estean implantadas nos xulgados das sete grandes cidades galegas e en todos os órganos cabeceira de partido xudicial.
2) Garantir a funcionalidade da sede xudicial electrónica a través de plataformas dixitais actualizadas e eficaces.
3) Acelerar a execución do Plan de infraestruturas xudiciais 2010-2015.
4) Cumprir o Decreto 124/2014, do 11 de setembro, respecto do número de oficinas e da ratio ideal por fiscalía.
5) Impulsar os cambios normativos necesarios para permitir o desenvolvemento dos procedementos ante as forzas e corpos de seguridade e dos procesos xudiciais en lingua galega, conforme recomenda o IV Informe do Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias”.
Aprobada por 68 votos a favor, ningún en contra  e 5 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 26 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

3.ª  Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a impulsar e abrir novos obxectivos na súa política de vivenda comprometéndose a:
1) Ampliar progresivamente o peso do parque de vivenda pública, mediante a promoción de vivendas novas ou rehabilitadas, singularmente naqueles concellos cunha maior demanda non atendida, co obxecto de duplicar o parque de vivenda actual a cinco anos vista, e apostando preferentemente polo réxime de alugamento.
2) Crear programas específicos dirixidos a colectivos singulares, en particular colectivos sociais especialmente desfavorecidos, vulnerables ou en situación de exclusión social, mulleres vítimas de violencia de xénero, desafiuzamentos, persoas maiores e mozos e mozas que pretendan acceder á vivenda en alugamento, con especial atención ás provenientes de rehabilitacións en cascos históricos, con axudas de ata un 40 % en función dos ingresos anuais e o carácter da área na que se sitúe a vivenda”.
Aprobada pola unanimidade dos 73 deputados e deputadas.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 27 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

4.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar e incidir, dentro das medidas recollidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero, aquelas que permitan:
- Mellorar a accesibilidade aos servizos, coa consolidación dunha rede integral de CIM en todo o territorio, atención especializada ás vítimas e plans específicos que favorezan a prevención da violencia no rural galego, cun estudo previo da realidade específica desta poboación.
- Poñer en práctica as medidas número 3 e 183 do Pacto, no que se menciona a posta en marcha de medidas dentro do ámbito educativo para a prevención e detección das violencias sexuais, incidindo na educación afectivo-sexual obrigatoria en todos os niveis educativos.
- Atallar a revitimización e falta de credibilidade social das vítimas mediante a posta en marcha de campañas que focalicen o rexeitamento ao maltratador e a necesaria formación e desexada especialización de todas as persoas implicadas na atención ás vítimas de violencia.
Aprobar medidas no ámbito xudicial e de Igualdade, tales como facer accesible a información ás mulleres vítimas de violencia sobre o itinerario e procedemento máis seguros no seu percorrido xudicial; habilitar espazos independentes para evitar o cruzamento entre vítimas e agresores na medida en que a estrutura do edificio o posibilite; facilitar unha maior formación específica e periódica aos traballadores dependentes da Xunta de Galicia; así como demandar ao Goberno do Estado a comarcalización dos servizos do Imelga (especialmente as Unidades de Valoración Forense), as Oficinas de Atención ás Vítimas e a Policía Xudicial, de xeito consensuado coa Comisión Mixta que existe co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.
Aprobada por 67 votos a favor, ningún en contra e 5 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 36 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

5.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a opoñerse a calquera proceso de recentralización de funcións ou competencias daquelas comunidades autónomas que exercen o autogoberno de acordo co principio de lealdade constitucional á Administración xeral do Estado, ao mesmo tempo que leve a cabo todas as actuacións políticas posibles para acadar o máximo nas cotas de autogoberno para Galicia en concordancia co establecido na Constitución española”.
Aprobada por 54 votos a favor e 19 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 40 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

6.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
- Proceder á convocatoria dunha mesa de traballo coas deputacións, a Fegamp, os concellos e entidades de protección animal para facer un seguimento da aplicación da Lei e propoñer medidas que a fagan realmente efectiva.
- Desenvolver campañas activas de comunicación e información, ou o apoio ás que poderían desenvolver as asociacións e protectoras, para promover a adopción e bo trato aos animais, implicando de maneira efectiva aos medios públicos de Galicia.
- Poñer en marcha de inmediato un estudo sobre as infraestruturas de protección animal existentes en Galicia e a súa situación de mantemento e saturación.
- Adquirir o compromiso real e efectivo de que se cumprirá o precepto de sacrificio cero que marca a Lei dentro dos prazos previstos”.
Aprobada pola unanimidade dos 73 deputados e deputadas.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G.P. de En Marea  verbo da proposta de resolución núm. 29  do G.P. de En Marea)

7.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia á elaboración dun mapa de solos oficial que clasifique os solos en función da súa aptitude e que inclúa un catálogo de solos de alta produtividade agropecuaria en todo o territorio, antes do ano 2020, na liña das recomendacións do Ditame da Comisión parlamentaria creada a raíz dos incendios forestais do mes de outubro do 2017”.
Aprobada por 68 votos a favor, ningún en contra e 5 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G.P. de En Marea  verbo da proposta de resolución núm. 32  do G.P. de En Marea)

8.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia, con base no acordo da sesión do 24 de xaneiro de 2017 polo que se demandaba promover un Pacto galego contra a violencia de xénero, no marco da Comisión non permanente para a igualdade, insta a finalizar os seus traballos antes de que finalice o vixente período de sesións.
Ademais, o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar e incidir, dentro das medidas recollidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero, aquelas que permitan:
1. Mellorar a accesibilidade aos servizos, coa consolidación dunha rede integral de CIM en todo o territorio, atención especializada ás vítimas e plans específicos que favorezan a prevención da violencia no rural galego, cun estudo previo da realidade específica desta poboación.
2. Poñer en práctica as medidas número 3 e 183 do Pacto, no que se menciona a posta en marcha de medidas dentro do ámbito educativo para a prevención e detección das violencias sexuais, incidindo na educación afectivo-sexual obrigatoria en todos os niveis educativos.
3. Atallar a revitimización e falta de credibilidade social das vítimas mediante a posta en marcha de campañas que focalicen o rexeitamento ao maltratador e a necesaria formación e desexada especialización de todas as persoas implicadas na atención ás vítimas de violencia.
4. Aprobar medidas no ámbito xudicial e de Igualdade, tales como reforzar as Oficinas de Atención á Vítima nos xulgados e a provisión de asistencia xurídica así como habilitando unha ‘quenda de oficio’ de atención psicolóxica, facer accesible a información ás mulleres vítimas de violencia sobre o itinerario e procedemento máis seguros no seu percorrido xudicial; habilitar espazos independentes para evitar o cruzamento entre vítimas e agresores na medida en que a estrutura do edificio o posibilite.
5. Impulsar o cumprimento das medidas recollidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, tales como facilitar unha maior formación específica e periódica aos traballadores dependentes da Xunta de Galicia.
6. Implementar novas prestacións nos casos de orfandade como consecuencia da violencia de xénero e que protexa en xeral os menores da violencia machista.
7. Demandar ao Goberno do Estado a comarcalización dos servizos do Imelga (especialmente as Unidades de Valoración Forense), as Oficinas de Atención ás Vítimas e a Policía Xudicial, de xeito consensuado coa Comisión Mixta que existe co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.
Aprobada por 54 votos a favor,  ningún en contra e 19 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G.P. dos Socialistas de Galicia verbo das propostas de resolución núm. 4 do G.P. Popular de Galicia e núm. 36 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

9.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do goberno de España a convocatoria dunha Conferencia de Presidentes, tendo en conta o calendario electoral, en cumprimento do compromiso acadado na VI Conferencia de Presidentes celebrada o 17 de xaneiro de 2017 de celebrar anualmente a conferencia, e a solicitar que nela se retomen as negociacións encamiñadas a deseñar un novo modelo de financiamento autonómico e local a partir do informe técnico xa realizado polos expertos designados polas distintas administración autonómicas así como a defender nesas negociacións a postura fixada polos acordos acadados neste Parlamento no pasado ano”.
Aprobada por 54 votos a favor,  19 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G.P. dos Socialistas de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 5 do G.P. Popular de Galicia)

10.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia reafirma a súa defensa do modelo de Estado social, democrático e de dereito recoñecido pola Constitución Española de 1978, así como do modelo territorial descentralizado desenvolvido a través dela e, nese sentido, insta a Xunta de Galicia a defender que as eventuais reformas que se poidan efectuar na organización do poder entre niveis de goberno en España fagan énfase nos aspectos cooperativos mediante o impulso e adaptación á realidade española das institucións propias dos sistemas políticos descentralizados, particularmente un Senado que potencie o seu papel de Cámara de representación territorial. Nese sentido, insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Senado para solicitarlle a inmediata reactivación dos traballos da ponencia constituída no seu seo para abordar a súa reforma e a conclusión dos seus traballos e ao Congreso para impulsar e rematar os traballos da Comisión para a Avaliación e a Modernización do Estado Autonómico”.
Aprobada por 54 votos a favor,  19 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G.P. dos Socialistas de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 6  do G.P. Popular de Galicia)

11.ª  Resolución
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a, no marco da segunda fase do Plan de Transporte Público de Galicia, priorizar a atención ao noso rural garantindo en todo caso a atención ás zonas máis dispersas en colaboración con concellos e deputacións, con medidas como a implantación dunha área de transporte única que permita estender a toda Galicia os beneficios da Tarxeta TMG e da Tarxeta Xente Nova ou a oferta de servizos axeitados a cada zona evitando que circulen autobuses baleiros ao tempo que se atenda o maior territorio posible aproveitando os beneficios que ofrecen modalidades como os transportes a demanda e de uso compartido garantindo, no caso de transporte a demanda, un funcionamento dos distintos sistemas de demanda acaído ao perfil e necesidades dos usuarios”.
Aprobada por 54 votos a favor,  19 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G.P. dos Socialistas de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 20  do G.P. Popular de Galicia)

12.ª  Resolución
“O Parlamento insta a Xunta a adoptar as medidas que sexan necesarias, antes de finalizar a presente lexislatura, para impulsar a solicitude de admisión de Galicia como membro na Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa. Así mesmo, insta o Goberno galego a desenvolver de maneira real e efectiva a Lei Paz Andrade para o aproveitamento da lingua e cultura portuguesas convocando prazas docentes de portugués na vindeira oferta pública de emprego dirixida ao ensino e a dotar de orzamento nas contas para 2019 a aplicación desta lei.”
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 22 do G.P. do Bloque Nacionalista Galego).

13.ª  Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a defender como aspectos máis relevantes da reforma da PAC a recuperación de instrumentos de regulación de mercado eficaces, financiados con cargo ao orzamento comunitario; que as axudas directas se vinculen ao mantemento da actividade agraria, aínda que se desvinculen dunha produción concreta (e sobre todo dos volumes de produción); que o apoio á renda dos produtores estableza unha axuda única para toda a UE por unidade de traballo, introducindo de modo adicional unha modulación en función do tamaño das explotacións e outros criterios (características da zona, apoio a sistemas produtivos menos dependentes de inputs externos,...). Así mesmo, o orzamento para a PAC deberá manterse nos seus niveis actuais en termos reais, e para asignar os recursos FEADER, no caso das rexións que como Galicia manteñen unha posición periférica en termos económicos e unha elevada dependencia relativa da actividade agraria, estas terán unha consideración específica, no caso concreto do leite a posible obrigatoriedade dos contratos por escrito deberá ir acompañada de medidas efectivas que equilibren o poder de negociación entre produtores lácteos e primeiros compradores.”
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 25 do G.P. do Bloque Nacionalista Galego).

14.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a promover no prazo dun mes a constitución da Comisión de expertos en relación coa prevención e defensa contra os incendios forestais, de acordo co ditame aprobado na Cámara galega, de xeito que as súas recomendacións poidan ser postas en marcha na campaña contraincendios do ano 2019, e ao mesmo tempo demandar que no actual período de sesións se proceda a enviar á Cámara galega o Plan forestal de Galicia.”
Aprobada por 54 votos a favor, 5 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 34 do G.P. dos Socialistas de Galicia).

15.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
Con carácter urxente e en colaboración coas diferentes administracións competentes, planificar e iniciar o proceso de limpeza e remediación das zonas afectadas polos residuos de lindano, adoptando as medidas necesarias para a protección e prevención da saúde pública; establecer normas de ampliación ante a nova aparición de vertidos e dispor dun protocolo de control sanitario da poboación afectada ou potencialmente afectada pola exposición ao lindano.”
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 19 do G.P. de En Marea).

16.ª  Resolución
“Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a priorizar a política cultural na nova consellería abrindo un verdadeiro proceso participativo, transparente, no que se dialogue con todos os axentes dos sectores e industrias culturais para a elaboración da enunciada estratexia da cultura galega.”
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 25 do G.P. de En Marea).

17.ª  Resolución
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a tramitar definitivamente a aprobación das Directrices da Paisaxe de xeito inmediato.”
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 38 do G.P. de En Marea).

18.ª  Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a desenvolver un plan estratéxico de hospitalización a domicilio, unha estratexia para os pacientes crónicos e un rexistro para as enfermidades raras ao tempo que continúa a mellora e ampliación das infraestruturas sanitarias, en particular co impulso dun novo Hospital Público da Coruña, coa total renovación do actual e unha ampliación da súa superficie total dun 50 %, coa previa posta á disposición dos terreos por parte do Concello”.
Aprobada por 40 votos a favor, 28 en contra e 5 abstencións
(Proposta de resolución núm. 7, do G.P. Popular de Galicia).

19.ª Resolución
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a manter o programa de inspección de pontes e outras obras de paso para o seu correcto mantemento ampliándoo aos noiros das estradas revisando a súa estabilidade. No mesmo sentido, solicitará ao resto de administracións titulares de estradas en Galicia que activen programas equivalentes.”
Aprobada por 59 votos a favor, 14 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 28, do G.P. Popular de Galicia).

20.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a consensuar e coordinar coa Federación Galega de Municipios e Provincias e coa Administración xeral do Estado as actuacións encamiñadas a facilitar ás familias de vítimas da guerra civil e da represión franquista a localización, exhumación e traslado, se procede, dos restos mortais dos seus familiares.”
Aprobada por 40 votos a favor, 14 en contra e 19 abstencións
(Proposta de resolución núm. 34, do G.P. Popular de Galicia).

