saltar ao contido

Lexisla con Nós

Proposición de lei de modificación da Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia

Proposición de lei de modificación da Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia. (10/PPL-000016)

Opinións

1 - Escrito por olivico o 15/01/2019 22:44

Maior control da publicidade e do acceso ás salas de xogo. Acotar o número de licenzas e salas xa que son demasiadas. Maior protección para os menores e persoas con ludopatía. En canto aos casinos hai que cambiar a liberalización que se está a producir co persoal que traballa neles. Acotar as funcións da dirección dos casinos, non poden desempeñar funcións que son propias dos traballadores. Aumentar a fiscalización que se fai dos distintos xogos, un xefe de mesa para como máximo dúas bancas de xogo. Non permitir ter mesas abertas no casino sen persoal que as atenda. Acotar as acreditacións da xunta que se dan aos traballadores e que son obrigatorias para un só traballo; non permitir que un traballador deselvolva distntas funcións de diferentes postos de traballo, maquinista, caixeiro, crupier, etc. Obrigar aos empresarios do xogo a respectar as normas reguladas (agora xa no no fan). Aumentar os controis da brigada de xogo ( só se fan xerallmente para cubrir expediente). Hai casinos nos que fai falla un xefe de mesa por regulamento e nin sequera iso teñen. Non cumpren a normativa. Só hai que fiscalizar algún dos existentes para comprobalo. E tamén preguntar cando se fan as leis á parte máis desprotexida, que son os traballadores do sector. A Administración fala cos xefes e donos do sector, porqué no no fai cos empregados. E máis cousas…

2 - Escrito por alberto o 25/02/2019 21:01

La ley de juego además de proteger a menores y personas con dependencia del juego debe tratar otros temas. El juego online y las salas de apuestas se han multiplicado sin control por parte de la administración. La publicidad en los medios y quien la realiza da mal ejemplo a nuestra sociedad. Debe prohibirse o limitarse. El número de salas de apuestas y máquinas debe disminuir. Desde la perspectiva que conozco también en relación con los casinos y bingos debe legislarse para proteger a sus trabajadores. Se utilizan cámaras por ley que luego se utilizan para controlar a quien desempeña su trabajo en estos sitios que a controlar el juego. En los últimos años y conozco algo este mundillo se ha disminuido el personal necesario en mesas de juego y el control de las mismas. Más personal obligatorio para controlar el juego que a la postre evita problemas. Limitar las funciones de empleados del personal directivo. Abrir a la sociedad la participación en los órganos oficiales en los que se decide lo que se va a hacer; dar cabida a múltiples organismos y asociaciones para que contribuyan a una futura ley de juego.

3 - Escrito por j.a boullosa o 13/03/2019 02:40

1 A Comisión Nacional do Xogo dede estar participada pola parte social. Os sindicatos que son os representantes dos traballadores deben estar nesa mesa. Así se fai na maioria das distintas comunidades autónomas. En Galicia só están presentes a patronal e a administración. 2 Debe protexerse máis o xogo presencial (casinos, bingos…) xa que son as empresas que crean maior número de postos de traballo. En función desa creación de postos artellar alguna medida fiscal desde a administración vía exencións fiscais ou rebaixa impositiva, sempre que se manteñan no tempo eses postos de traballo. 3 Control máis exhaustivo no acceso ás salas de apostos e xogo por parte dos menores, esixir ás empresas concesionarias unha maior fiscalización do acceso a estas salas. 4 Controlar tamén a publicidade que se fai nos medios de comunicación do xogo online e a promoción (tipo bonos de benvida …) que se fai deste. 5 Diminuir ou controlar as licenzas de salas de apostas ou permisos en Galicia. 6 En canto aos casinos concretamente e ao seu regulamento de xogo as seguintes: --As salas anexas ao casino principal non poden servir para xustificar o peche das salas principais . Non acotar só a superficie da sala anexa en función dos metros cadrados da sala principal, senón tamén poñer límite ao número de mesas (80% ¿). --Aumentar a fiscalización do xogo ( casinos e bingos). O persoal obrigatorio nas mesas está a descender de forma alarmante o que pon en perigo o correcto desenvolvemente dos xogos. Un xefe de mesa para como máximo dúas bancas de xogo do mesmo tipo (sector ruletas, sector cartas, sector póquer…) . Independizar os xogos de ruleta cos xogos de naipes, non poden estar no mismo sector de xogos. --A dirección de xogo dos casinos non pode desenvolver (polo que supón) función propias dos empregados de bancas de xogo, caixa, máquinas etc. --Cando se abra unha mesa de xogo ao público deberá contar co persoal para atendela, sempre de forma permanente. Non pode estar en “stand by” e sen persoal. -- As acreditacións dos empregados feitas pola Xunta deben ser específicas para o posto de traballo e nón , como agora, segundo posto de traballo que é algo inespecífico ou concreto. --Aumentar os controis da Brigada de Xogo e que deixen de ser rutinarios e entren máis en materia. --Protexer a dignidade laboral dos traballadores do sector no futuro articulado da Lei de Xogo de Galicia e nos regulamentos que se fagan a posteriori.

