Lexislación

Leis de Galicia

Ano 1986

Lei 1/1986, do 29 de outubro, de presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1986

Lei 2/1986, do 10 de decembro, de prórroga no réxime de arrendamentos rústicos para Galicia

Lei 3/1986, do 18 de decembro, de consellos escolares de Galicia

Lei 4/1986, do 26 de decembro, de modificación da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas

Ano 1987

Lei 1/1987, do 30 de abril, de presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1987

Lei 2/1987, do 8 de maio, do Consello da Xuventude de Galicia

Lei 3/1987, do 27 de maio, de servicios sociais

Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública

Lei 5/1987, do 27 de maio, do Consello Social da Universidade e do Consello Universitario de Galicia

Lei 6/1987, do 12 de xuño, do Plan especial de portos da Comunidade Autónoma de Galicia

Lei 7/1987, do 10 de novembro, sobre a Compilación do dereito civil de Galicia

Lei 8/1987, do 25 de novembro, pola que se establece a gratuidade dos estudios de bacharelato, formación profesional e artes aplicadas e oficios artísticos noscentros públicos e autonomía de xestión económica d centros docentes públicos non universitario

Ano 1988

Lei 1/1988, do 19 de xaneiro, de iniciativa lexislativa popular ante o Parlamento de Galicia

Lei 2/1988, do 5 de marzo, de presupostos xerais da Comunidade Autónoma galega para o ano 1988

Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do Instituto Galego da Vivenda e Solo

Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia

Lei 5/1988, do 21 de xuño, do uso do galego como lingua oficial de Galicia polas entidades locais

Lei 6/1988, do 11 de xullo, pola que se fixa a retroacción de efectos da Lei 8/1987, do 25 de novembro, pola que se establece a gratuidade dos estudios de bacharelato, formación profesional e artes aplicadas e oficios artísticos nos centros públicos

Lei 7/1988, do 12 de xullo, de creación do Consello Galego de Relacións Laborais

Lei 8/1988, do 18 de xullo, do Plan xeral de investigación científica e técnica de Galicia

Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia

Lei 10/1988, do 20 de xullo, de ordenación do comercio interior de Galicia

Lei 11/1988, do 20 de outubro, de reforma da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente

Lei 12/1988, do 27 de decembro, de asignación de recursos para a cooperación local

Lei 13/1988, do 30 de decembro, de presupostos xerais da Comunidade Autónoma galega para 1989

Ano 1989

Lei 1/1989, do 2 de xaneiro, do Servicio Galego de Saúde

Lei 2/1989, do 9 de xaneiro, pola que se declaran de utilidade pública determinadas actuacións da Xunta de Galicia

Lei 3/1989, do 20 de abril, de reforma da Lei 5/1985, do 11 de xuño, de sancións en materia pesqueira, marisqueira e de cultivos mariños

Lei 4/1989, do 21 de abril, de creación do Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais

Lei 5/1989, do 24 de abril, de medidas para a erradicación do chabolismo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Lei 6/1989, do 10 de maio, de modificación da Lei 7/1985, do 17 de xullo, de caixas de aforro galegas

Lei 7/1989,do 12 de xuño, sobre concesión de suplementos de crédito, por importe de 1.506.171.846 pesetas, ó vixente presuposto de gastos da Comunidade Autónoma do ano 1989, para adecuación das retribucións complementarias de funcionarios docentes

Lei 8/1989, do 15 de xuño, de delimitación e coordenación das competencias das deputacións provinciais de Galicia

Lei 10/1989, do 10 de xullo, de modificación da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública

Lei 9/1989, do 18 de xullo, pola que se asignan os créditos iniciais que serán xestionados polo Servicio Galego de Saúde

Lei 11/1989, do 20 de xullo, de ordenación do sistema universitario de Galicia

Lei 12/1989, do 4 de outubro, de derrogación da disposición transitoria terceira da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente

Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común

Lei 14/1989, do 11 de outubro, de bibliotecas

Lei 15/1989, do 20 de outubro, de concesión dun crédito extraordinario para atende-los gastos das eleccións ó Parlamento de Galicia

Lei 16/1989, do 21 de outubro, sobre concesión de suplementos de crédito por importe de setecentos setenta e oito millóns oitocentas setenta e oito mil duascentas sesenta e seis pesetas (778.878.266 ptas.)

Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas do persoal sanitario ó servicio da Comunidade Autónoma


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408