21.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a manter o nivel de calidade asistencial na poboación asignada a Povisa e protexer os postos de traballo existentes no marco das obrigas pactadas no convenio asinado entre o Sergas e o hospital.”
Aprobada por 54 votos a favor, 14 en contra e 5 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 37 do G.P. Popular de Galicia).

22.ª Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a seguir traballando ante o novo Goberno central para conseguir a transferencia da titularidade da AP-9 para a Comunidade Autónoma garantindo o mantemento dos actuais compromisos na gratuidade das peaxes de Rande e A Barcala e a execución, con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado, das obras comprometidas na autoestrada: as ampliacións na área metropolitana da Coruña (Alfonso Molina e vial 18), o enlace orbital en Santiago, a remodelación do nó de Bombeiros en Pontevedra e a integración urbana na avenida de Bos Aires en Vigo. En canto non se acada este obxectivo, a demandar a continuidade da Comisión sobre a AP-9 creada entre Xunta e Ministerio de Fomento en febreiro do ano pasado como marco estable no que abordar os asuntos de interese para a Comunidade, exixindo a supresión da peaxe de Redondela e as obras de compensación comprometidas para Chapela.”
Aprobada por 54 votos a favor, 14 en contra e 5 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 3  do G.P. Popular de Galicia).

23.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reforzar as políticas de prevención no eido da saúde pública cunha reforma da Lei sobre consumo de alcohol en menores e coa posta en marcha dun programa galego de detección precoz do cancro de cérvix uterino.”
Aprobada por 54 votos a favor, 14 en contra e 5 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 8 do G.P. Popular de Galicia).

24.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reforzar a política de atención ás persoas maiores e dependentes a través da licitación no primeiro trimestre de 2019 das sete residencias nas grandes cidades galegas, a ampliación do Bono Autonomía en residencia ata chegar ao 100 % das solicitudes e continuar incrementando o número de horas do Sistema de Axuda no Fogar, ao tempo que reitera a súa demanda ante o Goberno central para que achegue a porcentaxe de fondos que lle corresponden no financiamento do sistema de atención á dependencia”.
Aprobada por 54 votos a favor, 14 en contra e 5 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 27 do G.P. Popular de Galicia).

25.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Ministerio de Fomento para que, ao tempo que avanza no cumprimento do compromiso de que o AVE que conectará Galicia con Madrid estea funcionando en probas no ano 2019, continúe coa tramitación das melloras das conexións ferroviarias internas: Ourense-Lugo, saída sur de Vigo-conexión con Portugal, Ourense-Vigo, Variante de Ourense, A Coruña-Ferrol e Ferrol-Ribadeo”.
Aprobada por 54 votos a favor, 14 en contra e 5 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 33 do G.P. Popular de Galicia).

26.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a promover a conciliación e corresponsabilidade, tanto no sector público, tomando as medidas oportunas para continuar avanzando no aumento do número empregados e empregadas públicas acollidos á flexibilidade horaria e ao teletraballo e adoptando novos criterios que fagan máis accesible a conciliación, como no sector privado, apoiando economicamente as empresas que implanten plans de igualdade, conciliación e corresponsabilidade e promovendo nelas a contratación de mulleres vítimas de violencia de xénero”.
Aprobada por 40 votos a favor, 14 en contra e 19 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 13 do G.P. Popular de Galicia).
 
27.ª Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a elaborar e acordar coas entidades locais e a Administración xeral do Estado unha estratexia de actuación para garantir o abastecemento de auga á poboación en calidade e suficiente cantidade, incluso en períodos de seca e outras situacións excepcionais. En particular, pola especial importancia e vulnerabilidade do sistema de abastecemento da área de Vigo, ínstase, en consecuencia, a Xunta de Galicia a solicitar perante do Goberno de España a declaración deste sistema de abastecemento como de interese xeral do Estado en Galicia”.
Aprobada por 40 votos a favor, 14 en contra e 19 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 14  do G.P. Popular de Galicia).

28.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a crear unha xanela única para realizar simultaneamente no tempo, dentro do posible, as convocatorias das liñas de axudas en materia de rehabilitación co obxectivo de lles facilitar aos cidadáns o acceso a elas”.
Aprobada por 40 votos a favor, 14 en contra e 19 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 16 do G.P. Popular de Galicia).

29.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a solicitar do Goberno do Estado que impulse a aprobación de normativa básica reguladora da actividade dos grupos de interese e da protección das persoas denunciantes de corrupción”.
Aprobada por 40 votos a favor, 14 en contra e 19 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 38  do G.P. Popular de Galicia).

30.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a poñer en marcha un programa de segunda oportunidade para a mocidade que non estuda nin traballa, para que o abandono escolar non lle peche as portas do mercado laboral”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 1 do G.P. Popular de Galicia).

31.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a seguir as recomendacións recollidas no Ditame da comisión especial non permanente de estudo e análise das reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do plan forestal de Galicia, dando cumprimento de xeito inmediato ás recomendacións número 23 (reforzando a multifuncionalidade do noso monte mediante o plan de actuacións de mellora das zonas de pastoreo extensivo en terreos forestais); 45 (intensificando a cooperación cos concellos para deseñar os plans das franxas secundarias de xestión de biomasa); 71 (desenvolvendo novos mecanismos de mobilización de terras produtivas de Galicia, tanto mediante arrendamentos ou cesións de usos como transmisións da titularidade das terras así como mellorando o coñecemento da propiedade rústica de Galicia, establecendo convenios cos organismos dependentes da Administración do Estado con competencias na materia) e 103 (implantando unha rede de vixilancia forestal como desenvolvemento das últimas tecnoloxías na extinción de incendios).”
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 9 do G.P. Popular de Galicia).

32.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar a preparación do Xacobeo 2021, estimulando a creación de emprego de calidade, promovendo a renovación dos equipamentos de hostalaría e deseñando programas que fagan partícipe a toda a sociedade para que a repercusión de todas as medidas chegue aos diferentes sectores produtivos e ás disciplinas artísticas, fortalecendo a marca do país e fomentando a súa proxección internacional. Neste sentido, ínstase a Xunta a recadar a participación e as achegas dos grupos parlamentarios”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 10 do G.P. Popular de Galicia).

33.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a apostar pola sustentabilidade ambiental coa elaboración dun proxecto de lei de residuos e dunha estratexia de redución dos residuos plásticos así como coa rebaixa nun 10 % do canon de Sogama para aqueles municipios que certifiquen maior compromiso coa redución e separación dos residuos e sempre e cando repercuta esa redución no recibo que pagan os veciños”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 15 do G.P. Popular de Galicia).

34.ª  Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a adoptar as medidas necesarias para dotar dunha posición relevante tanto o produtor local como as economías rurais, favorecendo a existencia e permanencia de canles curtas e mercados locais específicos para a produción de proximidade e que permitan o control do produtor sobre o seu produto”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 17 do G.P. Popular de Galicia).

35.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver unha liña de acción en materia de comercialización e valorización dos produtos do mar que dea continuidade e relanzamento ás medidas xa implementadas, de forma que se poida afianzar a competitividade e sustentatibilidade da nosa estrutura produtiva da cadea mar-industria. En particular, e para o período 2018-2020, promoverase esta liña mediante accións de apoio á transformación e comercialización entre as que se conterán, entre outras, unha campaña de consumo de produtos do mar entre os máis novos, unha promoción da dixitalización das vendas e o impulso, logo do previo acordo co sector, do Plan estratéxico do conxelado”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 18 do G.P. Popular de Galicia).

36.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Ministerio de Xustiza para que proceda á programación e creación de novas unidades xudiciais que permitan no 2019 poñer en marcha en Galicia os novos xulgados que de xeito consensuado propoña a Comisión Mixta Xunta-Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en atención ao binomio de necesidades obxectivas e estruturais de carga de traballo e o número de unidades asignadas á Comunidade Autónoma”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 21 do G.P. Popular de Galicia).

37.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a avanzar no seu compromiso coa revitalización demográfica adoptando medidas como a elaboración dun proxecto de lei de impulso demográfico, a creación dunha oficina integral de asesoramento e seguimento ao retornado e solicitando ao Goberno de España que tome as medidas necesarias para reducir os trámites e axilizar a concesión dos permisos de residencia e traballos dos cónxuxes e descendentes, sen nacionalidade española, dos galegos retornados, favorecendo a súa integración familiar e persoal”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 30 do G.P. Popular de Galicia).

38.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a avanzar na redefinición da relación porto-vila/porto-cidade co impulso dos labores do grupo de traballo creado coa FEGAMP e destinando os mesmos a avanzar no uso dos espazos de continuidade entre os portos e as vilas onde se asentan, de cara a favorecer a súa integración e aproveitamento para o tecido urbano, así como a dar un novo pulo aos plans de delimitación de espazos e usos portuarios”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 40 do G.P. Popular de Galicia).

39.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a continuar defendendo unha política de rebaixas fiscais selectivas que sitúe Galicia no grupo de comunidades autónomas cos impostos máis baixos”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 2 do G.P. Popular de Galicia).

40.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a proseguir nas políticas de reforzo e de estabilidade do sistema educativo galego apostando pola convivencia, a atención á diversidade, a excelencia e a igualdade; polo ensino de linguas estranxeiras; pola consolidación do uso real das novas tecnoloxías e polo desenvolvemento de competencias STEM por parte do alumnado; ao tempo que se reivindica o modelo galego como útil para o resto das comunidades autónomas e se apela por recuperar a negociación dun Pacto de estado pola educación”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 11 do G.P. Popular de Galicia).

41.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a desenvolver e potenciar as ensinanzas de FP co reto de ofrecer uns ciclos modernos e innovadores, que respondan de xeito máis acaído ás necesidades socio-laborais da Comunidade Autónoma de Galicia; afondando no desenvolvemento do Campus FP como centro de referencia”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 12 do G.P. Popular de Galicia).

42.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a comezar a deseñar o proxecto Legado Artístico de Galicia, co obxectivo de lograr a máxima protección, conservación e dispoñibilidade da obra e arquivo dos artistas galegos, tanto históricos coma contemporáneos, que desexen formar parte do acervo en custodia pública a través dalgunha das modalidades dispoñibles”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 19 do G.P. Popular de Galicia).

43.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que continúe mellorando as condicións de traballo dos empregados públicos e, nesta liña, implante na Administración galega un sistema de carreira profesional que permita ao funcionariado autonómico progresar de maneira individualizada ao longo da súa vida profesional como recoñecemento aos seus coñecementos, formación, experiencia, implicación e compromiso cos servizos públicos.”
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 22 do G.P. Popular de Galicia).

44.ª Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a desenvolver, no eido do persoal sanitario, as ofertas públicas de emprego anuais e a carreira profesional ao tempo que toma medidas para implantar contratos máis estables para pediatras e médicos de familia”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 23 do G.P. Popular de Galicia).

45.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a afondar no diálogo social para mellorar a calidade do emprego, en particular reforzando a inclusión de cláusulas sociais na contratación pública, o impulso das políticas activas de emprego e novas medidas para a inserción laboral das persoas en situación ou risco de exclusión social no sector empresarial de Galicia”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 24 do G.P. Popular de Galicia).

46.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a manter unha política de rigor e solvencia orzamentaria e financeira, utilizando os mecanismos de teito de gasto e regra de gasto para avanzar na redución do nivel de endebedamento”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 25 do G.P. Popular de Galicia).

47.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar, xunto coas universidades galegas, unha estratexia de fomento dos graos duais, coa pretensión de mellorar a rápida integración no mercado laboral dos egresados universitarios e afrontar a posta en marcha, a modo de recoñecemento ao esforzo, mérito e superación, da denominada Bolsa Concepción Arenal á excelencia”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 26 do G.P. Popular de Galicia).

48.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a planificar diversas medidas e actividades que propicien a creación de actitudes positivas cara á lingua propia de Galicia en todos os ámbitos da sociedade galega, en especial entre a mocidade; impulsando a transmisión do galego aos fillos a través das Escolas de Nais e Pais e buscando o recoñecemento daquelas iniciativas dixitais que se publiquen integramente en galego ”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 29 do G.P. Popular de Galicia).

49.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno de España que, unha vez que equiparou a tributación sobre os carburantes da automoción no conxunto das comunidades autónomas, non incremente a fiscalidade do diésel, tendo en conta o especial impacto negativo que a medida anunciada tería entre a sociedade galega, xa que o 85 por cento do combustible de automoción que se consome na comunidade é deste tipo, así como entre a industria de automoción, que xera o 12 por cento do emprego industrial existente e unha facturación que se achega aos 8.700 millóns de euros”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 31 do G.P. Popular de Galicia).

50.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar dos concellos que adopten as medidas necesarias para queden exentos do pagamento do imposto sobre bens inmobles os centros sanitarios de titularidade pública e bonificada ao 95 % o pagamento dos centros de investigación de organismos públicos e os de ensinanza universitaria, así como dos inmobles nos que se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias sociais, culturais, histórico- artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 32 do G.P. Popular de Galicia).

51.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia condena o abuso das prerrogativas parlamentarias da inviolabilidade e inmunidade por calquera dos membros da Cámara, e insta todos os deputados e deputadas a facer unha utilización prudente delas, en atención á súa condición de garantía da actividade parlamentaria, e nunca dende unha concepción de privilexio persoal”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 35 do G.P. Popular de Galicia).

52.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a seguir promovendo, en colaboración coa FEGAMP, o cumprimento da Lei 10/2017, do 19 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, por parte dos concellos, dadas as responsabilidades que ostentan na garantía da seguridade dos espectáculos públicos, co obxectivo de minimizar a incidencia de accidentes como o acontecido no festival do Marisquiño en Vigo”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 36 do G.P. Popular de Galicia).

53.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a impulsar a cultura galega nas súas distintas manifestacións e a través da colaboración cos distintos sectores e industrias culturais para propiciar que chegue a todos os cidadáns e a todo o territorio galego; ao tempo que se completa o proxecto da Cidade da Cultura de Galicia como referente cultural, tecnolóxico e emprendedor, ademais de como espazo natural, arquitectónico e paisaxístico para os cidadáns e visitantes”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 39 do G.P. Popular de Galicia).

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2018
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-11T19:32:00Z 2018-10-11T19:36:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2749/
Rosa Oubiña Solla toma posesión como deputada do Parlamento de Galicia

Santiago 9 de outubro de 2018.-  Rosa Oubiña Solla (Cambados, 1961) tomou posesión esta mañá como deputada do Parlamento de Galicia, en substitución de Silvestre José Balseiros Guinarte. Rosa Oubiña é deputada do PPdeG por Pontevedra.
 
