Composición actual

Índice de contidos

 1. Deputados
  1. A Coruña
  2. Lugo
  3. Ourense
  4. Pontevedra
 2. Grupos Parlamentarios
  1. Grupo Popular
  2. Grupo En Marea
  3. Grupo Socialista
  4. Grupo BNG
 3. Órganos
  1. Órganos Centrais
   1. Mesa do Parlamento
   2. Deputación Permanente
   3. Xunta de Portavoces
  2. Comisións Permanentes
   1. Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
   2. Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
   3. Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
   4. Comisión 4.ª, Educación e Cultura
   5. Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
   6. Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
   7. Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
   8. Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
   9. Comisión Estatuto dos Deputados
   10. Comisión de Peticións
   11. Comisión do Regulamento
   12. Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
   13. Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas
  3. Comisións non Permanentes
   1. Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia
   2. Comisión non permanente para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres
   3. Comisión non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade
   4. Comisión de investigación sobre responsabilidades actual situacion caixas
   5. Comisión especial de estudo e análise das reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende 2006 e, especificamente, a extraordinaria vaga de lumes que ven de sufrir Galicia en outubro de 2017
  4. Comisións Mixtas
 4. Réxime económico dos deputados e deputadas do Parlamento de Galicia

1. Deputados

A Coruña
 Antón Vilasánchez, María Ángeles 
 Barahona Martín, Magdalena 
 Calvo Pouso, Diego 
 Casal Vidal, Francisco 
 Chao Pérez, Luca 
 Díaz Villoslada, Juan Manuel 
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María 
 Fernández Prado, Martín 
 Lago Peñas, José Manuel 
 López Crespo, Carlos Enrique 
 Mato Otero, Beatriz 
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso 
 Pérez Seco, José Manuel 
 Pontón Mondelo, Ana Belén 
 Prado del Río, Paula 
 Puy Fraga, Pedro 
 Quintana Carballo, Rosa María 
 Rey Varela, José Manuel 
 Rivas Cruz, José Luis 
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña 
 Salorio Porral, María Soraya 
 Sánchez García, Antón 
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel 
 Toja Suárez, María Dolores 
 Trenor López, Gonzalo 
Lugo
 Álvarez Martínez, Luis Manuel 
 Amigo Díaz, María Encarnación 
 Arias Rodríguez, Raquel 
 Burgo López, María de la Concepción 
 Castiñeira Broz, Jaime 
 Conde López, Francisco José 
 Quiroga Díaz, José Antonio 
 Rodil Fernández, Olalla 
 Rodríguez Barreira, María Julia 
 Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís 
 Vázquez Domínguez, Sandra 
 Vázquez Verao, Paula 
 Vega Pérez, Daniel 
 Villares Naveira, Luis 
Ourense
 Blanco Paradelo, Moisés 
 Blanco Rodríguez, Noela 
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles 
 Fernández Fernández, Raúl 
 Fernández Gil, César Manuel 
 Gómez Salgado, Carlos 
 González Vázquez, José 
 Mouriño Villar, Antonio 
 Nóvoa Iglesias, Marta 
 Presas Bergantiños, Noa 
 Rodríguez Estévez, David 
 Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María 
 Romero Fernández, Cristina Isabel 
 Santalices Vieira, Miguel Ángel 
Pontevedra
 Balseiros Guinarte, Silvestre José 
 Bará Torres, Xosé Luís 
 Cal Ogando, Marcos 
 Egerique Mosquera, Teresa 
 García Míguez, María Ángeles 
 Losada Álvarez, Abel Fermín 
 Merlo Lorenzo, Juan José 
 Moreira Ferro, Jacobo 
 Murillo Solís, María Guadalupe 
 Novo Fariña, María Isabel 
 Núñez Feijóo, Alberto 
 Pazos Couñago, José Alberto 
 Pierres López, María Luisa 
 Prado Cores, María Montserrat 
 Quinteiro Araújo, Paula 
 Rodríguez Arias, Marta 
 Rodríguez Pérez, Moisés 
 Rueda Valenzuela, Alfonso 
 Santos Queiruga, Carmen 
 Solla Fernández, Eva 
 Torrado Quintela, Julio 
 Vilán Lorenzo, Patricia 

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408