Lexislación

Leis de Galicia

Ano 2002

Lei 1/2002, do 26 de marzo, pola que se modifica a Lei de Galicia 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo.

Lei 2/2002, do 29 de abril, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2002.

Lei 3/2002, do 29 de abril, de medidas de réxime fiscal e administrativo.

Lei 4/2002, do 25 de xuño, do estatuto da capitalidade da cidade de Santiago de Compostela.

Lei 5/2002, do 20 de decembro, de modificación da posición neta debedora da Comunidade Autónoma de Galicia ó 31 de decembro de 2002.

Lei 6/2002, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2003.

Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia.

Lei 7/2002, do 27 de decembro, de medidas fiscais e de réxime administrativo.

Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

Ano 2003

Lei 1/2003, do 9 de maio, dos consellos sociais do sistema universitario de Galicia.

Lei 2/2003, do 22 de maio, do Consello Galego de Universidades.

Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento.

Lei 4/2003, do 29 de xullo, de vivenda de Galicia

Lei 5/2003, do 27 de outubro, pola que se declara a extinción da escala específica creada pola disposición transitoria quinta da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia.

Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia

Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación sanitaria de Galicia.

Lei 8/2003, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2004.

Lei 10/2003, do 26 de decembro, sobre o acceso ó contorno das persoas con discapacidade acompañadas de cans de asistencia.

Lei 9/2003, do 23 de decembro, de medidas tributarias e administrativas.

Ano 2004

Lei 1/2004, do 21 de abril, de modificación das leis 7/1985, do 17 de xullo, de caixas de aforros galegas, e 4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros de Galicia, para adaptalas á Lei 44/2002, do 22 de novembro, de medidas de reforma do sistema financeiro.

Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o Servizo de Gardacostas de Galicia.

Lei 3/2004, do 7 de xuño, de creación do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia.

Lei 4/2004, do 28 de xuño, para a aplicación aos concellos de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago de Compostela do réxime de organización dos municipios de gran poboación.

Lei 5/2004, do 8 de xullo, de cámaras oficiais de comercio, industria e navegación de Galicia.

Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

Lei 8/2004, do 30 de xullo, de protección, control, infraccións e sancións en materia marítimo-pesqueira de Galicia.

Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia.

Lei 10/2004, do 2 de novembro, de modificación da Lei 9/1997, do 21 de agosto, de ordenación e promoción do turismo en Galicia.

Lei 11/2004, do 19 de novembro, de inspección de consumo de Galicia.

Lei 12/2004, do 7 de decembro, pola que se modifica a Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia.

Lei 13/2004, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2005.

Lei 15/2004, do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Lei 16/2004, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción social.

Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas <br>tributarias e de réxime administrativo.

Ano 2005

Lei 1/2005, do 4 de xaneiro, do Centro de Estudos Xudiciais e Seguridade Pública de Galicia.

Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega.

Lei 3/2005, do 7 de marzo, de modificación da Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.

Lei 4/2005, do 17 de marzo, de modificación da Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica.

Lei 5/2005, do 25 de abril, reguladora do recurso de casación en materia de dereito civil de Galicia.


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408