Oubiña Solla é  viticultora e traballou como autónoma ata a súa toma de posesión no Parlamento. Realizou cursos de Capacitación Agraria e Cooperativismo.
 
Do ano 1989 ao 1992 foi presidenta de Novas Xeracións en Cambados. Presentouse na candidatura do PP ao Concello de Cambados e no ano 1991 tomou posesión como concelleira. Dende o ano 1998 ata xuño de 2007 foi tenente de alcalde e concelleira delegada de Cultura, Muller, Servizos Sociais e Xuventude. Durante eses anos como concelleira formou parte da Fundación Valle-Inclán e foi membro fundador da Fundación Plácido Castro.
 
No ano 2007 tomou posesión como deputada no Parlamento de Galicia formando parte das Comisións de Agricultura, de Pesca e de Sanidade. Tamén foi deputada na VIII e na IX Lexislatura. Nesta última foi portavoz de Igualdade do Grupo Parlamentario Popular e presidenta da Comisión de Pesca e Marisqueo.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-09T11:50:00Z 2018-10-09T11:50:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2748/
O presidente do Parlamento visita o Centro Galego de Barcelona

 
• A visita responde a unha invitación do novo presidente da entidade, Carlos Mandianes

Santiago, 3 de outubro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, efectuou esta tarde unha visita ao Centro Galego de Barcelona, durante a que mantivo un encontro co novo equipo directivo da entidade e se interesou polo traballo que desenvolven e os proxectos de futuro.
 
A visita responde a unha invitación formulada polo actual presidente do Centro Galego de Barcelona, Carlos Mandianes, logo de acceder a ese cargo.
 
Santalices reiterou a “débeda de gratitude”  que Galicia mantén co Centro Galego de Barcelona que, desde a súa fundación en  1892 “actuou e actúa como faro e guía para a nosa cultura, tamen como lar agarimoso para tantos paisanos que sofriron o desarraigo en carne propia nos primeiros tempos da emigración”.
 
Durante o encontro, o presidente do Centro Galego de Barcelona entregou a Santalices un exemplar do libro Portela Valladares: Ante el Estatuto, editado polo Centro Galego de Barcelona coa colaboración do Parlamento. O libro, do que é autor Manoel Carrete, reproduce unha conferencia pronunciada por Portela Valladares no Centro Galego de Barcelona  en 1932 e inclúe un estudo introdutorio sobre a figura do conferenciante.

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-03T20:27:00Z 2018-10-05T12:09:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2747/
Santalices reivindica a vixencia da Constitución no acto institucional do Día da Policía

• Participou en Santiago nos actos organizados con motivo desta celebración, na que agradeceu  o labor da Policía Nacional e das restantes forzas e corpos de seguridade

Santiago, 2 de outubro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, agradeceu, no acto institucional celebrado este mediodía no Auditorio de Galicia, en Santiago, co gallo da celebración do Día da Policía, o traballo dos corpos de seguridade “fronte aos irresponsables que sistematicamente se empeñan en vulnerar a lei”.
 
Ao fío da celebración do 40 aniversario da vixente Constitución española, Santalices reivindicou a vixencia e o resultado da Carta Magna, á que atribuíu  a “harmonía” social e o “crecemento económico” rexistrado nas últimas décadas, ademais de destacar o sistema de “liberdades e dereitos” consagrados no texto.
 
Santalices felicitou aos axentes condecorados no acto, ao tempo que apuntou que nunha sociedade individualista como a actual, o labor da Policía destaca como exemplo de solidariedade e servizo aos demais, entre os que se referiu ao labor no ámbito da violencia machista e a protección das perdoas máis vulnerables, entre outros cometidos. 
 
Os actos de celebración do Día da Policía comezaron cunha cerimonia relixiosa na Catedral de Santiago.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-02T15:11:00Z 2018-10-02T15:14:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2746/
Acordos da Comisión 3ª. Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o día 28.09.2018

A  Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 28 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 35455 (10/PNC-002858)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dunha avaliación do impacto en Galicia da aplicación do Código de boas prácticas bancarias, así como a demanda ao Goberno central das modificacións lexislativas oportunas para regular unha moratoria para as persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca e a dación en pagamento da súa vivenda
BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Sométese a votación separada por alíneas:
 
Alínea 1: Resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
Alínea 2: resulta aprobada  pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que demande do Estado as modificacións lexislativas oportunas para que se regule una moratoria e a dación en pago para as persoas que non poden afrontar a súa hipoteca e se incremente o nivel de esixencia do Código de Boas Prácticas."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 33391 (10/PNC-002737)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto que vai ter no futuro a automatización no mercado laboral
BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar un informe acerca do impacto futuro da automatización no mercado laboral que permita deseñar un plan de adaptación, co obxecto de garantir o emprego de calidade."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-01T09:40:00Z 2018-10-01T09:40:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2745/
Acordos da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 27.09.2018

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 27 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión
 
 
Aprobación con modificacións
 

- 33711 (10/PNC-002762)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e sete deputados/as máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia do proxecto da estación intermodal da Coruña
BOPG n.º 344, do 01.08.2018

 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"1.-Axilizar a tramitación necesaria correspondente ao proxecto da terminal de autobuses integrada na estación intermodal da Coruña, da man do Concello da Coruña e en coordinación coa Administración Xeral do Estado, acurtando no posible os prazos para a redacción, de novo, do proxecto básico e de execución desta terminal, para tratar de minimizar as consecuencias do retraso que ten suposto a introdución de novos criterios, por parte do Concello da Coruña, no proxecto básico que xa estaba redactado.
 
2.- Solicitar do Concello da Coruña que, segundo o acordado, remita á maior brevidade a proposta de convenio marco específico entre a Xunta, Concello e ADIF que sente as bases da colaboración entre administracións e estableza o reparto de responsabilidades de cada una das partes no desenvolvemento da estación intermodal da cidade.
 
3.- Dirixirse ao Concello da Coruña para que realice, canto antes as adaptacións urbanísticas necesarias, que son da súa competencia, para o desenvolvemento da futura intermodal."
 
4.-A procurar, a través dos diferentes mecanismos ao seu alcance, a financiación necesaria para desenvolver este proxecto."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 35469 (10/PNC-002859)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da apertura e posta en funcionamento das pasarelas de evacuación dos carrís exteriores da ponte de Rande
BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a demandar ao goberno do Estado a inmediata apertura e posta en funcionamento das pasarelas de evacuación dos carrís exteriores da ponte de Rande."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-27T14:48:00Z 2018-09-27T14:48:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2744/
Acordos da Comisión 4.ª, Educación e Cultura, celebrada o 27.09.2018

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 27 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións

 
- 35514 (10/PNC-002860)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da creación de contidos de formación en lingua galega que faciliten o seu estudo e coñecemento ás persoas de todo o territorio galego e a todas aquelas interesadas non residentes en Galicia
BOPG n.º 354, do 12.09.2018

 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a potenciar a creación de contidos de formación en lingua galega que faciliten o seu estudo e coñecemento para persoas de toda a xeografía galega e a todas aquelas persoas interesadas non residentes en Galicia."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 22795 (10/PNC-001830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun acordo coa Igrexa Católica en relación co réxime de visitas ás catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui
BOPG n.º 241, do 17.01.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a acordar coa Igrexa Católica a visita cultural e turística libre e gratuíta das catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui, e o Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela, polo menos catro días ao mes, para así cumprir a Lei 5/2016 ,do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Os días e horas desta apertura libre estarán debidamente indicadas e publicitadas."
 
- 31940 (10/PNC-002596)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a difusión polo Goberno galego do informe referido aos gastos desagregados da construción da sede do Consorcio Universitario de Galicia na Cidade da Cultura, así como ao custo que tería a execución do proxecto noutros espazos
BOPG n.º 319, do 13.06.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a facer público, a través da remisión aos grupos parlamentarios, do informe no que aparecen os gastos desagregados da construcción da sede do Consorcio interuniversitario de Galicia, así como o custe que tería o proxecto noutros espazos."
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-27T14:45:00Z 2018-09-27T14:45:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2743/
Composición da Comisión de investigación para determinar as consecuencias dos recortes e privatización do sistema sanitario galego (2009-2018) 27.09.2018

Constitución e composición da Comisión non permanente de investigación para determinar as consecuencias dos recortes e privatización do sistema sanitario galego (2009-2018), con especial incidencia en casos como a non dispensación de medicamentos aos enfermos da hepatite C ou o falecemento dun paciente sen atención no PAC de A Estrada
 
A Comisión non permanente de investigación para determinar as consecuencias dos recortes e privatización do sistema sanitario galego (2009-2018), con especial incidencia en casos como a non dispensación de medicamentos aos enfermos da hepatite C ou o falecemento dun paciente sen atención no PAC de A Estrada, na súa sesión do 27 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
-  (10/COCE-000007)
Constitución da Comisión
 
-  (10/CEEM-000037)
Elección dos membros da Mesa
 
Mesa:
Dona Marta Rodríguez Arias (P)
(presidenta)
Don Jesús Miguel Prado Patiño
(vicepresidente)
Dona Eva Solla Fernández
(secretaria)
 
Vogais:
 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia (P):
Dona Encarnación Amigo Díaz
Don Antonio Mouriño Villar
Dona María Guadalupe Murillo Solís
Don Aurelio Alfonso Núñez Centeno
Dona Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez
 
Grupo Parlamentario de En Marea (EM):

Don Luís Villares Naveira
 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia (S):
Don Xoaquín María Fernández Leiceaga
Don Julio Torrado Quintela
 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona Ana Belén Pontón Mondelo
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-27T14:33:00Z 2018-09-27T14:35:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2742/
Composición da Comisión de investigación sobre o accidente producido durante a celebración do festival do Marisquiño

 
Constitución e composición da Comisión non permanente de investigación para determinar as causas e dirimir as responsabilidades políticas no accidente producido o pasado 12 de agosto durante a celebración do festival do Marisquiño en Vigo, así como propoñer actuacións necesarias para evitar que sinistros destas características poidan repetirse
 
A Comisión non permanente de investigación para determinar as causas e dirimir as responsabilidades políticas no accidente producido o pasado 12 de agosto durante a celebración do festival do Marisquiño en Vigo, así como propoñer actuacións necesarias para evitar que sinistros destas características poidan repetirse, na súa sesión do día 27 de setembro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
-  (10/COCE-000006)
Constitución da comisión
 
-  (10/CEEM-000036)
Elección dos membros da Mesa
 
Mesa:
Dona Cristina Isabel Romero Fernández (P)
(presidenta)
Don Jacobo Moreira Ferro (P)
(vicepresidente)
Dona Carmen Santos Queiruga (EM)
(secretaria)
 
Vogais:
Grupo Parlamentario Popular de Galicia (P):
Don Jaime Castiñeira Broz
Dona Teresa Egerique Mosquera
Dona María Ángeles García Míguez
Don José Alberto Pazos Couñago
Dona Paula Prado del Río
 
Grupo Parlamentario de En Marea (EM):
Don Luis Villares Naveira

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia (S):
Don Abel Fermín Losada Álvarez
Dona Patricia Vilán Lorenzo
 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Don Xosé Luis Bará Torres

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-27T14:27:00Z 2018-09-27T16:05:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2741/
O presidente do Parlamento eloxia a calidade do sistema sanitario público, “un dos mellores do mundo”

 
• Inaugurou esta mañá o Foro “Innovación en Sanidade: Actuando en todas as súas dimensións”, que se celebra no Parlamento de Galicia
 
• Santalices reivindica a estratexia de apertura do Parlamento de Galicia á sociedade e apunta que “foros como este son importantísimos para que deputados e profesionais intercambien opinións sobre o futuro da sanidade”
 
Santiago, 27 de setembro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, inaugurou esta mañá o Foro “Innovación en Sanidade: actuando en todas as súas dimensións”, que se celebra na Cámara galega coa participación de expertos do mundo académico, sanitario, empresarial e de xestión. 
 
Santalices enmarcou a celebración destas xornadas no compromiso de converter ao Parlamento de Galicia nunha institución aberta e amosouse confiado en que este tipo de actividades, sen custe para a institución, podan aportar opinións e visións diversas, aínda que iso non implique a asunción dun ou doutro postulado por parte da institución. “Sirve para o debate e o enriquece”, afirmou.
 
Recordou que a recente concesión do Premio “Celanova, Casa dos Poetas” ao Parlamento por, entre outras medidas, a estratexia de apertura, anima á institución a intensificar esta liña de traballo.
 
A xuízo do presidente do Parlamento de Galicia, “foros como este son importantísimos para que deputados e profesionais intercambien opinións sobre o futuro da sanidade”.
 
Agregou o Santalices que “a xestión da sanidade –algo do que todos presumimos, un modelo universal, dos mellores sistemas sanitarios do mundo- necesita mecanismos para que dalgún xeito podamos seguir contando con este sistema sanitario excelente que temos”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-27T13:59:00Z 2018-09-27T13:59:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2740/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 26 de setembro de 2018

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 26 de setembro de 2018
 
4.1 9863 (10/PNP-000921)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 6 máis
 Sobre a realización polo Goberno galego das xestións oportunas diante do Ministerio de Fomento, no marco do contrato adxudicado por Renfe a Talgo, para dotar Galicia de trens AVRIL para prestar o servizo na liña Madrid-Ourense-A Coruña e Vigo, co fin de mellorar os tempos de conexión coa Meseta
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 124, do 07.06.2017

O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que realice as xestións oportunas ante o Ministerio de Fomento para que, no marco do contrato que Renfe adxudicou a Talgo, se dote a Galicia de trens AVRIL para a prestación do servizo na liña Madrid-Ourense-Coruña  e  Vigo,  mellorando  así  os  tempos  de  conexión  coa  Meseta  e facéndoos máis competitivos” .

 
4.4 34520 (10/PNP-002593)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Goberno do Estado respecto da Orde, do Ministerio para a Transición Ecolóxica, que establece suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía electrica correspondentes ao exercicio 2013
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018

O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar ao Goberno do Estado:

Que exclúa a Galicia do Anexo da Orde que se atopa en tramitación respecto aos suplementos territoriais para o exercicio 2013, en tanto que os impostos medioambientais establecidos pola Administración autonómica non deben ser aboados polas persoas consumidoras galegas”.
 