4 - Escrito por guillermo o 26/04/2019 17:20

Aquí hay una cuestión fundamental como es la relación empresariado del juego y administración dando de lado a otras instituciones y a las personas trabajadoras del sector. Regular para proteger a la sociedad es fundamental pero regular para preservar o ampliar los intereses de multinacionales del juego es otra cosa. Hay que tener siempre en cuenta a la parte de la sociedad más desprotegida que con el juego vía apuestas, máquinas, bingos, casinos, salas de todo tipo son los menores y las clases sociales trabajadoras. Regulación total y restrictiva a la publicidad del juego más perniciosa que es el juego online. Regular y disminuir el número de salas de apuestas y máquinas. Proteger a las trabajadoras y trabajadores de estos sectores es una obligación de la administración por la peculiaridad de este sector. No crear una Galicia cubierta por un tapete de cualquier color como si fuera Las Vegas.

5 - Escrito por ANTONIO o 09/05/2019 19:13

Nueva ley de juego protegiendo a los estratos más sensibles de la sociedad, regular y reglamentar en función de los intereses de la sociedad y no de las empresas del sector. Proteger el empleo presencial en empresas físicas y no el juego online; regular y restringir a las empresas que no crean puesto de trabajo pero generan ingentes beneficios. Crear una ley de juego a la altura de nuestra autonomía, no copiar de otras que liberalizan y no respetan a los empleados de este sector. Ampliar la fiscalización en salas, bingos, casinos etc. obligando a tener más personal y no a eliminarlo.

6 - Escrito por Xela o 19/05/2019 17:03

Cuidado con la especulación entre empresariado del juego y administración, cuidado con que lo que se decide en juego sea competencia o se cocine en la Comisión do Xogo representada únicamente por esas dos partes; cuidado con legislar para la galería y luego cambiar disposiciones y administrar criterios vía reglamentos hechos a posterior y siempre a medida de la parte más fuerte. Cuidado con legislar viendo otras legislaciones tan permisivas como la de Madrid y otras comunidades. Cuidado con dejar de lado a colectivos que representan intereses legítimos de la ciudadanía y de los trabajadores del sector. Cuidado con ir reduciendo año tras año el personal necesario en las empresas de juego presencial vía reglamentos de juego . Cuidado con favorecer los movimientos especulativos en el sector, sobre todo en casinos.

7 - Escrito por a. velo o 23/05/2019 20:35

Elaborar una ley integral de juego teniendo en cuenta posibles propuestas de multitud de colectivos implicados, no solo administración y empresariado. Impulsar medidas como establecer distancias entre locales de apuestas, bingos u otros de al menos 500 metros y más incluso cuando haya centros educativos. Creación de zonas de especial protección con ánimo de reducir la presencia sobre todo en salones de juego y casas de apuestas en zonas más vulnerables como medida de protección y prevención de ludopatía. Contar con asociaciones de vecinos y asociaciones de prevención de ludopatía. Controles más frecuentes y refuerzo de la inspección de juego evitando que jóvenes y menores caigan en riesgo de ludopatía vía apuestas. Regular y acotar cualquier modalidad nueva de juego online. Revisar locales con más asiduidad. Más inspectores para controlar salas, bingos y casinos. Prohibir instalaciones o patrocinios de casas de apuestas en equipaciones, instalaciones o patrocinios de casas de apuestas en todas las categorías deportivas al igual que se hace con el tabaco. Prohibir simultaneidad de dobles licencias para evitar que estos locales ofrezcan promoción de bebidas o comidas cuando se accede a ellos. Aumentar el personal que trabaja en estos locales para una correcta fiscalización de los diferentes juegos. Contar con los trabajadores del sector a la hora de elaborar la nueva ley.

8 - Escrito por Xose o 04/06/2019 18:05

Que a comisión do xogo estea participada por representantes dos traballadores vía sindical.

Engadir unha opinion

Cubra os campos do formulario e prema no botón enviar.

Os campos con * son obrigatorios.

Últimas opinións

saltar ao pe de páxina