4.6 36056 (10/PNP-002675)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos convenios asinados polo Ministerio de Fomento e Audasa nos anos 2011 e 2013, as deficiencias do servizo que presta a empresa concesionaria da AP-9 e as obras de ampliación da ponte de Rande
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018

O texto aprobado é o seguinte:
 
 “O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado:

1. A realización dunha auditoría global sobre as deficiencias do servizo
que presta a concesionaria da AP 9 e sobre as obras de ampliación da ponte de Rande.

2. A apertura de expedientes informativos e sancionadores á concesionaria polas reiteradas retencións e atascos que se producen na AP 9.

3. A aplicación de formas de compensación pola non axeitada prestación do servizo nas xornadas en que se produciron retencións.

4. A que, logo de que o Goberno de España levantase as súas reservas, realice as xestións oportunas co obxecto de acadar no menor prazo posible a transferencia á Comunidade Autónoma da AP-9, de acordo coa lei aprobada por unanimidade na Cámara galega, ao tempo que faga as actuacións necesarias tendentes á minoración das súas peaxes para a cidadanía, incluíndo neste sentido aquelas propostas de modificación das cláusulas actualmente en vigor coa concesionaria.

5.  Que no prazo de tres meses elabore un estudo de viabilidade do rescate da AP-9 para o público, contemplando o seu custe económico, o seu impacto tarifario para o público e as alternativas para o seu financiamento.

6. Que non repercuta as futuras obras que se realicen na AP-9 en suba de peaxes, senón que cumpra o compromiso adquirido polo anterior Ministerio de Fomento coa Xunta de Galicia de pagar esas actuacións con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado.

7. Que se manteñen todos os compromisos xa acadados con anterioridade entre a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado no marco da Comisión mixta entre a Xunta e Ministerio de seguimento da xestión da AP-9”.


 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-26T15:00:00Z 2018-09-27T09:22:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2739/
Alumnado do Instituto Santiago Apóstolo de Bos Aires visita o Parlamento de Galicia

Santiago, 25 de setembro de 2018.- Alumnas e alumnos do Instituto Santiago Apóstolo de Bos Aires visitaron este mediodía o Parlamento de Galicia no marco da viaxe de estudos que efectúan á Comunidade Autónoma.  Foron recibidos polo presidente da Cámara lexislativa galega, Miguel Ángel Santalices Vieira, que lles explicou a historia e o funcionamento da institución, e atendeu as preguntas formuladas polos integrantes da delegación.

Trátase de mozas e mozos da 10ª promoción deste centro educativo, dependente  da Fundación Galicia América, que  cursan estudos equivalentes a 2º de Bacharelato.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-25T14:31:00Z 2018-09-25T14:34:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2738/
Acordo da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o día 21-09-2018

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 21 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións

 
- 36139 (10/PNC-002899)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e seis deputados/as máis
Sobre o fomento por parte do Goberno galego da participación de Galicia en experiencias internacionais de intercambio e coñecemento con países e rexións que teñan en marcha tamén iniciativas de mobilización das terras agrarias
BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 2 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a fomentar a participación de Galicia en experiencias internacionais e coñecemento con países e rexións que teñan en marcha tamén iniciativas de mobilización das terras agrarias".
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-21T14:13:00Z 2018-09-21T14:22:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2736/
Comunicado da CALRE con ocasión do Día da Cooperación Europea

A propósito do Día da Cooperación Europea, que hoxe se celebra, a Conferencia das Asembleas Lexislativas Rexionais da Europa (CALRE) salienta a importancia fundamental das relacións descentralizadas entre os distintos territorios europeos para o proxecto europeo. En  verdade, constituíndo un dos eixes fundamentais da política de cohesión, os programas de cooperación territorial europea, coñecidos como INTERREG, teñen, ao longo dos seus 28 anos, contribuído dun modo decisivo para a unión entre todos os europeos e súas institucións, estean eles situados en rexións e cidades de fronteira entre Estados membros, nos grandes espazos transnacionais europeos ou, mesmo, nos máis distantes e distintos territorios da Unión Europea.
 
Ademais, os programas INTERREG, nos seus distintos eixes, teñen contribuído a diluír fronteiras e aproximar os cidadáns europeos arredor de valores comúns, facilitando a repartición de ideas e de solucións, incentivando a cooperación e a acción conxunta sobre obxectivos estratéxicos. O impulso dado á cooperación territorial pola vía dun marco legal común, no marco dos obxectivos da Unión Europea, e, principalmente, a través do cofinanciamento dos proxectos INTERREG, constitúe, de igual modo, unha concreción real e consecuente dos principios da cohesión económica, social e territorial da Unión Europea.
 
A CALRE defende, neste contexto, que o desenvolvemento de proxectos de cooperación, identificando cuestións e intereses comúns entre as distintas partes, así como solucións partilladas e complementarias para desafíos similares en distintas entidades subnacionais, especialmente para as rexións, presenta un innegble valor engadido para a Unión Europea, que debe ser xustamente enaltecido. En particular, a CALRE desexa subliñar o valor engadido das rexións e da cooperación interrexional para conseguir unha resposta aos desafíos das migracións. Efectivamente, a integración dos chegados máis recentemente á Unión Europea debe ter unha dimensión transfronteiriza e territorial.
 
Por todo iso, no ano en que que comezaron as discusións para o orzamento europeo plurianual e o cadro das políticas da Unión máis aló de 2010, a CALRE afirma que a cooperación territorial europea, a través dos programas INTERREG, ten sido e debe continuar a ser fundamental para a construción dun espazo común europeo.
 
Constituíndo, indubidabelmente, unha pedra angular da integración, a Cooperación Territorial Europea deberá continuar a merecer unha atención especial no período tras 2020, cunha estrutura de continuidade, afectando os necesarios medios financeiros e os instrumentos legais ao seu dispor, coa imprescindible simplificación de procedementos e regulamentación.
 
A CALRE lembra o traballo desenvolvido nesta área polas rexións e, en especial, o papel preponderante que as rexións con poderes lexislativos teñen nese contexto. Maior capacidade de acción implica, de igual modo, maior responsabilidade, nomeadamente, no aproveitamento dos instrumentos dispoñibles e de presentación de resultados. A CALRE reafirma, así, a dispoñibilidade das súas rexións en participar activamente nas discusións e estruturación da futura política de cooperación territorial europea, comprometéndose de igual modo a proseguir a súa participación activa e interesada nos programas INTERREG.
 
No entanto, é preciso sinalar que, na proposta relativa á nova política de cohesión, non existe unha referencia clara á necesidade de prever unha rúbrica dedicada ao financiamento das macroestratexias rexionais da UE. As «macrorrexións» son un concepto estabelecido na xeografía económica e política, como tamén na planificación espacial. Poden abordar os desafíos comúns afrontados por unha área xeográfica delimitada relacionada cos Estados membros e países terceiros localizados na mesma área xeográfica, que así benefician dunha cooperación reforzada que contribúe para os resultados da cohesión económica, social e territorial. As estratexias macrorrexionais da UE constitúen un novo instrumento de gobernanza a varios niveis, proporcionando unha oportunidade para novas reflexións sobre os espazos territoriais, as oportunidades e desafíos nestes espazos e novas formas de intervención. A dimensión macrorrexional está intimamente ligada a fenómenos que afectan a Unión no seu todo, como os fluxos migratorios, a criminalidade organizada e o terrorismo transnacional.
Este día, 21 de setembro, a CALRE asóciase plenamente á conmemoración do Día da Cooperación Europea, consciente da contribución fundamental das políticas de cooperación da Unión Europea para a concreción da unidade europea, con respecto pola súa diversidade, e o obxectivo de atinxirmos un desenvolvemento global harmonioso de todos os territorios da Unión Europea.
 
 

A presidenta da Conferencia das Asembleas Lexislativas Rexionais Europeas (CALRE)
21 de setembro de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-21T10:48:00Z 2018-09-21T12:23:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2735/
Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisquero, celebrada o 20-09-2018

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 20 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 15469 (10/PNC-001341)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia de defensa da posición de Galicia ante o marco decisorio europeo para adaptar a normativa de medidas técnicas para o sector pesqueiro ás necesidades galegas
BOPG n.º 174, do 13.09.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver unha estratexia de defensa de postura de Galicia, manifestada polo Consello Galego de pesca, diante do marco decisorio europeo para adecuar ás nosas necesidades a normativa de medidas técnicas aplicables á pesca."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 28954 (10/PNC-002292)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o inicio das obras do Plan de rexeneración da ría do Burgo e a recuperación dos bancos marisqueiros, así como a súa dragaxe e todas as actuacións necesarias para o seu saneamento integral
BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
Reclamarlle ao goberno do Estado que execute no máis breve prazo de tempo posible as partidas económicas que aparecen nos Orzamentos Xerais do Estado do 2018 e que inclúa nos Orzamentos Xerais do 2019 o montante económico complementario necesario para executar o calendario de actuacións, e que fixe prazos reais -a través do BOE e do DOG- que permitan o inmediato inicio das Obras do Plano de Rexeneración da Ría e Recuperación dos bancos marisqueiros, así como o seu dragado, tratamento, limpeza de lodos e todas as acción necesarias para o seu saneamento integral".
 
- 33172 (10/PNC-002713)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos que debe cumprir a botica de primeiros auxilios obrigatoria exixida na actualidade nas embarcacións da frota de baixura e a certificación anual da súa idoneidade
BOPG n.º 335, do 11.07.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a realizar os trámites oportunos que permitan á flota de baixura reducir as esixencias do actual botiquín obrigatorio, así como estudar a posibilidade de que a súa revisión anula se poida realizar nas farmacias do país."
- 34153 (10/PNC-002779)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a actuación da Xunta de Galicia destinada a iniciar unha campaña de información sobre os métodos de eliminación do parasito anisakis, tanto nas lonxas e puntos de venda como a través de elementos especiais na corporación pública, co obxectivo de eliminar os prexuízos que as alarmas inxustificadas producen ao sector
BOPG n.º 350, do 03.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a iniciar de inmediato una campaña de información veraz sobre os métodos de eliminación do parasito anisakis, tanto nas lonxas e puntos de venda, como a través de elementos especiais na corporación pública (radio e televisión de Galicia), co obxectivo de eliminar os prexuízos que as alarmas inxustificadas producen ao sector."
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-20T14:54:00Z 2018-09-20T14:54:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2734/
Acordo da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo celebrada o 20-09-2018

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 20 de setembro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 

 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 24681 (10/PNC-001936)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 7 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Enerxía e Turismo e a Turespaña da execución das obras de recuperación e restauración necesarias no tramo da muralla de Monforte de Lemos comprendido entre a torre da Homenaxe e a porta Nova, e da súa titularidade
BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Dirixirse ao Ministerio de Enerxía e Turismo, e a Turespaña, a fin de que procedan a acometer as obras de recuperación e restauración que resulten procedentes, no tramo da muralla de Monforte de Lemos, da súa titularidade, comprendido entre a Torre da Homenaxe e a Porta Nova e a dotar para tal efecto unha partida económica específica nos vindeiros orzamentos do Estado.
 
2.- A seguir cumprindo coa maior dilixencia as súas competencias sobre o patrimonio cultural de Galicia, e colaborar económica e administrativamente co Concello de Monforte, para garantir a rehabilitación e conservación da muralla, dotando as partidas económicas necesarias para atender os acordos de colaboración que se acaden respecto das actuacións que proxecte o Concello na súa condición de titural da mesma."
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-20T14:23:00Z 2018-09-20T14:39:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2733/
Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior celebrada o 19-09-2018


A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 19 de setembro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión
 
 
Aprobación sen modificacións
 
- 32962 (10/PNC-002698)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e catorce deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Proxecto de lei de creación do Consello Nacional de Colexios Profesionais de Enxeñaría Química de España, así como coa profesión e titulación de Enxeñaría Química
BOPG n.º 335, do 11.07.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para:
 
1. Tramitar e aprobar definitivamente o Proxecto de lei de creación do Consejo Nacional de Colegios Profesionales de Ingeniería Química de España.
 
2. Facer as modificacións necesarias co fin de completar o RD 1837/2008 a fin de incluír a Enxeñería Química dentro do Anexo VIII -de profesións reguladas- cumprindo deste modo coas exixencias recoñecidas aos colectivos si incluídos en dita disposición segundo o artigo 4.1 do citado Real Decreto, e permitindo aos titulados en Enxeñería Química considerarse regulados de pleno dereito dentro do marco normativo español e non quedar relegados como ata o momento.
 
3. Dotar á Enxeñería Química dun marco legal equivalente ao previsto na Resolución de 15 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, polo que se establecen as condicións ás que deberán adecuarse os plans de estudos conducentes á obtención de títulos que habiliten para o exercicio das distintas profesións reguladas de enxeñeiro (BOE 29-01-2009).
 
4. Establecer con plena seguridade xurídica a homologación entre a titulación de Enxeñería Química e a titulación de enxeñería Industrial Especialidade Química, tal e como estableceu no seu momento o RD 1954/1994."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-19T14:49:00Z 2018-09-20T14:28:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2731/
Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego celebrada o 19-09-2018

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 19 de setembro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións

 
- 34476 (10/PNC-002798)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre medidas conducentes a paliar as altas temperaturas que se producen no Hospital Provincial de Pontevedra
BOPG n.º 350, do 03.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a tomar todas as medidas precisas para evitar as altas temperaturas dentro do Hospital Provincial de Pontevedra, para o conxunto das persoas e persoal do Hospital e non só para as zonas sensíbeis”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-19T14:31:00Z 2018-09-20T14:31:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2730/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 25 de setembro de 2018


A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 25 de setembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 18 de setembro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias, co obxecto de reforzar o Sistema público de saúde (doc. núm. 29856, 10/PPL-00020)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 295, do 24.04.2018
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, galega de recoñecemento e apoio das familias monoparentais (doc. núm. 30479, 10/PPL-000022)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 302, do 09.05.2018
 
Punto 2. Comparecencia
 
 33267 (10/CPP-000071)
 Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar dos acordos acadados coas organizacións sindicais sobre a carreira profesional
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 335, do 11.07.2018
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 36836 (10/MOC-000103)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co pechamento de camas e servizos durante os meses de verán nos hospitais do Sergas. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 33303, publicada no BOPG nº 338, do 19.07.2018, e debatida na sesión plenaria do 11.09.2018)
 
3.2 36844 (10/MOC-000104)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa xestión da CRTVG. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 31746, publicada no BOPG nº 316, do 06.06.2018, e debatida na sesión plenaria do 11.09.2018)
 
3.3 36854 (10/MOC-000105)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co financiamento das entidades locais. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 29368, publicada no BOPG nº 296, do 25.04.2018, e debatida na sesión plenaria do 11.09.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 9863 (10/PNP-000921)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 6 máis
 Sobre a realización polo Goberno galego das xestións oportunas diante do Ministerio de Fomento, no marco do contrato adxudicado por Renfe a Talgo, para dotar Galicia de trens AVRIL para prestar o servizo na liña Madrid-Ourense-A Coruña e Vigo, co fin de mellorar os tempos de conexión coa Meseta
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 124, do 07.06.2017
 
4.2 31236 (10/PNP-002322)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Rodríguez Estévez, David e Sánchez García, Antón
 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa aplicación das melloras das condicións laborais na empresa pública Seaga
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
4.3 33682 (10/PNP-002551)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre as actuacións da Xunta de Galicia para que durante a X lexislatura volva asumir integramente o custo dos desprazamentos programados (non urxentes) das persoas en situación de dependencia, discapacidade ou con problemas de mobilidade, garantindo a universalidade e gratuidade deste servizo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 344, do 01.08.2018
 
4.4 34520 (10/PNP-002593)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Goberno do Estado respecto da Orde, do Ministerio para a Transición Ecolóxica, que establece suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía electrica correspondentes ao exercicio 2013
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
4.5 35858 (10/PNP-002666)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do establecemento dun mecanismo de revalorización das pensións que garanta, cando menos, o mantemento do seu poder adquisitivo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.6 36056 (10/PNP-002675)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos convenios asinados polo Ministerio de Fomento e Audasa nos anos 2011 e 2013, as deficiencias do servizo que presta a empresa concesionaria da AP-9 e as obras de ampliación da ponte de Rande
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.7 36072 (10/PNP-002677)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa experiencia, as condicións laborais e as tarefas do persoal da empresa pública Seaga
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.8 36148 (10/PNP-002690)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia destinadas a elaborar un proxecto integral de coidado e atención das augas do encoro da Baxe e do río Umia, así como a convocatoria urxente de representantes da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, da Confederación Hidrográfica Galicia-Costa, de Augas de Galicia, dos representantes dos concellos da conca do río Umia e do Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 34252 (10/INT-001140)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
 Sobre as políticas do Goberno galego para afrontar a situación económica e social de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
5.2 34790 (10/INT-001167)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre a reducción da oferta educativa nos concellos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 352, do 05.09.2018
 
5.3 36141 (10/INT-001207)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a situación ambiental do río Umia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 36974 (10/POPX-000106)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dalgunha actuación para frear a escalada de prezos da electricidade e dos carburantes
 
6.2 36975 (10/POPX-000107)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre o restablecemento da situación na CRTVG
 
6.3 36976 (10/POPX-000108)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a forma da acción de goberno da Xunta de Galicia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
  
7.1 36955 (10/PUP-000193)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis 
 Sobre a repercusión temporal que supón, no remate das actuacións anunciadas no barrio da Residencia, na cidade de Lugo, a decisión da Xunta de Galicia de deixar sen efecto os acordos referidos á retrocesión do pavillón xeral e do edificio da Escola.
 
7.2 33580 (10/POP-003887)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 14 máis
 Sobre o desenvolvemento das estacións intermodais nas principais ciudades galegas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 27.07.2018
 
7.3 35397 (10/POP-004157)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para evitar as retencións que se veñen producindo na AP-9
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 352, do 05.09.2018
 
7.4 35802 (10/POP-004224)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir o mantemento dos postos de traballo da fábrica de Sargadelos, en Cervo, así como o futuro da empresa
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 355, do 13.09.2018
 
7.5 36853 (10/PUP-000190)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 8 máis
 Sobre a postura da Xunta de Galicia diante do anuncio de rescisión do contrato de subministración de enerxía eléctrica por parte de Naturgy a industria galega
 
7.6 36962 (10/PUP-000191)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da dotación dos recursos necesarios ao IES de Brión e ao CEIP Padre Feijoo de Allariz
 
7.7 36969 (10/PUP-000192)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luís e 13 máis
 Sobre as actuacións previstas pola consellaría para cubrir as necesidades de persoal docente e de infraestruturas no curso escolar 2018-2019
 
7.8 34222 (10/POP-004036)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre a ampliación do servizo de hemodinámica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para que o servizo se preste as 24 horas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
   
7.9 36127 (10/POP-004280)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre as razóns do Goberno galego para anunciar a candidatura de Galicia para o acollemento do Laboratorio Europeo de Control Bacteriolóxico de Bivalvos despois da votación no seo da Unión Europea que negaba esa posibilidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 355, do 13.09.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2018
 
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-18T18:34:00Z 2018-09-18T20:47:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2729/
Acordo da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos do día 13.09.2018

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser., na súa sesión do 13 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 31189 (10/PNC-002518) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre a elaboración e execución polo Goberno galego no ano 2018, en colaboración cos concellos de Pontevedra e Soutomaior, dun proxecto de conservación, mantemento, limpeza, iluminación e ordenación do contorno da ponte medieval de Ponte Sampaio, así como un proxecto integral de mellora da estrada PO-264 entre o cemiterio e esa ponte BOPG n.º 312, do 30.05.2018

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12º deputados e deputadas presentes.

 O texto aprobado é o seguinte:

 "O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a estudar co Concello de Pontevedra as melloras necesarias na mobilidade, a accesibilidade e a seguranza viaria na estrada PO-264 entre o cemiterio e a ponte medieval de Ponte Sampaio."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-13T14:21:00Z 2018-09-13T16:19:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2727/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 12 de setembro de 2018


 
5.1 29845 (10/PNP-002192)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co protocolo asinado o 18 de abril de 2018 co Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria sobre os terreos do porto da Coruña, a revisión dos convenios portuarios de 2004 e a proposta do Concello da Coruña ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
Dirixirse ao Goberno central para que impulse os plans de investimentos de Portos do Estado en Galicia, así como as necesarias medidas normativas e orzamentarias  que garantan ás autoridades portuarias galegas os necesarios mecanismos de financiamento dos programas de investimento previsto en cada unha delas e a asunción das cargas financeiras contraídas pola execución das infraestruturas necesarias para a súa operatividade e competitividade.
2. En relación coa situación da Autoridade Portuaria de A Coruña, e dada a súa especial relevancia, tanto en termos de débeda como das previsións para a súa amortización en relación coa venta de terreos da súa fachada marítima-portuaria:
 
2.1 Instar ao Goberno do Estado a condonar o préstamo
concedido por Puertos del Estado á Autoridade Portuaria da Coruña para a construción do Porto Exterior de Punta Langosteira, ou, no seu caso, conceder as axudas económicas equivalentes ou as medidas procedentes que se acorden, conducentes, en calquera caso, á amortización efectiva e global de dito préstamo, acordando para isto a aprobación dos actos e disposicións normativas e orzamentarias que correspondan para o exercicio 2019.
2.2 Instar ao Ministerio de Fomento a convocar, no menor prazo, a Comisión de Seguimento do Convenio de febreiro de 2004 co fin de negociar un protocolo de colaboración que, teña por obxecto a revisión dos convenios de 2004 e, con ela, a do PXOM do 2013, sobre o fundamento e a definición dun novo horizonte litoral e portuario para a cidade, baseado nos seguintes principios básicos: titularidade e xestión pública dos terreos, equipamentos dotacionais e espazos libres públicos e usos produtivos portuarios complementarios.
2.3 Instar ao Ministerio de Fomento, Portos do Estado, Autoridade Portuaria, ADIF, ao Concello da Coruña e a propia Xunta de Galicia, a constituir un ente público como forma de participación e xestión dese novo horizonte litoral.
 2.4 Instar ao Ministerio de Fomento e Portos do Estado a impulsar e financiar a execución da conexión ferroviaria do Porto Exterior de Punta Langosteira sen aportación económica da Autoridade Portuaria da Coruña e, a tal efecto, demandar a correspondente inclusión de orzamento axeitado e suficiente, tanto no Plan de Investimentos de Portos do Estado e ADIF como na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o 2019, de xeito que poida ser licitada no primeiro semestre de dito exercicio. Do mesmo xeito, instar ao conxunto de administracións e entidades portuarias estatais competentes a incrementar os esforzos na plena operatividade, conectividade e promoción internacional do Porto Exterior.
 3. Que solicite, a través dos seus representantes no Consello de Administración das autoridades portuarias galegas, a celebración de cadanseu Consello de Administración extraordinarios para que formalmente se dirixan ao Ministerio de Fomento-Portos do Estado co obxectivo de demandar o sinalado nos apartados 1 e 2 do presente acordo.
 
4. Trasladar o presente acordo ao Concello da Coruña,  Ministerio de Fomento, Portos do Estado, Autoridades Portuarias dos portos de interese xeral do Estado en Galiza, ADIF, así como ás Cortes Xerais e aos grupos parlamentarios de Congreso e Senado. ”
 
5.6 34518 (10/PNP-002592)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Calvo Pouso, Diego e 6 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Goberno do Estado en relación coas centrais térmicas de carbón das Pontes e Meirama
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado:
 
Primeiro.- Que se constitúe de inmediato o Grupo de traballo anunciado pola ministra de Industria e Turismo no que se integren ás Comunidades Autónomas para analizar o modelo de transición enerxética máis racional e sustentable ambiental e economicamente, no que teñan cabida as centrais térmicas máis eficientes, entre elas as de Meirama e As Pontes.
 
Segundo.- Que se instauren canto antes os mecanismos de capacidade suprimidos (pagos por dispoñibilidade) de acordo cos criterios establecidos pola UE para as centrais térmicas de carbón máis viables económica e ambientalmente.
 
Terceiro.- Que se faga efectivo o mecanismo de apoio, por un importe de 20 millóns de euros, para a redución das emisións ambientais nas centrais térmicas de carbón, con sometemento aos requisitos e límites previstos na normativa de axudas de estado da Unión Europea contemplado na Lei 6/2018, do 13 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 na súa disposición adicional centésimo oitava”.
 
5.8 35292 (10/PNP-002629)  (c.e. 35426)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 14 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio do Goberno central referido á asunción da débeda financeira xerada no porto de Valencia.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1. Esixir do Goberno de España a igualdade de trato e consideración entre as diferentes autoridades portuarias galegas en relación á de Valencia nos termos relativos ao financiamento e asunción das débedas contraídas pola acometida de infraestruturas necesarias para a súa operatividade e competitividade.
 
2. Achegar unha compensación económica semellante, nos termos xurídicos e administrativos equivalente ou análogos ás decisións adoptadas para o caso do porto de Valencia, e libere ás autoridades portuarias galegas das cargas económicas xeradas para acometer os investimentos en infraestruturas loxísticas ou portuarias ou ben achegar os recursos económicos necesarios ou equivalentes para a execución de actuacións semellantes naqueles casos onde se atopen en fase de estudo.
 
3. Solicite a través dos seus representantes no Consello de Administración das autoridades portuaria galegas a celebración de cadanseus Consello de Administración extraordinarios para que, formalmente, se dirixan a Puertos del Estado co obxectivo de establecer a vía para a liberación de débedas ou compensación de investimentos do xeito que estimen oportuno xurídica e administrativamente”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-12T14:25:00Z 2018-09-12T14:28:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2726/
Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 11 de setembro de 2018

 

4.1 - 33421 (10/MOC-000100)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa violencia sexual (Moción a consecuencia da Interpelación nº 30285, publicada no BOPG nº 302, do 9.5.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.7.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018

 
O texto aprobado é o seguinte:
“O Parlamento Galego acorda instar á Xunta de Galicia a:
 
1.-Seguir a desenvolver a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero en canto á sensibilización, prevención e tratamento integral da violencia sexual como violencia machista, incrementando no vindeiro exercicio orzamentario o orzamento consignado para a igualdade de xénero, así como a prevención e intervención no ámbito da loita contra a violencia de xénero.
 
2. Continuar a desenvolver campañas informativas para fomentar na sociedade o coñecemento de que as ferramentas e recursos contra a violencia machista, como poden ser os CIMs, o teléfono 016, a app ‘Escapp’ e a app ‘Agresión OFF: Eu digo non á violencia sexual’, están a disposición para o atendemento e asesoramento tamén diante de agresións sexuais, tanto para as vítimas como para terceiras persoas.
 
3. Incluír nos obxectivos da comisión de traballo creada no seo do Observatorio galego da Violencia de Xénero, o seguimento da implantación e grao de cumprimento do Protocolo de coordinación e cooperación institucional que se aprobou no 2017, ao respecto das distintas formas de violencia, tamén a sexual, en tódalas súas áreas de actuación.
 
4. Incluír na páxina web da Secretaría Xeral de Igualdade un apartado específico visíbel na pantalla de inicio con información sobre as violencias sexuais e os seus recursos de atención e intervención.
 
5. Reflectir dentro do informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, da Secretaría Xeral de Igualdade, no apartado de análise e magnitude da violencia de xénero, os datos relativos as violencias sexuais denunciadas durante o período de estudio, desagregándoos por sexo, idade, e tipoloxía da agresión ou abuso.
 
6. Elaborar unha macroenquisa galega, en termos cuantitativos e cualitativos, sobre a incidencia das violencias machistas ao longo do ciclo da vida das mulleres, onde se inclúan apartados específicos sobre as violencias sexuais”.
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-11T18:26:00Z 2018-09-11T18:44:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2725/
Flora Miranda Pena e Patricia Otero Rodríguez toman posesión como deputadas do Parlamento de Galicia

 
Santiago, 11 de setembro de 2018.- O Pleno do Parlamento de Galicia acolleu esta mañá a toma de posesión de dúas novas deputadas: Flora Miranda Pena (deputada de En Marea por A Coruña, que substitúe a Magdalena Barahona Martín) e Patricia Otero Rodríguez (deputada do PSdeG-PSOE por Lugo, en substitución de José Antonio Quiroga Díaz.
 
Flora  Miranda  Pena  naceu en Cariño no ano 1975 e reside en Compostela desde 1993. Médica de familia por vocación. Licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela (1999). Diploma de Estudos Avanzados en Medicina. Especialista en Medicina Familiar e Comunitaria. Colaboradora docente da Facultade de Medicina de Santiago na asignatura Medicina de Familia e Atención Primaria entre os anos 2007 e 2011. Traballou na central de coordinación de emerxencias-061, na Dirección Xeral de Saúde Pública e nas Xerencias de Atención Primaria de Vigo, Pontevedra e Santiago. Desenvolveu o seu traballo como médica titular do Centro de Saúde de Valga nos sete anos anteriores á incorporación ao Parlamento.
 
Feminista, realiza actividade comunitaria sobre enfermidades de especial prevalencia en mulleres (fibromialxia). Defensora da necesidade de priorizar o coidado dos condicionantes socioeconómicos e a perspectiva de xénero pola súa relevancia na saúde das persoas. Participa activamente da plataforma en Defensa da Sanidade Pública SOS e na FADSP. Pertence á Irmandade Sanitaria Galega.
 
Foi covoceira da Coordinadora de Compostela Aberta e responsable do seu Grupo de Traballo de Saúde. É co-coordinadora do Grupo de Sanidade de En Marea. Formou parte da candidatura municipal de Compostela Aberta no 2015 e de En Marea ao Congreso e ao Parlamento galego.
 
Nai de dous fillos escolarizados no ensino público, é representante de nais e pais no Consello Escolar do seu CEIP. Formou parte da directiva da súa Anpa. É afeccionada á música e moi especialmente á poesía de autoras galegas.
 
Patricia Otero Rodríguez é licenciada en Dereito pola Universade de Santiago de Compostela (ano 2004). Especialista Universitario en Curso práctico de especialista en Seguridade Social (ano 2008). Universidade de Santiago de Compostela.
Experiencia profesional:
   - Plan Labora. Contrato de inserción. Concello de Cervo.
    - Orientadora Laboral UXT- Galicia (Costa Lucense)
    - Monitora cursos de formación IFES (Instituto de Formación e Estudios Sociais).
    - Avogada laboralista e Seguridade Social (autónoma)
    - Membro do Colexio de Abogados de Lugo.
Cargos:
     - Concelleira de Servicios Sociais, Economía e Facenda e Mar do Concello de Burela.
    - 2ª Tenente de Alcalde do Concello de Burela.
    - Secretaria da Fundación Expomar.
    - Vogal da Fundación Eu Son.
    - Vogal  do Consello Reitor do Consorcio para a xestión e explotación da rede de abastecemento aos concellos de Cervo e Burela.
  
Cargos Orgánicos:
- Secretaria de Igualdade da Executiva Provincial do PSdeG-PSOE de Lugo.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-11T11:15:00Z 2018-09-11T17:06:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2724/
Acordo da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes celebrada o 7 de setembro de 2018

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 7 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 33338 (10/PNC-002729)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e dous deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co uso como vivenda por un particular do inmoble propiedade da Xunta de Galicia coñecido como "casa da Pedragueira",” no lugar de Ribeira, Reis, no concello de Teo
BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a restablecer o uso do inmoble como base operativa para o persoal e medios adscritos ao Servizo de Conservación da Natureza de Pontevedra, que exercen as súas función e cometidos no ZEC ULLA-Deza do Distrito XVI."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-07T14:15:00Z 2018-09-07T14:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2723/
Acordos da Comisión 1ª. Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o día 05.09.2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 5 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 Aprobación sen modificacións

- 32913 (10/PNC-002692) Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 7 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da realización das modificacións necesarias na lexislación estatal para garantir a corresponsabilidade parental e as relacións familiares dos fillos con ambos proxenitores nos casos de cesamento da convivencia. BOPG n.º 331, do 04.07.2018

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 3 votos en contra e 2 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que modifique a lexislación estatal na materia a fin de que se garanta a corresponsabilidade parental e as relacións familiares con ambos proxenitores no cese da convivencia."

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 32303 (10/PNC-002631)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre o cumprimento polo Goberno galego do compromiso adquirido co Concello de Vigo para a remodelación das pistas de atletismo de Balaídos BOPG n.º 323, do 20.06.2018

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a dar cumprimento inmediato ao compromiso adquirido co Concello de Vigo para a remodelación das pistas de atletismo de Balaídos, acordando co Concello a tramitación urbanística que permita facer realidade o convenio."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-05T14:18:00Z 2018-09-07T14:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2722/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 11 de setembro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 11 de setembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 4 de setembro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto preliminar. Prestación de promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia das novas deputadas Dª Patricia Otero Rodríguez e Dª Flora María Miranda Pena
 
Punto 1. Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión especial de estudio e análise das reformas da política forestal, de prevención de incendios forestais e do plan forestal de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende 2006 e, especificamente, a extraordinaria vaga de lumes que ven de sufrir Galicia en outubro de 2017 (10/SCNP-000008)
 Publicación do ditame, BOPG n.º 346, do 10.08.2018
 Publicación dos votos particulares, BOPG n.º 346, do 10.08.2018
 
Punto 2. Solicitude de creación dunha dunha Comisión de investigación, a proposta dos Grupos Parlamentarios de En Marea e do Bloque Nacionalista Galego, para determinar as causas e dirimir as responsabilidades políticas no accidente producido o pasado 12 de agosto durante a celebración do festival do Marisquiño en Vigo, así como, propoñer as actuacións necesarias para evitar que sinistros destas características poidan repetirse (doc. núm. 34704, 10/SCI-000006)
 
Punto 3. Comparecencia
 
 35215 (10/CPP-000074)
 Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición propia, para dar conta dos feitos acaecidos e das actuacións levadas a cabo en relación co accidente acontecido o pasado día 12 de agosto durante a celebración do festival O Marisquiño en Vigo, de acordo todo isto coa Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
Punto 4. Mocións
 
4.1 33421 (10/MOC-000100)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa violencia sexual (Moción a consecuencia da Interpelación nº 30285, publicada no BOPG nº 302, do 9.5.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.7.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
4.2 33422 (10/MOC-000101)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prestación sanitaria pediátrica (Moción a consecuencia da Interpelación nº 2099, publicada no BOPG nº 28, do 14.12.2016, e debatida na sesión plenaria do 10.7.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
4.3 33427 (10/MOC-000102)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gobeno galego en relación co impacto medioambiental da minaría de cobre (Moción a consecuencia da Interpelación nº 32461, publicada no BOPG nº 328, do 28.6.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.7.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
Punto 5. Proposicións non de lei
 
5.1 29845 (10/PNP-002192)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co protocolo asinado o 18 de abril de 2018 co Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria sobre os terreos do porto da Coruña, a revisión dos convenios portuarios de 2004 e a proposta do Concello da Coruña ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
5.2 31452 (10/PNP-002351)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do estudo dunha baixada do IVE da enerxía eléctrica para as potencias e consumos establecidos como imprescindibles
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
5.3 32584 (10/PNP-002462)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do tratamento que se lle está a dar na CRTVG aos contidos informativos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
5.4 33618 (10/PNP-002543)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a aplicación pola Xunta de Galicia das propostas do informe do Defensor del Pueblo en relación coa atención ás persoas con enfermidade mental
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 27.07.2018
 
5.5 34386 (10/PNP-002582)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as medidas que hai que tomar en materia sanitaria diante do falecemento dun doente no PAC da Estrada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
5.6 34518 (10/PNP-002592)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Goberno do Estado en relación coas centrais térmicas de carbón das Pontes e Meirama
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
5.7 34618 (10/PNP-002595)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para paliar o déficit de prazas públicas en residencias para persoas maiores e para a súa axeitada atención
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
5.8 35292 (10/PNP-002629)  (c.e. 35426)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 14 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio do Goberno central referido á asunción da débeda financeira xerada no porto de Valencia.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
Punto 6. Interpelacións
 
6.1 29368 (10/INT-000956)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
 Sobre a política do Goberno galego en relación co financiamento das entidades locais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
6.2 31746 (10/INT-001057)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 3 máis
 Sobre a xestión da CRTVG
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
6.3 33303 (10/INT-001111)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a política do Goberno galego en relación co pechamento de camas e servizos durante os meses de verán nos hospitais do Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
Punto 7. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
7.1 35803 (10/POPX-000103)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a información que está a ofrecer o Goberno galego respecto da situación da sanidade pública
 
7.2 35804 (10/POPX-000104)  (c.e. 35808)
 Grupo Parlamentario En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto do acontecido no Punto de Atención Continuada da Estrada no mes de agosto de 2018
 
7.3 35805 (10/POPX-000105)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención residencial a persoas maiores e dependentes
 
Punto 8. Preguntas ao Goberno
 
8.1 34600 (10/POP-004079)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
 Sobre as medidas que ten previsto desenvolver o Goberno galego para impulsar e apoiar de xeito efectivo instrumentos de xestión metropolitana de servizos no ámbito da área metropolitana da Coruña
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
8.2 33521 (10/POP-003876)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
 Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en materia de conservación das estradas, e as prioridades de actuación
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 27.07.2018
 
8.3 35659 (10/PUP-000187)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as xestións que está a realizar o Goberno galego para garantir a continuidade e a viabilidade da empresa Maderas Iglesias
 
8.4 35798 (10/PUP-000188)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 3 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia diante das dramáticas situacións para o emprego que sofren diversas empresas
 
8.5 35297 (10/PUP-000186)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto do acordo asinado entre a Xunta de Galicia e as centrais sindicais para incrementar o salario do persoal docente
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
8.6 33993 (10/POP-003961)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Moreira Ferro, Jacobo e 11 máis
 Sobre os avances e novidades que se produciron nos últimos meses no proxecto do gran Montecelo, en Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
8.7 34414 (10/POP-004058)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre os criterios utilizados polo Goberno galego para determinar o volume de persoal existente o sábado 4 de agosto no PAC da Estrada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
  
8.8 34506 (10/POP-004069)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as demandas dos traballadores do Sergas provocadas pola decisión do Goberno galego de trasladar os servizos de coordinación das urxencias sanitarias de Galicia ao edificio do Centro Integral de Atención ás Emerxencias, na Estrada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
8.9 33883 (10/POP-003927)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre a aplicación pola Xunta das recomendacións do Consello de Contas en materia de atención residencial a persoas maiores e dependentes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
8.10 34687 (10/POP-004095)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre o incumprimento do convenio de colaboración da empresa adxudicataria da xestión do Centro de Menores Monteledo, en Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
 
Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-04T18:50:00Z 2018-09-04T18:52:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2721/
O presidente do Parlamento de Galicia recolle o premio “Celanova, Casa dos poetas”, “un estímulo para seguir traballando e intensificar o noso esforzo”

 
• Santalices reitera a súa aposta por “abrir o Parlamento” e anima a utilizar as “fórmulas novidosas de participación cidadá” que ofrece a Cámara
 
• Apunta que impulsar as relacións coa lusofonía é unha tarefa “tan lóxica como obrigada” para a institución, porque a cultura galega “ten vocación de universalidade”

Santiago, 2 de setembro de 2018.- O Parlamento de Galicia recibiu hoxe o XXXIV premio “Celanova, Casa dos poetas”, concedido polo Padroado da Fundación Curros Enríquez. O presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, recolleu o galardón, que considerou “un estímulo para seguir traballando e que nos obriga a intensificar o noso esforzo” nos ámbitos que premio recoñece.
 
Referíase Santalices á súa aposta por  “manter e reforzar o traballo da Cámara no ámbito da cultura galega, mesmo cunha programación cultural propia”, e tamén a “abrir o Parlamento”, de maneira que a xente poda coñecer a sede da institución e tamén que a institución “estea presente e se faga visible entre a xente”. Recordou, ademais, a existencia de “fórmulas novidosas” para facilitar a participación da cidadanía na vida parlamentaria, sexa impulsando proposicións de lei e non de lei, formulando comentarios ou suxestións aos proxectos lexislativos en tramitación ou propoñendo preguntas ao Goberno, sempre nun contexto de transparencia. “Galicia foi pioneira e marcou o camiño a seguir por outros parlamentos”, afirmou o presidente do Parlamento de Galicia.
 
O Premio “Celanova, casa dos poetas” recoñece tamén o impulso do Parlamento de Galicia ás relacións cos lusofonía, “unha tarefa tan lóxica como obrigada”, máxime logo de ter aprobado, por unanimidade, a lei de iniciativa popular Valentín Paz Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e os vínculos cos lusofonía. 
 
O bilingüismo, un tesouro
 
Para Santalices, “o noso bilingüismo é un auténtico tesouro” na medida en que falar galego e castelán permíteme a comunicación con 500 millóns de castelán falantes e con 250 millóns de persoas de fala lusófona.
 
Ao seu xuízo, “a cultura galega ten, desde sempre, vocación de universalidade, un potencial que desde os poderes públicos estamos obrigados a reforzar, como facemos desde o Parlamento na medida das nosas modestas posibilidades”.
 
O titular do Parlamento de Galicia referiuse tamén ás relacións de veciñanza entre galegos e portugueses. “A fronteira sempre foi un concepto difuso, unha prolongación natural de nós mesmos e das nosas familias, herdanza viva da Gallaecia de outrora”.
 
Parlamentarismo, esencia da democracia
 
Santalices Vieira expresou o seu agradecemento á Fundación Curros Enríquez pola concesión deste premio, do que destacou a súa “forte carga simbólica”. “Nuns tempos nos que tanto se cuestiona a política, os políticos e as propias institucións, este recoñecemento acredita que hai razóns para a esperanza e que con todos os seus erros, que debemos esforzarnos en corrixir, o parlamentarismo continúa sendo a esencia da democracia e da convivencia harmónica entre persoas que opinan de maneira diferente”.
 
Ao recoller o premio, afirmou Santalices, “as 75 deputadas e deputados da Cámara galega reiteramos o solemne compromiso  de nos esforzar cada día no exercicio da alta representación que nos foi outorgada nas urnas; desde o respecto ás lexítimas diferenzas ideolóxicas que enriquecen o debate, pero facémolo, sobre todo, na procura dunha Galicia mellor”.
 
Santalices compartiu o premio cos presidentes e presidentas que o precederon na Presidencia da Cámara, “porque o que aquí se recoñece hoxe non xurdiu antonte” e agradeceu a concesión do mesmo, en nome propio,  no de todas as persoas que teñen ocupado un escano desde a constitución da Cámara e no do persoal da institución, “que cada día poñen o mellor de si mesmos ao servizo do Parlamento e da Comunidade Autónoma”.

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-02T14:21:00Z 2018-09-02T14:59:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2719/
Santalices asina a acta do Xurado dos Premios Rebulir da Cultura Galega na súa condición de presidente de honra

 
Santiago, 30 de xullo de 2018.- O titular do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, na súa condición de presidente de honra do Xurado dos Premios Rebulir da Cultura Galega, asinou este mediodía en Santiago a acta do xurado encargado de conceder estes galardóns logo da reunión celebrada esta mañá en Ourense. O fallo do xurado farase público esta tarde.
 
A sinatura da acta tivo lugar no transcurso dunha reunión do presidente do Parlamento con Alexandre Sotelino Losada, profesor da USC,  director artístico/académico do Festival Internacional Rebulir (FIR) e secretario do Xurado dos Premios Rebulir.
 
O Xurado dos Premios Rebulir da Cultura Galega está presidido por  Sandra González Sousa (presidenta da AC. Rebulir) mentres que actúa como secretario Alexandre Sotelino Losada (profesor da Universidade  de Santiago de Compostela e director artístico/académico do FIR). Tamén integran o xurado, como vogais, Juan Carlos Rodríguez Matías (alcalde do Concello de Ramirás), Rosendo L. Fernández Fernández (vicepresidente da Deputación  de Ourense), Anxo M. Lorenzo Suárez (secretario xeral de Cultura da Xunta de  Galicia), Susana Durán González (directora administrativa do FIR), e  Xosé M. Cid Fernández (profesor da Universidade de Vigo).
 
Os Premios Rebulir da Cultura Galega naceron no ano 2012 como recoñecemento a persoas e colectivos  que contribúan á difusión e posta en valor da cultura galega nas súas diferentes manifestacións. A entrega ten lugar cada ano na gala central do Festival Internacional Rebulir, que se celebra en Ramirás (Ourense) O galardón consta de tres categorías: Música galega, Patrimonio oral inmaterial e Premio homenaxe.

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-30T13:32:00Z 2018-07-30T13:33:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2718/
Os Premios de Publicidade en Galego incorporan, na súa XXV edición, un premio extraordinario para centros educativos

 
• O presidente do Parlamento, o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta e o presidente do Foro Enrique Peinador ultimaron os detalles da convocatoria nunha reunión celebrada este mediodía
 
• Os premios teñen como obxectivo promover a publicidade en lingua galega e contan con cinco categorías: radio, televisión, internet, prensa escrita e unha extraordinaria para alumnado de centros educativos
 
Santiago, 30 de xullo de 2018.- Os Premios de Publicidade en Galego, que en 2018 acadan a súa XXV edición, incorporarán este ano unha categoría extraordinaria que recoñecerá proxectos elaborados por alumnado de centros educativos e que se sumará ás catro que se viñan recoñecendo ata o de agora: radio, televisión, internet e prensa escrita.
 
As bases da convocatoria da XXV edición dos Premios de Publicidade en Galego foron aprobadas nunha reunión celebrada este mediodía no Parlamento de Galicia coa participación do titular da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira; o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García Gómez; e o presidente do Foro Enrique Peinador, Xosé González Martínez.
 
Estes premios recoñecen accións publicitarias difundidas ou transmitidas integramente en galego entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017. O prazo de inscrición na convocatoria estará aberto para o 11 de outubro de 2018 e os premios entregaranse no mes de novembro deste ano.
 
Nas categorías de radio, televisión, Internet e prensa escrita establécense dúas modalidades de premio: para a empresa anunciante e para a axencia de publicidade autora do anuncio. 
 
O premio extraordinario busca recoñecer os traballos realizados polo alumnado dos centros educativos especializados nalgunha das áreas de coñecemento que teñan que ver coa publicidade durante o curso 2017-2018. Estes centros deberán formalizar tamén a folla de inscrición.
Ata o ano 2016 os Premios de Publicidade en Galego viñan sendo convocados polo Consello Asesor de RTVE-G e da Corporación da RTVG, agora disolto. Desde 2017, son convocados pola Secretaría  Xeral de Política Lingüística da Xunta, coa colaboración do Parlamento de Galicia e do Foro Enrique Peinador.
 
Gañadores da pasada edición
 
Na pasada edición dos Premios de Publicidade en Galego resultaron gañadores, na categoría de televisión, o traballo “Imposible sen ti”, da axencia Tex 45 Producións SLU, por encargo de Abanca Corporación Bancaria, SA. O premio da categoría de radio foi para o anuncio “Medo a quedar sen datos”, da axencia Bap&Conde, para R Cable e Telecomunicacións Galicia, SA. Na categoría Internet resultou galardoado o anuncio “A túa compra, os teus temazos”, da axencia Nasas, axencia creativa de márketing online, elaborado por encargo de Gadisa Retail, SLU. O xurado declarou deserto o premio á categoría de prensa escrita porque o traballo presentado non se axustaba ás bases da convocatoria.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicacion do Parlamento de Galicia.
 

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-30T12:53:00Z 2018-07-30T14:03:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2717/
Santalices pide “consenso” e “fórmulas imaxinativas” para “preservar a viabilidade do Estado de Benestar”

 
• O presidente do Parlamento de Galicia exerceu como delegado rexio na Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago, unha tradición que cumpre 375 anos
 
• Sinala a crise demográfica como un dos grandes desafíos do momento e reclama “condicións axeitadas para que criar e educar aos fillos deixe de ser unha ousadía para os seus proxenitores”
 
• Avoga por unha “política migratoria consensuada, blindada fronte a bandazos tacticistas ou brotes xenófobos”
 
• “Que España atope un camiño de concordia, no que todas as sensibilidades teñan acomodo dentro do respecto á lei, onde a diversidade ideolóxica, cultural, lingüística, histórica, económica ou de xénero sexan sempre factores de enriquecemento e xamais de ruptura ou enfrontamento entre
iguais”
 
• Lamenta os casos de corrupción  e apunta que “con independencia dos feitos que deben xulgar os tribunais, resulta imprescindible que todos pidamos desculpas -con responsabilidade ou sen ela- polos erros cometidos e seguir reforzando os mecanismos de prevención”
 
Santiago, 25 de xullo de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, presentou hoxe, en representación do Rei Felipe VI, a Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago, unha tradición que cumpre 375 anos.
 
Durante a súa intervención, pronunciada no transcurso cunha cerimonia litúrxica celebrada na Catedral de Santiago, o oferente reclamou “consenso” e “fórmulas imaxinativas” aos dirixentes políticos para afrontar desafíos como a preservación do Estado de benestar ou a crise demográfica.
 
“Preservar a viabilidade do Estado de benestar- que se manifesta través da sanidade, a educación, os servizos sociais, a atención as persoas en situación de vulnerabilidade, o sistema público de pensións e tantas outras prestacións- constitúe unha obriga moral que a todos concerne”, dixo Santalices. “Trátase dunha meta difícil, pero alcanzable”, engadiu.
 
Conciliación como prioridade
 
Respecto á crise demográfica, “que compromete o noso futuro”, o delegado rexio considerou que “crear as condicións adecuadas  para que criar e educar aos fillos deixe de ser unha ousadía para os seus proxenitores é unha necesidade imperiosa; facilitar a conciliación debería ser unha prioridade en calquera contorno laboral”. Porque “sen nenos non hai futuro”.
 
O presidente do Parlamento referise á crise migratoria como outro dos retos actuais. Apuntou que Europa “bota de menos unha política migratoria consensuada, blindada fronte a bandazos tacticistas ou brotes xenófobos; medidas ambiciosas que contemplen aos migrantes como persoas, que busquen a integración e fuxan dos guetos, que aposten pola educación que inmunice fronte a hipotéticas e indesexables radicalizacións”.
 
Nunha invocación ateigada de contido social, Santalices Vieira tivo presentes ás familias, ás persoas migrantes, ás afectadas pola crise, ás persoas con adiccións ou ás que padecen algunha doenza. “Aliviar o padecemento físico e psicolóxico do enfermo –agregou- e ofrecer coidados paliativos  a quen o necesite ao final da vida eríxese nunha obriga moral fronte á que non resultan admisibles os atallos”.
 
Mandato ético fronte aos incendios
 
O delegado rexio falou tamén da ameaza que supoñen os incendios  forestais e apuntou que “facer canto estea ao noso alcance para previlos, cumprir o ordenamento xurídico e manter unha actitude vixiante fronte  a este tipo de delincuencia constitúe un mandato ético inescusable para todas as persoas de boa vontade”.
 
Reiterou Santalices a condena social fronte á violencia de xénero, un drama que ao seu xuízo, require “un enfoque global, máis aló dos recursos institucionais; un enfoque que conte coa implicación de particulares e institucións, que comece no fogar e na escola, e corrixa condutas inapropiadas que en ocasións se desencadean a partir de patróns observados na propia rede”.
 
Honrar a memoria das vítimas
 
Na Ofrenda ao Apóstolo, o presidente do Parlamento lembrou ás vítimas do accidente ferroviario de Angrois, ás vítimas do terrorismo e de calquera outra forma de violencia. “Perpetuemos e honremos a súa memoria, a memoria de todas as vítimas”, dixo.
 
Para Galicia, Santalices pediu “seguir transitando por sendas de entendemento, estabilidade e crecemento económico que a todos estenda os seus efectos positivos”.
 
O delegado  rexio tivo presente na súa invocación á xuventude, “para  que se impregne de valores humanos e, unha vez concluída a etapa formativa, atope un futuro laboral estable que lle permita formar unha familia e construír unha sociedade mellor”; e tamén aos maiores “para que logo dunha vida de traballo e sacrificio, pidan desfrutar do seu outono vital con plenitude e serenidade, nun contorno de respecto, cariño e recoñecemento ao seu legado”.
 
O oferente fixo votos “por cada un dos españois e galegos -tamén cantos exercemos responsabilidades públicas- para que nos esforcemos por actuar con rectitude e honestidade, na procura dunha sociedade máis xusta, harmoniosa e inclusiva”.
 
Para o rei Felipe VI, o presidente do Parlamento  desexou “que continúe exercendo as súas responsabilidades con acerto, moderación e eficacia, ao servizo dunha España que sexa fogar común para todos os seus habitantes”.
España como espazo de concordia
 
Nesta liña, sinalou que “queremos unha España que sexa quen de atopar un camiño de concordia, no que todas as sensibilidades teñan acomodo dentro do respecto á lei, onde a diversidade ideolóxica, cultural, lingüística, histórica, económica ou de xénero sexan sempre factores de enriquecemento e xamais de ruptura ou enfrontamento entre iguais”.
 
“Unha España –agregou Santalices- na que todas e todos gocemos dos mesmos dereitos e teñamos acceso a prestacións e servizos públicos similares, con independencia da idade ou lugar de residencia”.
 
Pedir desculpas
 
O presidente do Parlamento de Galicia fixo tamén referencia aos casos  de corrupción que afectan á credibilidade das institucións.  “Con independencia dos feitos que deben xulgar os tribunais, resulta imprescindible que todos pidamos desculpas –con responsabilidade ou sen ela- polos erros cometidos e seguir reforzando os mecanismos de prevención para impedir que accións deste tipo podan repetirse no futuro”.
 
Recordou Santalices que canda a festividade litúrxica do Apóstolo Santiago, desde hai 99 anos se celebra o Día da Patria Galega e, en datas máis recentes, o Día de Galicia; “unha festa patriótica, patrimonio de todos, ao igual que esta solemne cerimonia relixiosa”. O presidente do Parlamento rematou a súa invocación desexando “que estas e calquera outra celebración sexan sempre fonte de unión no esencial para sermos mellores”.
 
Rematada a cerimonia na Catedral, o presidente do Parlamento dirixiuse ao Pazo de Raxoi,  onde asinou no libro de ouro da cidade e asistiu á recepción ofrecida polo
Concello de Santiago na honra do delegado rexio.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-25T13:08:00Z 2018-07-25T13:10:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2716/
A presidenta do Consello da Cultura Galega efectúa unha visita institucional ao Parlamento de Galicia

 
 
Santiago, 24 de xullo de 2018.- A presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco, efectuou esta mañá unha visita institucional ao Parlamento de Galicia, onde foi recibida polo presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
A visita enmárcase na rolda de contactos que a presidenta do Consello da Cultura Galega está a efectuar logo de tomar posesión.
 
O presidente do Parlamento reiterou a súa felicitación a Rosario Álvarez, fixo votos por unha xestión exitosa á fronte do Consello da Cultura Galega e brindoulle a colaboración institucional do Lexislativo Galego.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-24T10:53:00Z 2018-07-24T10:55:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2715/
O Consello de Contas entrega no Parlamento a memoria anual do ano 2017 e os informes de fiscalización referidos ao ano 2016

 
 * O Consello de Contas de Galicia presentou a súa Memoria correspondente ao ano 2017 e 10 informes de fiscalización
 * Estes informes engádense aos presentados en febreiro deste ano, de forma que ata a data téñense presentados un total de 28
¨* A Conta Xeral da Comunidade Autónoma reflicte razoablemente a actividade económico-financeira desenvolvida no exercicio 2016
 * O 95% das entidades locais remitiron as  súas contas ao Consello de Contas de Galicia
 * O gasto por habitante dos concellos galegos foi de case 795 euros, por baixo da media nacional que se sitúa en 951 euros

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2018.- O conselleiro maior do Consello de Contas, José Antonio Redondo, entregou esta mañá ao presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, a memoria e as contas correspondentes ao ano 2017 e os seguintes informes de fiscalización,  que se atopan na páxina web do Consello de Contas:
 
- O Informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, exercicio 2016, que inclúe a Declaración definitiva sobre o seu exame e comprobación
- O Informe económico – financeiro das entidades instrumentais autonómicas, exercicio 2016
- O Informe de fiscalización da Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde, exercicio 2016
- O Informe de fiscalización da Conta Xeral das Entidades Locais de Galicia, exercicio 2016
- O Informe de fiscalización de Fondos europeos, exercicio 2016
- O Informe de seguimento de recomendacións ás fundacións sanitarias públicas (Medicina Xenómica, Ingo e Fegas)
- O Informe de fiscalización do procedemento de xestión do inventario de bens do Sergas, exercicios 2015-2016
- O Informe de fiscalización do gasto en atención residencial a persoas maiores e dependentes
- O Informe de fiscalización da tesouraría da Administración Xeral, exercicios 2014-2016
- O Informe de fiscalización selectiva sobre a farmacia hospitalaria, exercicios 2014-2016
 
Esta remisión engádese á realizada o 9 de febrerio deste
ano, na que se presentaran os seguintes informes:
 
- O informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial
- Os informes de fiscalización dos Concellos de O Barco de Valdeorras, de Oleiros, de Santiago de Compostela e de Marín.
- O informe de fiscalización sobre a estabilidade orzamentaria das Corporacións Locais de Galicia.
- Os informes de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa dos Concellos de Vigo, A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela, Ourense e Pontevedra, e das catro Deputacións Provinciais.
- O informe global de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa.
 
No que vai de ano, o Consello de Contas de Galicia remitiu ao  Parlamento un total de 28 informes.
 
Declaración definitiva da Conta Xeral da Comunidade
Autónoma 2016
 
O informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma correspondente ao exercicio 2016 contén por primeira vez a opinión sobre a representatividade xeral dos estados contables da Administración xeral, o Sergas e as demais entidades instrumentais autonómicas.
 
Segundo a dita opinión, o Pleno do Consello de Contas declara que a Conta Xeral reflicte razoablemente a actividade económico-financeira desenvolvida no exercicio 2016, presentando determinadas deficiencias e limitacións que se sinalan nos respectivos informes de fiscalización.
 
Rendición das entidades locais
 
Do total de entidades locais de Galicia, o 95% remitiron as súas contas ao Consello, considerándose rendidas sen defectos o 93%. Das contas rendidas, as correspondentes a 76 entidades foron remitidas fóra de prazo.
 
Cabe destacar que o gasto por habitante nos concellos de Galicia se situou no 2016 en case 795 euros, un 5% menos que o ano pasado, por baixo da media nacional que se sitúa en 951 euros.
 
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-20T11:54:00Z 2018-07-20T11:55:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2714/
Minuto de silencio no Parlamento de Galicia en sinal de repulsa contra o crime por violencia de xénero rexistrado na Coruña

 
Santiago, 20 de xullo de 2018.- O Parlamento de Galicia acolleu esta mañá unha concentración de un minuto de silencio en sinal de repulsa contra o crime por violencia de xénero rexistrado na Coruña. Participaron no acto o presidente do Parlamento de Galicia,  deputadas e deputados, así como persoal da Cámara, do Valedor do Pobo e do Consello de Contas.
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-20T11:21:00Z 2018-07-20T11:22:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2713/
O xefe da Garda Civil en Galicia despídese do presidente do Parlamento


O xefe da Garda Civil en Galicia despídese do presidente do Parlamento
 
Santiago, 18 de xullo de 2018.- O xeneral de brigada Ángel Alonso Miranda, ata o de agora xefe da Garda Civil en Galicia, efectuou este mediodía unha visita protocolaria de despedida ao presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
O xeneral Alonso Miranda, natural de Verín,  deixa a xefatura da Garda Civil en Galicia logo de ser designado para dirixir o Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado (CITCO).
 
O presidente do Parlamento desexou éxito ao xeneral Alonso no seu novo destino.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-18T13:48:00Z 2018-07-18T13:50:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2712/
Parlamento, Xunta e Museo do Pobo Galego patrocinarán unha exposición de artistas plásticos bávaros e galegos

 
• A mostra poderá visitarse no Museo do Pobo Galego ao longo do cuarto trimestre de 2018 e enmárcase nos intercambios que artistas de Galicia e Baviera protagonizan desde hai máis de dúas décadas
 
Santiago, 18 de xullo de 2018.- O Parlamento de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Museo do Pobo Galego patrocinarán conxuntamente unha exposición  que amosará, en Santiago, obras de artistas bávaros e galegos.
 
O acordo formalizouse esta mañá coa sinatura dun protocolo de colaboración asinado polo presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira; o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez González; o presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego, Justo Beramendi González.
 
A mostra levará por título “Galicia-Baviera” e permitirá dar continuidade ao intercambio que artistas galegos e alemáns da rexión de Baviera veñen desenvolvendo desde hai máis de 20 anos.
 
A exposición estará aberta ao público no Museo do Pobo Galego, en Santiago, durante o cuarto trimestre de 2018. De xeito paralelo, as institucións asinantes do protocolo editarán un catálogo recompilatorio das obras expostas, ademais de organizar unhas xornadas de encontro nas que tomarán parte artistas galegos e bávaros. O responsable artístico a mostra será o pintor galego Antón Sobral Iglesias.
 
O presidente do Parlamento adiantou que impulsará a promoción desta mostra a través da Conferencia de Asembleas Lexislativas Rexionais Europeas (CALRE), da que tamén forma parte Baviera. Logo de ser amosada en Santiago, a exposición viaxará a Alemania.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-18T11:19:00Z 2018-07-18T13:38:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2711/
Parlamento e Asociación de Ex deputados/as impartiron 58 charlas divulgativas no curso escolar 2017-2018

 
• Estas actividades contaron coa asistencia de máis de 4.000 alumnos de ESO, Bacharelato e universidade
 
Santiago, 17 de xullo de 2018.- O Parlamento de Galicia e a Asociación de Ex parlamentarios/as da Cámara organizaron durante o curso 2017-2018, un total de 58 charlas divulgativas para dar a coñecer a realidade e o funcionamento do Lexislativo autonómico. Os cálculos da Asociación de Ex Parlamentarios/as sinalas que participaron nestas actividades divulgativas máis de 4.000 alumnos e alumnas de ESO, Bacharelato e tamén universitarios.
 
O ciclo de charlas divulgativas sobre o Parlamento de Galicia púxose en marcha no ano 2011 para dar a coñecer a institución ao estudantado de ESO e Bacharelato. As charlas son impartidas por ex deputados da Cámara desde unha óptica plural na medida en que habitualmente participan representantes de tres formacións políticas diferentes. A actividade comeza coa proxección dun vídeo sobre o Parlamento e, logo da exposición de cada un dos relatores, o alumnado abre unha rolda de preguntas.
 
No curso actual, este ciclo de charlas estendeuse tamén ao ámbito universitario, no que se celebraron 7 charlas.
 
A aceptación desta actividade por parte da comunidade educativa presenta unha tendencia ascendente, ao pasar das 20 charlas celebradas na primeira edición ás 58 deste curso.
 
O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, expresa o seu agradecemento aos integrantes da Asociación de Ex Parlamentarios que participaron na organización e impartición desta actividade. 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-17T11:58:00Z 2018-07-17T11:58:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2710/
Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 13-07-2018

 
A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 13 de xullo de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 29452 (10/PNC-002343)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Salorio Porral, María Soraya e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dos cambios normativos necesarios para adaptar a limitación de potencia dos motores das embarcacións de recursos específicos ás necesidades da frota
BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a promover os cambios normativos necesarios para adecuar ás necesidades da frota a limitación de potencia dos motores das embarcacións de recursos específicos."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 22248 (10/PNC-001807)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a igualdade nas prestacións entre o persoal que desenvolve as súas funcións no Servizo de Gardacostas, tanto estatutario coma externalizado
BOPG n.º 241, do 17.01.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G.P. Popular de Galicia, doc. núm. 33409, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a impulsar as seguintes medidas:
 
1.- Dirixirse ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social para que modifique a actual normativa en vigor de xeito que nas actividades que determinan a redución da idade mínima de xubilación e coeficientes redutores da Mariña Mercante se inclúan as embarcacións e buques de inspección, busca, salvamento e loita contra a contaminación adscritas ao servizo das administración públicas.
 
2.- Requirir a aplicación dos coeficientes redutores ao persoal estatutario que desenvolve labores de inspección, salvamento e loita contra a contaminación a bordo de embarcacións da Administración, con carácter retroactivo, de acordo aos criterios da Mariña Mercante establecidos no Real Decreto 1311/2007, de 5 de decembro e da Circular núm. 4/2017 de aplicación dos coeficientes redutores da idade de xubilación no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, acorde coas competencias e funcións que desempeñan."

- 30710 (10/PNC-002468)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa defensa dos dereitos dos mariñeiros galegos que traballaron en buques de Noruega a percibir dese estado as súas pensións de xubilación
BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G.P. dos Socialistas de Galicia, doc. núm. 33406, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno español en demanda de:
 
- Que adopte as medidas legais que corresponda ao amparo do Convenio Europeo de Dereitos Humanos e do Regulamento do Tribunal Europeo de Dereitos contra o Reino de Noruega ("Demanda Interestatal" e/ou intervención como terceira parte en "Demanda Individual”), que está incumprindo o Convenio Europeo de Dereitos Humanos, ao vulnerar a prohibición de discriminación por razón de nacionalidade por ter esixido a residencia para a inclusión no sistema noruego de seguridade social aos mariñeiros galegos embarcados en buques deste país, requisito que, polo contrario, non se esixía aos nacionais noruegos empregados nos mesmos barcos, sen xustificación obxectiva e razoable para isto.
- Que tanto se adopta a medida de interposición dunha "Demanda Interestatal" como da e/ou intervención como terceira parte en "Demanda Individual", o faga en función dos intereses e das necesidades que manifesten os traballadores do mar da asociación Long Hope, que xa están litigando na actualidade contra o Reino de Noruega deste Estado membro do Consello de Europa para esgotar a vía interna antes de acudir ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos.
- Que inicie ao mesmo tempo una negociación real, inmediata e directa co Reino de Noruega para alcanzar un acordo que permita poñer fin satisfactoriamente á situación de desprotección social na que se atopan os mariñeiros emigrantes en buques de Noruega.
 
O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a apoiar técnica e económicamente aos mariñeiros galegos afectados nas súas demandas ante os tribunais de Noruega na defensa dos seus intereses e dereitos, sempre que o soliciten."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-13T16:08:00Z 2018-07-13T16:13:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2709/
Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 12-07-2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 12 de xullo de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
- 32902 (10/PNC-002690)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co disposto na disposición adicional segunda da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero
BOPG n.º 331, do 04.07.2018
 
Sométese a votación por puntos a transacción coa emenda do G.P. Popular de Galicia, doc. 33365, cos resultados seguintes:
 
Puntos 1, 2 e 4, rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
Puntos 3 e 5, aprobados pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, en cumprimento do disposto na Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, ao seguinte:
 
1. A dirixirse ao Goberno Central para que polos distintos departamentos ministeriais competentes na materia se reestruturen os protocolos para que a valoración do risco de novas agresións e do risco vital complementen as valoracións dos Corpos e Forzas de Seguridade coas informacións das Unidades de Valoración Forense Integral, os centros de saúde, Centros da Muller ou Servizos Sociais, entre outros.
 
2. Establecer plans formativos para a especialización prioritaria dos profesionais das UVFI."
 
 
Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-13T11:15:00Z 2018-07-13T11:15:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2708/
O Parlamento de Galicia súmase ao loito polo falecemento de Fernández Albor

 
• As bandeiras ondean a media hasta en sinal de loito e o presidente do Parlamento púxose a disposición da familia do falecido
 
Santiago, 12 de xullo de 2018.- O Parlamento de Galicia sumouse aos tres días de loito oficial decretados tras o falecemento do ex-presidente da Xunta e ex-deputado Gerardo Fernández Albor.
 
Deste xeito, as bandeiras ondean a media hasta no Parlamento desde este mediodía e o presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, trasladou, en nome propio e no do Parlamento, as súas condolencias á familia do falecido no tanatorio compostelán onde se velan os restos de Fernández Albor.
 
Nada máis ter coñecemento do óbito, o presidente do Parlamento púxose a disposición da familia do falecido.
Santalices Vieira, considera  a Fernández Albor “un dos piares da autonomía galega”. Ao seu xuízo, a sociedade galega está en débeda con Fernández Albor polo seu traballo “sempre desinteresado, mais non sempre comprendido no seu tempo, na edificación do autogoberno de Galicia”.
 
“O legado de Fernández Albor, galego universal, que amou intensamente a Galicia sen deixar por iso de sentirse profundamente español e europeo, permanecerá imperecedoiro na memoria colectiva. Descanse en paz un galego bo e xeneroso”, afirma Santalices.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-12T14:43:00Z 2018-07-12T19:15:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2707/
Unha delegación dos lexislativos estatais de Estados Unidos visita a Cámara galega

 
• Participaron representantes das cámaras dos estados de  Dakota do Sur, Illinois, Wisconsin, Carolina do Norte, Kentucky, Texas e Novo México, ademais de integrantes da estrutura da NCSL

Santiago, 12 de xullo de 2018.- Unha delegación da Conferencia Nacional de Lexislaturas Estatais de Estados Unidos (NCSL) visitou este mediodía o Parlamento de Galicia, onde mantiveron un encontro co presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieita, ademais de efectuar unha visita á sede do Lexislativo galego.
 
A delegación está encabezada pola presidenta da NCSL e membro do Senado de Dakota do Sur, Deb Peters. Tamén acudiu a presidenta  electa da NCSL e membro do Senado de Illinois, Toi Hutchinson. Participaron, ademais, representantes dos lexislativos de Wisconsin, Carolina do Norte, Kentucky, Texas e Novo México, ademais de integrantes da estrutura da NCSL.
 
Durante a reunión, o presidente do Parlamento de Galicia explicou a historia, funcionamento e competencias da Cámara galega, ademais de interesarse polo funcionamento das cámaras lexislativas estatais dos Estados Unidos e da propia NCSL.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-12T13:11:00Z 2018-07-13T11:24:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2706/
O presidente do Parlamento homenaxea a Fernández Albor, “un dos piares da autonomía galega”


 
 

Santiago, 12 de xullo de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, lamenta o falecemento do exdeputado autonómico e expresidente da Xunta Gerardo Fernández Albor, ao que considera “un dos piares da autonomía galega”.
 
A xuízo de Santalices Vieira, a sociedade galega está en débeda con Fernández Albor polo seu traballo “sempre desinteresado, mais non sempre comprendido no seu tempo, na edificación do autogoberno de Galicia”.
 
“O legado de Fernández Albor, galego universal, que amou intensamente a Galicia sen deixar por iso de sentirse profundamente español e europeo, permanecerá imperecedoiro na memoria colectiva. Descanse en paz un galego bo e xeneroso”, afirma Santalices.
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-12T12:05:00Z 2018-07-12T12:09:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2705/
O presidente do Parlamento ofrece colaboración institucional ao delegado do Goberno en Galicia

 
• Javier Losada efectuou unha visita de cortesía ao titular da Cámara galega

Santiago, 12 de xullo de 2018.- O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada de Azpiazu, efectuou esta mañá unha visita de cortesía ao Parlamento de Galicia, onde foi recibido polo titular da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
Durante a reunión, o presidente do Parlamento trasladou ao delegado do Goberno  “a lealdade e colaboración institucional do Lexislativo galego na procura do ben común para as galegas e os galegos, aos que todos os responsables públicos nos debemos”.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-12T11:20:00Z 2018-07-12T11:25:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2704/